E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

2010 Yýlýnda Ýnternette Yaþanan Talihsiz Serüvenler Dizisi

Wikileaks2010 yýlý geleceðe birçok açýdan yön verecek kayda deðer bir takým internet olaylarýna ve facialarýna sahne oldu. Hiç þüphesiz bunlardan en dikkat çekeni ise Wikileaks idi. Bunun yanýnda geniþ çaplý að kesintileri, büyük boyutlu servis kesintileri ve engelleme olaylarý da güçlü etkiler meydana getirecek kadar önemliydi. Ýþte size Pingdom'un hazýrladýðý, kesinlikle dikkat kesilmeniz gereken -eðer hýrslý bir web kullanýcýsý iseniz- 2010 yýlýna ait 10 internet olayý.


internet-olaylari


1. Wikipedia'nýn failover baþarýsýzlýðý

Günlük ortalama 50 milyon kiþinin yararlandýðý Wikipedia, Mart ayýnda Avrupa'daki veri merkezinin aþýrý ýsýnma dolayýsýyla kapanmasý ve dolayýsýyla trafiðin Amerika'daki veri merkezleri üzerinden failover ile taþýnmasý gerekirken failover mekanizmasýnýn çalýþmamasýndan ötürü tüm Wikipedia'nýn DNS sisteminin çökmesine ve bu vesileyle de tüm dünyada Wikipedia'ya eriþimin birkaç saatliðine kesilmesine neden oldu.


2. WordPress.com’un Büyük Blog Kazasý

WordPress bu seneye bir parça kötü denebilecek bir network sorunuyla baþladý. ?ubat ayýnýn ortasýnda 110 dakikalýðýna TechCrunch, GigaOM ve Wired gibi popüler bloklar dail ulaþýlamaz oldu. Ve büyük zayiat verildi.


3. Gmail’in Birden ?ok Kesintisi

Dünyanýn en revaçta olan e-posta servislerinden biri olan Gmail, ?ubat ayýnda rutin bir bakým esnasýnda verilen bir veri merkezinden diðerine aktýðý sýrada bir kesintiye uðradý. Bu kesinti 2.5 saat sürdü.

Mart ayýnda bazý kullanýcýlarý tam 36 saat etkileyen bir baþka sorun meydana geldi.

?çüncü sorun ise Eylül ayý baþýnda routerlarýn aþýrý yüklenmesi nedeniyle neredeyse 2 saat Gmail çöktü.


4. ?in Ýnternet Trafiðini Kendine Yönlendirdi

Nisan ayýnda , ?in Telekom þirketi internet trafiðinin % 15'ini 18 dakika boyunca kendine yönlendirdi. ?ünkü routerlar ?in üzerindeki rotanýn kendileri için en etkili geçiþ yolu olduðuna inandýrýlmýþtýlar!

Benzeri bir olay daha önce de yaþanmýþtý. Pakistan'daki küçük bir internet servis saðlayýcýsý þirketi YouTube'u gasp etmeye çalýþmýþtý. Fakat normalde internet servis saðlayýcýlarýnýn internet trafiðini tutamadýklarý biliniyordu. Fakat ?in Telekom bunu yaptý. Birçok insan bunu anlayamadý bile. Ancak farklý aðlarýn veri geçikmesini ayný anda rapor etmeleriyle gerçek ortaya çýkmýþ oldu. ?ünkü normal rotasý üzerinden gelmesi gereken trafik, rota deðiþtirerek baþka að noktalarýnda gecikme olarak algýlanmýþtýr.

Esasýnda bu olay uluslararasý çapta bir casusluk faaliyetiydi.


5. Twitter'ýn Dünya Kupasý Faciasý

Twitter bu yýl gerçekten büyük bir büyüme gerçekleþtirdi. Bu vesileyle de tweetleme sayýsýnda muazzam artýþlar yakaladý. Ýþte Dünya Kupasý ?ampiyonasý esnasýnda çok yoðun futbol ve maç tweetleri Twitter'ýn çökmesine neden oldu.


6. Facebook’un Geri Bildirim Döngüsü

Facebook dört yýllýk süre boyunca en büyük zayiatýný Eylül ayýnda arka plan kodlarýnda masumane bir güncelleme yaptýðýnda gerçekleþtirdi. Bu güncelleme geri bildirim döngüsüne neden olarak veri tabanlarýnda aþýrý þiþmeye sebep oldu. Facebook bu hatayý düzeltebilmek için yaklaþýk 2.5 saat boyunca siteyi dondurmak zorunda kaldý.


7. Foursquare’e ?ifte Nazar

Konum bazlý sosyal aðlardan Foursquare’in son baþarýlarý göz dolduruyor. Tabiki bu kadar baþarý beraberinde 'göz deðmesi' de getiriyor. Bu nazarlardan biri Ekim ayýnýn baþýnda 11 saatliðine sitenin göçmesine neden oldu. ?ökmenin nedeni veritabanýnýn aþýrý þiþmesi olarak belirlendi.  Fakat sanki bir þaka gibi ayný vaka ertesi gün tekrar yaþandý. Bu da yine 6 saatlik bir kesintiye sebep oldu.


8. Paypal'ýn ?deme Problemi

Að ekipmanlarýndan kaynaklanan bir problemlerden ötürü PayPal'ýn servisi Ekim ayýnda 4.5 saatlik bir kesintiye uðradý.


9. Tumblr'ýn Taklasý

Tumblr harika bir yýl geçirdi. Fakat baþarýsý Aralýk ayýnda 24 saatlik bir kesintiyle biraz gölgelendi. 11 milyon blog bundan feci etkilendi.


10. Wikileaks Dramý

Cablegate adlý meþhur belge sýzdýrma olayý ile iyice ünlenen Wikileaks, belgeleri yayýnlama süresi boyunca bir dizi DDOS (daðýtýk servis engelleme) saldýrýsýna maruz kaldý. Ardýndan Amazon'un bulut servisinden çýkarýldý. Bunun dýþýnda sitenin DNS hizmetini saðladýðý EveryDNS tarafýndan sistemden çýkarýldý. Tüm bunlarýn üzerine iþin tuzu biberi olarak birçok sitede sansürlendi.

Yayýna devam etmek için Facebook ve Twitter sosyal aðlarýnýn yaný sýra baþka alan adlarý uzantýlarýna geçmek durumunda kaldý. Ayrýca Paypal, VISA ve Mastercard hizmetlerinde de men edildi.

Hiç kuþkusuz Wikileaks'in bu dramlarý 2010 yýlýnýn en önemli internet olayýydý.


Kaynak: royal.pingdom.com/./the-major-incidents-on-the-internet-in-2010


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 22.12.2010 | 2622 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.279 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar