E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Açýk Anahtarlý ?ifrelemeye Dayalý Chat Ýletiþimi

Dünyadaki e-posta ve chat haberleþmesini NSA ve GCHQ'un takip ettiðinin ortaya çýktýðýndan beri güvenli internet iletiþimi tartýþmalarý ivmesini kesmeden ve þiddetini artýrarak devam ederken, hiçbir gizliliði kalmayan online iletiþimi haricen dinlenilemez hale getirmenin yollarý aranýyor. Buna son örnek açýk anahtar þifrelemeye dayanan BitTorrent Chat uygulamasýdýr.

 

Ýnternet üzerinden dosya paylaþým ve takas sistemi olan BitTorrent'in kendi yapýsýnýn dayandýðý altyapýyý bu sefer de 'BitTorrent Chat' adýyla internet üzerinden anonim ve þifreli mesajlaþmayý saðlayacak uygulamasýný neredeyse tamamlamýþ durumda. Temel kriptolojinin yapýtaþlarýndan biri olan açýk anahtarlý þifreleme tekniðine dayanan BitTorrent Chat'te mesajlaþmak isteyen kullanýcýlarý bir 'kullanýcý adý' yerine açýk anahtar kriptografinin 'þifrelenmiþ açýk ve gizli anahtar çifti' olarak tanýmlanýyor.

 

Açýk Anahtarlý ?ifreleme Nedir?
Asimetrik þifreleme olarak da anýlan açýk anahtar þifrelemede gönderici ve alýcý tarafýndan paylaþýlan tek bir anahtar yerine, her kullanýcý da iki anahtar vardýr. Bunlardan biri þifre çözmede kullanýlan ve kullanýcýya özgü bir gizli anahtar iken diðeri de herkeste bulunan bir açýk anahtardýr (gizli olmayan). Bu anahtarlar tek baþlarýna bir anlam ifade etmez, yani hem þifreleme hem deþifreleme yapamaz.

Açýk anahtarlý þifreli haberleþmede kabaca, kullanýcýlar birbirlerine sadece açýk anahtarlarýný gönderir. Haberleþecek taraflar kendilerine gelen açýk anahtar ile  kendi özel anahtarlarýný birleþtirerek ortak bir anahtar (KAB) oluþtururlar. Ýlginç bir þekilde bu ortak anahtar matematiksel olarak eþit oluyor yani birbirini tamamlýyor:

(Agizli_anahtar X Baçýk_anahtar = KAB = Bgizli_anahtar X Aaçýk_anahtar)

Bu andan itibaren kullanýcýlar karþý tarafa yollayacaklarý içerikleri onun açýk anahtarý ile þifreleyip gönderiyor. Mesajý alan taraf da içerik kendi açýk anahtarýyla þifrelendiði için kendi özel gizli anahtarý ile açabiliyor.

 

 

BitTorrent Chat Nasýl Çalýþýyor?

P2P dosya paylaþýmýnda olduðu gibi paylaþýlan dosyalarýn merkezi bir yerden (sunucudan) daðýtýlmak yerine kullanýcýlar arasýnda daðýtýlmasý prensibine dayanan ama içinde kriptolojinin daha fazla rol aldýðý BitTorrent Chat uygulamasýnda kullanýcýlarýn açýk anahtarý iletiþim için karþý tarafa IP adresine eþleþtirilip gönderiliyor. Sadece doðrudan uygulamayý kullananlar arasýnda gerçekleþen bir iletiþim söz konusu oluyor. Eþleþtirme DHT yani daðýtýk özet tablolarý üzerinde tutuluyor.

 

Ayrýca anahtarlarýn ve iletiþimin güvenliðini bir adým daha öteye taþýyarak kullanýcýlarýn her bir otorumu için forward secrecy (perfect forward secrecy: pfs) adlý oturum baþýna oluþturulan geçici þifreli anahtarlarý da kullanýyor. Uygulamada mesajýn nereye gideceði DHT üzerinden yapýlýrken, iletiler kullanýcýlar arasýnda açýk anahtar þifrelemeye dayalý olarak gönderiliyor. ?u an için sýnýrlý sayýda kullanýcýya davetiye usulü açýk olan BitTorrent Chat'i denemek için alttaki baðlantýyý bakabilirsiniz.

BitTorrent Chat Alpha: labs.bittorrent.com/experiments/bittorrent-chat.html

 

Açýk anahtarlý þifreleme hakkýnda detaylý bilgiye ulaþabileceðiniz kaynaklar:

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · ·
Yazan: | 21.12.2013 | 9261 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.506 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar