E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Beyin Gücünü Artýrmanýn 105 Yolu

Beyin, vücudumuzun sevk ve idaresinden sorumlu, yönetim organizasyonunun tepesindeki ve hayvanlar ile aramýzdaki bariz farký gösteren hayati organlarýmýzdan biridir. Düþünsel ve fikirsel faaliyetlerin üretim mecrasý da diyebileceðimiz beynimizin potansiyelini etkili bir þekilde kullanabilmemiz ve beynin algý kapasitesinden biyolojik olarak sorumlu gri hücrelerinin kalitesini yüksek tutabilmemiz için yapýlabilecek bazý egzersizler vardýr.

 

Vereceðimiz beyin cimnastiði(jimnastik) veya egzersiz yöntemleri ile beyininizin gücünü daha da artýrabilirsiniz. Aþaðýda verilen yöntemlerin herhangi bir yapýlýþ sýrasý yoktur. Bazýlarý mantýksýz gelse de kendinize uygun olanlarý mutlaka deneyin. Öncelikle bütün bunlarýn mantýksýz olmadýðýný düþünerekten okumaya baþlayýn, böylelikle ilk beyin egzersizinizi yapýn!

 

Not: Aþaðýdaki yöntemleri birer kere deneyip, beyninizin kendinden geçmesini beklemeyin! Aþaðýdakilerden bir veya birkaçýný seçip, onu sýk sýk yapmayý bir adet haline getirin. Faydasýný zamanla göreceksiniz.

1. Bulmaca ve zeka oyunlarý çözün.

2. Baskýn olmayan eliniz ile (pratik olarak kullanmadýðýnýz) diþ fýrçalayýn, saçýnýzý tarayýn ve fare(mouse) kullanýn.

3. Ýki elinizle ayný anda yazýlar yazýn.

4. Çatalý ve býçaðý baskýn olmayan elinizle kullanýn.

5. Paradokslar öðrenin.

6. Optik illüzyonlara bakýn.

7. Zihin haritalandýrma methodunu öðrenin. Basitçe, fikirleri ve düþünceleri resimlerle/þekillerle eþleþtirip öðrenme methodudur.

8. Gözleriniz kapalý yemek yiyin ve duþ alýn.

9. Kulaklarýnýzý kulak týkacý ile bir süre kapatarak duymaya çalýþýn.

10. Karþýlaþtýrmalý yemek yemeyi deneyin. Çikolata ile peyniri ayný anda yemek gibi! Bu maddeyi denerken aman midenize dikkat edin :)

11. Görünüþte birbirleriyle alakasýz olan konular, disiplinler veya iþler arasýnda baðlar bulmaya ve kurmaya çalýþýn.

12. Farklý tasarýmlarda klavyeler kullanmayý deneyin. Sýk sýk klavyenizi deðiþtirin. Ayrýca F ve Q klavyeyi de ayný anda öðrenin.

13. Farklý nesneler için farklý kullaným ve ihtiyaç alanlarý icat edin. Mesela bir çiviyi kaç farklý þekilde ve faydalý bir biçimde kullanabilirsiniz?

14. Sudoku oynayýn.

15. Origami(kaðýt katlama sanatý) öðrenin.

16. Bir iþin gerçekleþme ve oluþ sýrasýnýn tersini ya da farklý versiyonlarýný düþünerek uygulamaya çalýþýn.

17. Tablolarý, masaüstü resimlerini ters çevirin.

18. Sürekli kritik yapýn. Bunu yaparken aþýrýya kaçýp çevrenizin canýný sýkmayýn :)

19. Mantýk öðrenin. Mantýk oyunlarý oynayýn.

20. Bilimsel araþtýrma ve öðrenme yöntemlerini çalýþýn.

21. ?ekil ya da resimler çizin. Ressam olmadýðýnýzý ve çizimlerinizin kötü olduðunu düþünmeden çizin.

22. Sýk sýk olumlu düþünün. Biraz zor olsa da mutlaka deneyin :)

23. Müzik, resim, heykel gibi herhangi bir sanatsal faaliyetle meþgul olun.

24. Merak ettiðiniz ya da hep öðrenmeyi istediðiniz bir müzik aletini çalmayý öðrenin.

25. Vücudunuzu ya da herhangi bir nesneyi zor bir þekilde dengelemeye çalýþýn.

26. Glikozlu yiyecek ve içecek kullanýn. UYARI: Marketlerdeki birçok ürün aslýnda glikoz deðil fruktoz ya da sakkaroz þekeridir. Genel saðlýðýnýz için glikoz olanýný tercih edin.

27. Biraz aç olun. Sofradan tam ve týkabasa doymadan kalkýn.

28. Fiziksel egzersizler yapýn.

29. Dik oturmayý deneyin. Ayakta!

30. Bol su için. Su ihtiva eden çay, meyve suyu, kola gibi içecekler beynin su ihtiyacýný tam olarak karþýlamazlar.

31. Derin ve yavaþ nefes egzersizleri yapýn.

32. Bol bol gülün :))

33. Bir hobi öðrenin.

34. Kaliteli bir uyku uyuyun.

35. Ritmik olmayan müzikler dinleyin. Çok sesli(sesi açýk manasýnda deðil) ve bol enstrümanlý parçalar, özellikle senfonik eserler dinleyin.

36. Günlük hayatý teknolojik nimetlerinden daha az faydalanýn.

37. Normal tarzýnýzdan farklý olarak deðiþik kýyafetleri giymeyi deneyin.

38. Yalýnayak yürüyün.

39. Kendi kendinizle konuþmayý deneyin. Bunu yalnýz deneyin! :)

40. Ýþleri mümkün olduðunca basitleþtirin.

41. Satranç ya da buna benzer masa tipi oyunlar oynayýn. Tavla ve okey gibi oyunlar deðil.

42. Video oyunlarý oynayýn. Çok abartmayýn fazla iþe yaramaz :)

43. Mizahi nüktedan olun. Ama el þakasý yapmayýn!

44. Her türlü size ilginç gelen fikri tutun. Bir fikir bankanýz olsun.

45. Gün içinde belirli bir renge ya da sürekli bulanabilen bir nesneye/araca odaklanýn. Gün sonunda onlardan kaç tane gördüðünüzü sayýn.

46. Günlük tutun.

47. Yabancý dil öðrenin.

48. Müze ziyaret edin. Kültürel faaliyet olarak deðil! Cidden iþe yarar :)

49. Beynin nasýl çalýþtýðýný öðrenin.

50. Hýzlý okumayý deneyin. Hýzlý okuma tekniklerini öðrenin.

51. Kendinize özgü bir öðrenme tarzý geliþtirin.

52. Sezgiye dayalý tahmin yöntemini öðrenerek alýþtýrmalar yapýn. Mesela, Amazondaki aðaçlarýn yapraklarý mý fazladýr yoksa beynimizdeki nöron sayýsý mý?

53. Hafýza geliþtirme tekniklerini öðrenin.

54. Ýnsanlarýn isim, soyisim ve doðum günlerini eksiksiz ezberlemeye çalýþýn.

55. Zihninizi ara ara boþaltýn. Hiçbir þey düþünmemeye çalýþýn. Kýsacasý ara ara kafayý dinleyin!

56. Farklý türlerden filmler izlemeyi deneyin.

57. Televizyonu komple kapatýn. Saçma demeden önce bir deneyin lütfen!

58. Konsantrasyonunuz üzerine çalýþýn. Bol bol odaklanma egzersizleri yapýn.

59. Doðayla daha çok içiçe olun. Doðal yeþil renklere çok bakýn.

60. Matematik iþlemlerini zihninizden yapýn. Beyninize bu konuda güvenin. Gerçekten baþarabiliyor.

61. Günlük iþlerin yapýlýþ hýzlarýný deðiþtirin. Hýzlýysa yavaþ yapýn, yavaþsa hýzlý yapýn!

62. Her bir seferde sadece bir iþi tam ve kesin olarak yapýn.

63. Biliþsel önyargýlardan kaçýnýn.

64. Önyargýlarýnýzý tamamen unutup yeniden yaþamaya baþlayýn.

65. Kendinizi baþkalarýnýn yerine koyun. Yani empati yapýn. Onun yerinde olsaydýnýz ne yapardýnýz? Biliyorum çok kliþe bir yargý ama denemeye çalýþmak bile bir beyin egzersizi!

66. Tefekküri bir tutum benimsenmesine sahip olun.

67. Yalnýzlýk ve rahatlama için kendinize zaman ayýrýn.

68. Kendinizi ömür boyu öðrenmeye adayýn.

69. Kültürel olarak farklý yerlere seyehata gidin.

70. Kendinize bir dahiyi idol ya da hedef olarak seçin.

71. Her zaman her türlü yanýnýzda olabilecek bir arkadaþ çevresi edinin.

72. Rekabetçi olun.

73. Hep sizinle ayný kafadan olan insanlarla takýlmayýn, size muhalif olabilecek ve farklý düþünen insanlardan arkadaþ edinin ve tahammül etmeyi öðrenin.

74. Bakýþ açýnýzý deðiþtirin. Uzun dönem kýsa dönem, kolektif-bireysel.

75. Problemleri yüzeysel deðerlendirmeyin, mutlaka köküne inin.

76. Eðer yazý yazma alýþkanlýðýnýz varsa, bilgisayara geçin. Eðer not tutma alýþkanlýðýnýz varsa, onun yerine sesinizi kaydederek not alýn.

77. Klasikleri mutlaka okuyun.

78. Okuduðunuz kitaplarý özetleyin.

79. Kiþisel farkýndalýðýnýzý geliþtirin.

80. Sorunlarýnýzý yüksek sesle söyleyin.

81. Herhangi bir deneyimi ayrýntýlý ve özenli bir þekilde açýklayýn.

82. Braille alfabesini öðrenin.

83. Duygularýnýzý provake edici þekillerde tetiklemelerde bulunun. Sevmediðiniz bir eþyayý ve eseri almak, ya da müziði dinlemeye çalýþmak gibi.

84. Deðiþik parfüm ve kokularý deneyin.

85. Duygularýnýzý harmanlayýn. Ayný anda lavanta kokusu ile pembe rengi hissetmeye ve görmeye çalýþýn.

86. Karþýnýza bir kiþiyi ya da konuyu alarak tartýþýn, kendi tezinizi can siperane savunun.

87. Zaman tutarak boks maçý yapýn.

88. Kendi zihinsel kutsalýnýzý belirleyin.

89. Meraklý olun.

90. Kendi kendinizle mücadele edin.

91. Rüyalarýnýzý not tutun. Onlarý arþivleyin.

92. Ýlginç sözcüklerin sözlüðünü yapýn ya da tutun. Kendi terimlerinizi ve kelimelerinizi icat edin.

93. Bir metafor bulun. Soyut ve somut þeyleri birbirleriyle iliþkilendirin.

94. Stresinizi kontrol etmeyi öðrenin.

95. Rastgele meþgaleler edinin. Ýnternette rastgele site gezmek gibi.

96. Her gün yürüdüðünüz yolu deðiþtirin. Farklý güzergahlar tespit edin.

97. Bilgisayarýnýza farklý bir iþletim sistemi kurun ve onu kullanmayý deneyin.

98. Kelime hazinenizi artýrýn. Bu takibi sadece okumakla olan birþey!

99. Sizden beklenenden daha fazlasýný sunmayý deneyin.

100. Geçmiþten veya günümüzdeki büyük, karizmatik ve etkili insanlarýn özlü sözlerini öðrenin.

101. Kol saatinizi farklý kolunuza takýn.

102. Bir dilden baþka bir dile yazý/makale çevirin.

103. Her türlü yanký çeþidine odaklanýn farklý tonlarýný öðrenin ve onlara derin bir kulak verin.

104. Korkularýnýzýn üzerine giderek onlarla yüzleþmeyi deneyin. Korktuðunuz birþeyi yapýn. Çok da ileri gitmeyin :)

105. Bilerek bir hata yapýn ve sonuçlarýný görün. Hatta sonuçlarýna katlanýn. Çok mazoþist bir yaklaþým oldu ama neyse :)

 

http://litemind.com/boost-brain-power/ adresinden derlenmiþtir. Üzerine yeni eklemeler yapýlarak gereksiz olanlar da çýkarýlmýþtýr.


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 20.04.2010 | 26016 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.252 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar