E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobilde Kiþisel Veri Gizliliði Güvenlik Duvarý

OPENPDS, mobil cihazlarda kullanýlan uygulamalarýn ve ziyaret edilen sitelerin kullanýcýlara ait kiþilsel verileri fütursuzca toplamasýný önlemek adýna geliþtirilmiþ, kullanýcýlarýn kiþisel verilerinin harici kullanýmýný tamamen kendi uhdesinde kiþisel gizliliði koruyarak saðlayan oldukça inovatif bir sistemdir.

13.07.2014 | Devamı »

Dokunmatik Hareketlerden Cihaz Sahibi Tespiti

Dokunmatik ekranlý cihazlarýn her yeri kaplamasýyla birlikte bunlardaki güvenlik ve sahip doðrulama da en çok araþtýrýlan sorunlardan biri haline geldi. Zira genellikle bireysel kullanýma hitap eden dokunmatik ekranlý her türlü cihazda kimlik doðrulama için sadece parmak izi teknolojileri yetmiyor.

08.04.2014 | Devamı »

Malware'lerin Gizli Ýþlemlerini Durduran Yazýlým

Devletler ve uluslararasý organizasyonlar çapýnda malware (kötücül yazýlýmlar) savaþlarýnýn kýzýþtýðý bugünlerde son kullanýcýlarýn bilgisayarýna bulaþan malware'lerin kötücül hareketlerini engellemek için metin tabanlý uygulamalarda araya bir katman olarak girip yollanacak verileri en son göndermeden önce teyit ettiren çok ilginç bir yazýlým geliþtirildi.

02.03.2014 | Devamı »

Komþularýn Kablosuz Ýnternetini Birleþtirip Tek Bir Ýnternet Baðlantýsý Haline Getiren Teknoloji

BeWifi, komþularýn kablosuz baðlantýsýný kendinizin internet baðlantýsýna ekleyip hem bant geniþliðinizi hem de internet hýzýnýzý artýrmanýzý saðlayan ve de mevcut internet altyapýsýnda herhangi bir deðiþikliðe ihtiyaç duymayan bir yenilikçi baðlantý teknolojisidir.

25.01.2014 | Devamı »

Açýk Anahtarlý ?ifrelemeye Dayalý Chat Ýletiþimi

Dünyadaki e-posta ve chat haberleþmesini NSA ve GCHQ'un takip ettiðinin ortaya çýktýðýndan beri güvenli internet iletiþimi tartýþmalarý ivmesini kesmeden ve þiddetini artýrarak devam ederken, hiçbir gizliliði kalmayan online iletiþimi haricen dinlenilemez hale getirmenin yollarý aranýyor. Buna son örnek açýk anahtar þifrelemeye dayanan BitTorrent Chat uygulamasýdýr.

21.12.2013 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Resimlerde Etiketlenmemiþ Kiþilerin Kimliðini Tespit Edebilen Algoritma

Facebook, üzerindeki her kullanýcý bilgisini tamamen açýk bir sosyal platform olmak adýna herkese birden ayan ederken, yeni getirdiði özellikleri için birçok gizlilik ayarýný bile iptal etmekten hiç çekinmedi. Facebook'taki en çekinceli özelliklerden birisi de fotoðraf etiketlemedir. Bununla resimlerdeki tanýnan herkesi anýnda etiketleyerek Facebook için bilinen bir kimse haline getirebiliyorsunuz. Ama herkesin Facebook hesabýnýn olmamasý birçok kimsenin tanýmlanmasýný engelliyor. Ama yapýlan bir çalýþmayla aðlardaki resimlerde etiketlenmeyenleri tanýmlayabilen yeni bir algoritma çýktý.

12.12.2013 | Devamı »

Denizler için Sualtý Kablosuz Ýnternet Yayýný

Kablosuz aðlar yeryüzünü kaplarken, denizlerin altý ve okyanuslar için þimdiye kadar yapýlmýþ bir kablosuz internet teknolojisi yok gibi. Ama bir grup araþtýrmacý tsunamileri önceden algýlamak, denizde petrol ve doðalgaz aramak, gözetleme, kirlilik izleme ve diðer etkinlikler için teknolojik devrime götürecek bir derin deniz internetini bulmuþ gibi.

16.10.2013 | Devamı »

Stratosferden Balonla Kablosuz Ýnternet Eriþimi


Google, atmosferin stratosfer tabakasýnda rüzgar hareketleri ve güneþ enerjisiyle hareket eden özel internet balonlarý yoluyla dünya üzerinde coðrafi koþullar ve teknik imkansýzlýklar nedeniyle internetin ulaþamadýðý ya da çok yetersiz olduðu bölgelere kablosuz interneti götürecek oldukça çarpýcý bir projeyi devreye soktu.

15.06.2013 | Devamı »

Ýçerik Odaklý Bir Mantýða Dayalý Yeni Bir Ýnternet

Ýnternetin giderek yoðun bir þekilde artan video ve interaktif içerik yükünü taþýyamaz bir noktaya yaklaþmasý nedeniyle, týkanýklýðý aþmaya dönük olarak geliþtirilen proje ve paradigmalarýn sayýsýnda da artýþ yaþanýyor. Yine bu minvalde, ABD kaynaklý olan ve yeni internet mimarisine dayalý projelerden bahsettiðimiz yazýmýz da epey bir ilgi görmüþtü. Benzeri bir çalýþma da Avrupa Komisyonu tarafýndan finanse edilen, Avrupa Birliði 7. çerçeve programýnda yer alan ve içerik merkezli arama (searching), getirme (retrival) ve akýþ (streaming) saðlayan COAST araþtýrma projesidir.

05.05.2013 | Devamı »

Web için 3 Boyutlu Karakterler ve Sahneler Oluþturmak ?ok Kolaylaþacak

Xflow, Saarland Üniversitesi bilim insanlarýnýn, web geliþtiricilerin doðrudan web tarayýcýlarý üzerinde 3 boyutlu animasyonlu karakterler, þekiller ve sahneler oluþturmalarýný, daha doðrusu kodlayýp çalýþtýrmalarýný saðlamak için geliþtirdikleri yeni bir bildirimsel veri iþleme ve biçimlendirme dilidir.

06.03.2013 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 15 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.121.67 | Yüklenme: 0.453 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar