E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

21. Yüzyýlýn Ýlk 10 Yýlýnda Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin Durumu

ITU21. yüzyýlýn ilk 10 yýllýk periyodunda bilgi ve iletiþim teknolojileri dünya nüfusunun büyük çoðunluðuna ulaþtý. Geçenlerde ITU (International Telecommunications Union) yani Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði de 21. yüzyýlýn baþý itibarýyla bu kadar geniþ bir nüfusa yayýlan bilgi ve iletiþim teknolojilerinin hali hazýrdaki durumunu gösterir, ilginç gerçeklerin ve çarpýcý grafiklerin bulunduðu bir rapor yayýnladý.


Raporda geçen bazý ilginç bilgilere göre 10 yýllýk sürede dünyadaki internet kullanýcý sayýsý 2000'de 400 milyondan 2 milyara yükseldi. Yine baþka bir istatistiðe göre 5.3 milyar cep telefonu abonesi (dünya nüfusunun %77'si) 2010'da tam 6.1 trilyon SMS göndermiþ. Bu da saniyede yaklaþýk 200,000 SMS gönderildiði anlamýna geliyor.


D?NYADA 3G'nin DURUMU

3G-durumu


 • 2010 yýlý sonu itibarýyla dünyada tahimi 5.3 milyar cep telefonu abonesi olduðu düþünülüyor. Bunun 940 milyonu 3G servislerini kullanýyor.
 • Mobil aðlara eriþim artýk dünya nufüsunun % 90'ý ve kýrsal bölgelerde yaþayanlarýn % 80'i için kullanýlabilir durumda.
 • Ýnsanlar hýzlý bir þekilde 2G'den 3G servislerine doðru kayýyor. 2007 yýlýnda 95 ülkede 3G servisi ticari olarak kullanýmdayken, 2010'da bu rakam 143 ülkeye çýktý.
 • Ýsveç, Norveç, Ukranya ve ABD gibi bazý ülkelerde 4G'ye geçiþ bile baþladý.


3G servislerinde muazzam geliþmeler yaþanýyorken mobil hücresel büyümede çift haneli yükseliþlerden tek haneli rakamlara doðru bir yavaþlama eðilimi görülüyor.


 • Geliþmiþ ülkelerde hücresel mobil pazarda doygunluða yaklaþýlmýþ durumda. 2010 sonunda 100 kiþi baþýna 116 üyelik varken, 2009'a kýyasla ancak % 1.6'lýk bir büyüme oraný yakalanabilmiþ.
 • Bununla birlikte geliþmekte olan ülkelerde ise 2005 yýlýnda mobil üyelik payý % 53 seviyesinden 2010 sonunda % 73'lere kadar týrmanmýþ. Ciddi bir artýþ oraný yakalanmýþ.
 • Geliþmekte olan ülkelerde mobil penetrasyon oraný 2010 yýlý sonu itibarýyla % 68'i yakalamýþken, bunun ana kaynaðý Asya ve Pasifik bölgesi olmuþtur. Sadece Hindistan ve ?in'den bile 300 milyonun üzerinde mobil üyelik beklenmektedir.
 • Afrika kýtasýnda 2010 sonu itirabarýyla % 41'lik bir penetrasyon oraný yakalandý. Tüm dünyadaki % 76'lýk orana kýyasla önemli bir artýþ. Bu da pazarýn hala ciddi bir büyüme eðiliminde olduðunu gösteriyor.


SMS

SMS-durumu


 • 2007'den 2010'a gönderilen SMS sayýsý 1.8 trilyondan 6.1 trilyona çýkarak 3 katlandý. Bu saniyede 200,000 SMS'e tekabül ediyor.
 • 2009 yýlýnda ?in'nin en büyük mobil operatörünün toplam gelirinin % 12'si SMS'den geldi.
 • 2009'da tüm dünyada gönderilen SMS'lerin % 35'i Filipinler ve ABD'den kaynaklandý.


ÝNTERNETÝN DURUMU

 • 2005 ile 2010 yýllarý arasýnda internet kullanýcý sayýsý ikiye katlandý.
 • 2010'da internet kullanýcý sayýsý 2 milyarý görürken, bunun 1.2 milyarý geliþmekte olan ülkelerden geliyordu.
 • Estonya, Finlandiya ve Ýspanya internetin vatandaþlarý için yasal bir hak olduðunu beyan ettiler.
 • 420 milyonluk internet kullanýcýsý ile ?in dünyadaki en büyük internet pazarýdýr.
 • Geliþmiþ ülkelerdeki nüfusun % 71'i online iken, bu oran geliþmekte olan ülkelerde % 21'de kalýyor.


DÝJÝTALE BAÐLI EVLER

 • Geliþmekte olan ülkelerde hanelerin % 72.4'nün bir televizyonu varken, sadece % 22.5'inin bir bilgisayarý ve % 15.8'nin bir internet baðlantýsý var. Ayný durum geliþmiþ ülkelerde ise sýrasýyla % 98, % 71 ve % 65.6 þeklinde seyrediyor.
 • 2010'nun sonunda dünyada yarým milyar hane (% 29.5) internete kavuþtu.
 • Kore, Hollanda ve Ýsveç gibi ülkelerde hanelerin % 80'ninden fazlasý internete baðlý durumda ve birçoðunun geniþband baðlantýsý mevcut.
 • Evinden internete baðlý insan sayýsý 2009'da 1.4 milyardan 2010'da 1.6 milyara yükseldi.


Raporun geri kalan detaylarýna bu baðlantýdan (pdf) ulaþabilirsiniz.


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 07.03.2011 | 4500 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.251 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar