E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ve Google+ Sosyal Aðý da Yalan Oldu

Google'ýn büyük bir sosyal að olma yolunda umutlar baðlayýp interneti bile balkanlaþtýrabilecek kadar agresif hamleler gerçekleþtirdiði Google+ sosyal aðý, yöneticisinin Google'dan ayrýlmasýnýn ardýndan bir zombiye dönüþtü. Söylentilere göre aðýn 1000-1200 çekirdek çalýþaný baþka bölümlerine aktarýlmýþ bile.

 

Facebook ve Twitter'a kafa tutup, her ikisinin bir takým özelliklerin Google+'da mecz ederek kullanýcýlarý cezbetmeye çalýþan Google, bu kavgadaki ciddiyetini ve agresifliðini göstermek için neredeyse en hayati ve nevi þahsýna münsahýr servislerine bile el atmaktan çekinmemiþti.

 

En son YouTube'un yorum sistemi ile liste oluþturma gibi en çok kullanýlan özelliklerine Google+ entegrasyonunu dayatmýþ ve inanýlmaz tepkilerle karþýlaþmýþtý. Yani videolara yorum yapmak ve liste oluþturabilmek için Google+ kullanmayý zorunlu hale getirerek nefretleri kolayca üzerine çekebilmiþti.

 

Bu doðrultuda yine Twitter'la aynileþen '@' iþaretine göz koymuþ ve Facebook'ýn gruplar özelliðini 'çevreler' olarak devþirmiþti. Hatta kullanýcý toplamak adýna, Twitter ve Facebook kullacýlarýndan Google hesabý olanlarýn oralardaki tüm rehberlerini ve arkadaþ listelerini olduðu gibi izinsiz olarak çekip/toplayýp kendi "çevreler" altyapýsýna baðlamýþtý.

 

Ýþi daha da ileri götürüp, kendi arama motoru sonuçlarýndaki sosyal að sonuçlarýnda ayrýmcýlýða gitmiþ ve Google+ profil sonuçlarýný diðer aðlardaki profil sayfalarýndan daha çok öne çýkarmaya baþlamýþtý. Yani Google, kendi sosyal aðý Google+'ý dayatmak adýna elindeki bütün kozlarý çok maharetli bir biçimde baský unsuru haline dönüþtürmüþtü. Ve tabi daha neler neler...

 

 

Peki an itibarýyla Google+'daki son durum?

Facebook gibi büyük ve iddialý bir sosyal að olmaktan tamamen vazgeçen Google+ hakkýnda bazý kesinleþmiþ ve bazý da net olmayan söylentiler mevcut:

  • Bir çok cephede yoðun bir savaþta olan Google'ýn Google+ olarak sosyal að cephesinde savaþý kaybettiði ve gemiyi batýrdýðý konuþuluyor.
  • Google+'ýn çekirdeðindeki 1000-1200 çalýþan Google'ýn baþka servislerine yönlendirilmiþ bile.
  • Google Hangouts'un Android'e kaydýðý söyleniyor. Zaten son zamanlardaki Hangouts Android güncellemesi dayatmasýndan bir þeyler olduðu ortaya çýkmýþtý.
  • Google Photos'un baþýna ne geleceðini tam olarak belli deðil.
  • Google+'ýn bir platform olarak kalacaðý da söyleniyor.
  • Gmail entegrasyonunun devam edeceði söylentileri var.
  • Google+'ýn artýk bu haliyle bir bitkisel hayata terk edileceði ve böyle kalacaðý da belirtiliyor.

Google+'ýn ölmesi herhalde en çok sosyal medya ile uðraþanlarýn iþine gelecek gibi. Bu sayede bir sosyal aða daha zaman ayýrmaktan kurtulmuþ oldular!


· · · ·
Yazan: | 25.04.2014 | 2053 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.541 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar