E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yüksek Riskli Yatýrým Fonlarý Yatýrým Yapmak Ýçin Sosyal Medyayý Didik Didik Ediyor

Ýnternet kullanýcýlarýnýn gezintiye baþlarken ilk adýmlarýný attýklarý ve genelde vakitlerinin çoðunu geçirdikleri sosyal aðlar, bireyin hayatýnda kapladýðý yer ve ifade ettiði anlam ölçüsünde gerçek hayata dair her türlü iþlemin de kendisine taþýnmaya baþladýðý mecralar haline geldi. Bankalarýn sosyal medya ve aðlarý müþteri iliþkilerinde, bankacýlýk iþlemlerinde ve de kredi derecelendirmesinde kullanma yönündeki çabalarýndan daha önceden bahsetmiþtik. ?imdi yine bazý yatýrýmcýlar veri kaynaklarýnýn en kýsa ömürlüsü olan Twitter'ýn tweetlerinden kâr saðlamanýn bir yolunu bulduklarýný düþünüyorlar.

 

Topsy Labs'ýn geçen Ocak'ta yayýnladýðý, tweet analizleriyle Netflix'in borsa deðerlerini nasýl tahmin edebileceðini gösterdiðini iddia eden bir araþtýrma, sosyal medyanýn yeni yatýrýmlar ve riskli fonlar için oldukça etkili kaynaklar olabileceðine dair gerçekten önemli ve ilk ciddi çalýþmaydý.

Gnip'e göre son dönemlerde yüksek riskli yatýrým fonlarý (hedge funds) ve yüksek dereceli tacirler Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya kaynaklarýný ticari faaliyetlerinde bir rehber gibi kullanmaya baþlamýþ durumda.

 

 

Önemli þirketler artýk pazara dair düþüncelerini bulmaya yarayan bilgisayar algoritmalarý yoluyla derlenen milyonlarca sosyal medya aktivitesi beslemesine güvenip, buradaki gerçek-zamanlý düþüncelerin çetelesini tutuyor. Örneðin Topsy, Netflix'teki olumsuz ifadelerin olumlularýn önüne geçtiðinde þirketin borsa deðerinin düþtüðünü veya tam tersinin olduðunu gerçekleþtirdiði çalýþmayla ortaya koymuþ oldu.

Bazý yatýrýmcýlar ise stratejilerinin ardýna gerçek paralar koymaya baþladýlar bile. Londra merkezli bir þirket olan Derwent Capital Markets, yatýrýmlarýna yardýmcý olmak için tweetleri kullanan 40 milyon dolarlýk bir hedge fonu baþlattý.

Yine bu minvalde Gnip, sosyal medyanýn yüksek riskli fonlar için kullanýmdan artýk diðer fonlara da yayýlmaya baþladýðýný ifade ediyor. Hatta sosyal medyayý kullanan bazý fonlarýnýn altýnda 1 milyar dolar olduðunu söylüyor.

Sosyal medya taktiðinin ne kadar iyi yürüyeceðini söylemek için henüz çok erken. Ancak araþtýrmacýlar, geleneksel ticaret stratejilerine ek olarak, sosyal medya trendlerinin kýsa dönem pazar yönelimine dair deðerli bilgiler saðlayabileceðini söylüyorlar.

 

 

Aslýnda Twitter temelli ticaret stratejileri geçen sene Indiana Üniversitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan yayýnlanan iki araþtýrmanýn ardýndan ivme kazandý. Bunlardan Twitter’a odaklanan ve Journal of Computational Science da yayýmlanan ilk araþtýrma tweetleri altý ruh durumuna göre "sakin", "uyanýk", "emin", "yaþamsal", "nazik" ve "mutlu" þeklinde derecelendiren psikolojik deðerlendirme ölçeði kullandý. Örneðin "?u an çok rahatým" ya da "Caz dinleyerek banyo yapýyorum" diyen bir tweet "sakin" puaný alýyor. Yapýlan bu analizlerle, bir pazardaki artýþ veya azalýþýn "sakin" tweetlerdeki artýþ veya azalýþý %87 oranýnda takip ettiðini buldular.

 

Sonrasýnda çýkan ve ilkinden baðýmsýz olan baþka bir çalýþma ise Twitter Analizi ile hisse senetlerinin deðerlerini önceden bilen TweetTrader aracý oldu. Bu araç Münih Teknik Üniversitesinden ekonomistlerin rehberliðindeki S&P (Standard&Poor's) 500 borsa endeksindeki 500 büyük Amerikan þirketine ait hisse senedi deðerlerinin Twitter tweetlerine bakýlarak önceden tahmin edilmesine dayanan ilginç bir sitedir. Ekonomistler bunun için her gün Twitter'da geçen yüzbinlerce tweeti analiz edebilecek bir otomatik metin analizi metodunu kullanýyor.

 

 

Diðer bir ilginç araç ise Twitter'dan hedge fonlarý için gerçek-zamanlý verileri çekip derleyen ve grafiðe döken çok ilginç bir araç olan MarketPsychData'dýr. Site milyonlarca tweeti derleyip hedge fonlarýna saðladýðý çok özel analizlerin yaný sýra küçük sermayeler için de herhangi bir hisse senedi için Twitter'daki duygu durumlarýný takip edip anlýk grafikler çýkartan araçlar da sunmaktadýr. Bu araçlarda sosyal medya kullanýcýlarý hakkýnda, özellikle taþkýn veya kötümser olunan hisse senetlerinin toplam piyasa ve listelerdeki hissiyatlarýna dair ölçümler var.

En son bahsedeceðimiz araç olan MoodTrade ise hem haber kaynaklarý hem de sosyal medyadaki akýþlarýndan hisselerle ilgili psikolojik verileri derleyerek psikolojik gidiþattan hisse deðerlerinin tahmini yapýyor. Psikolojik tahminler ile gerçek deðerleri birbirine katýþtýrýyor.

 

?u an için günlük ortalama 250 milyon adet olarak çekilen tweetler ve bunlardan çýkacak analizler Twitter'ýn üye sayýsý arttýkça daha da kýymetlenerek gerçek ve canlý veriler haline dönüþecek. Yazýda bahsettiðimiz araçlar ve gelecekte çýkacak olanlar Twitter'ý gerçek bir altýn madenine dönüþtürüyor. Twitter da bu avantajlarýnýn ilk yansýmasý olarak eski tweetleri bile silmeyip satarak bunlardan para kazanmanýn yoluna çoktan girdi bile...

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 02.03.2012 | 5282 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.288 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar