E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bilgi-Ýletiþim Teknolojileri ve Eðitimde 10 Küresel Eðilim

Dünya Bankasýnda eðitim uzmaný Robert Hawkins'in bir süre önce, gelecek tahmincilerine ve öngörülere dayanarak yayýnladýðý bilgi-iletiþim teknolojileri ve eðitim üzerine 10 küresel eðilim adlý makalesi üzerine bazý derlemeler.


1. Mobile ?ðrenme. Yazýlým ve donaným alanýndaki çýðýr açan geliþmeler mobil cihazlarý ve akýllý telefonlarý vazgeçilmez bir hale getiriyor. Ýnternet baðlantýlarý ve iþlem yetenekleri sayesinde eðitim alanýnda yakýn bir zamanda bilgisayarlarýn yerini alacak gibi.


2. Cloud computing- Bulut Biliþim / Kümesel Ýþletim
. Uygulamalar artýk daha çok masaüstüne baðlý olmaktan çýkýp, internet aracýlýðýyla her yerden ulaþýlabilir olacaklar. Bu da eðitimde ve bilgi-iletiþimde mekana baðlý kavramýný yavaþ yavaþ ortadan kaldýracak. Kümesel iþletim ile masaüstünde kullandýðýnýz bir uygulamayý, internet aracýlýðý ile baþka bir yerden de kullanabilmeniz saðlanmýþ olacaktýr. Ve bu bulut iþletimi sayesinde ortak bir merkezde toplanma ile cihaz ve enerji sarfiyatlarýný daha da azaltabileceksiniz.


3. Birebir Bilgisayarlar.Dünya genelindeki eðilim, her öðrenciye bir bilgiye eriþim cihazý temin ederek teknolojiye evrensel çapta bireysel bir eriþimin saðlanmasýdýr. Bu cihazlar, dizüstüler, internete baðlý bilgisayarlar, akýllý telefonlar ya da tablet bilgisayarlar olabilir.


4. Her Yerden ?ðrenme. Güçlü baðlatýlarýn ve ucuz bilgisayarlarýn çýkmasýyla, dünyadaki okul sistemleri öðrencilerine her zaman ve her yerden öðrenme fýrsatlarýný geliþtirmeye baþladý. Bu trend de geleneksel 40 dakikaklýk ders sistemini yeniden düþünmeye sevk etmiþ durumda. Donaným ve internet eriþimine ek olarak derinlikli bir eðitim için birebir öðrenme imkanýný saðlayacak sanal danýþmanlara, öðretmenlere de gerek vardýr.


5. Oyunlar. ?zellikle gençler arasýnda raðbet gören, online ya da masaüstü fark etmez, toplu oynanan oyunlarda, kiþilerin sosyal yeteneklerini, strateji geliþtirmelerini, sivil dayanýþma ve organizayon kapasitelerini geliþtirdiði artýk aþikar. Eðitimi, özellikle fenomen haline gelmiþ oyunlarýn yanýsýra sadece eðitici amaçlarla üretilmiþ oyunlar üzerinden yapýlarak, dikkati, etkin öðrenmeyi ve odaklanmayý da artýrarak daha nitelikli hale getireceði göz ardý edilmemeli.


6. Kiþiselleþtirilmiþ ?ðrenme. Eðitim sistemleri, artan bir þekilde bir öðrencinin bilgi-algý seviyesini baþlangýç düzeyinden üst seviyelere kadar anlayabilecek ve bunlar arasýndaki farklarýn nasýl kapatýlabileceði üzerine deðiþik teknolojilerin kullanýmýnýn araþtýrýlmasýna çalýþýyor. Bu odaklanma da sýnýf içi eðitimde genel ortalamaya göre davranma yerine hem zayýf hem de güçlü seviyedeki öðrencilerin ayrý ayrý ihtiyaçlarýna ve pedagojisine göre bir eðitim vermeye dönüþmeyi getirecektir.


7. Eðitim Sýnýflarýný Yeniden Tanýmlama. Neredeyse dünyadaki bütün okul sýnýflarý hep ayn þekildedir. Sýra sýra masa ve sandalyelerden ibaretttir. Fakat önümüzdeki yüzyýl için artýk grup çalýþmasýný teþvik edici, disiplinler arasý ve öðrenci merkezli sýnýflarýn düþünülmesi gereklidir. Konsept olarak ta dairesel masalý, ýþýðýn ve renklerin yoðun kullanýldýðý, öðrenciler ve öðretmenler için kiþisel alanlarýn çok olduðu, proje bazlý öðrenmeler için küçük açýk alanlarýn olduðu sýnýflar üzerinde durulmalýdýr.


8. ?ðretmen Bazlý Açýk Ýçerik. Günümüzde birçok online yazý ve içerik, öðretmenlere kendi özel amaçlarý için bunlarý düzenleme, ekleme yapabilme ve özelleþtirebilme imkaný tanýmaktadýr. Bu tür online açýk içerikler, orjinal ders materyallerinin yanýna destekleyici ve interaktiviteyi artýrýcý mahiyette özellikler kazandýrmaktadýr.


9. Akýllý Portföy Deðerlendirmesi. ?ðrenme ile ilgili bilginin toplanmasý, yönetimi, sýralanmasý ve elde edilmesi öðretmenlere, öðrenme seviye farklarýný daha iyi anlamalarýný, içeriði ve pedagojik yaklaþýmlarýný özelleþtirebilmelerini saðlar. ?ðretmen tarafýndan iyi tasnif edilip deðerlendirilmiþ bilgilerin öðrenciler tarafýndan alýnýp kullanýlmasý ve faydalanýlmasý daha kolay olmaktadýr. Bilginin düzgün portföy edilmesi öðrencinin de öðrenme sürecini kolaylaþtýrýp, katýlýmýný artýracaktýr.


10. ?ðretmen Yöneticiler/Danýþmanlar. ?ðretmenlerin sýnýftaki rolü, bilginin öðesi olmaktan çok, her öðrenciye kendi kiþisel geliþim rotasýný çizen, ilgili destek kaynaklarý sunabilen, iþbirlikçi öðrenme fýrsatlarýný oluþturan, bakýþ açýsý ve ufuk sunabilen, bilgiyi nasýl ve hangi yollarla elde edilip deðerlendirebileceðini 40 dakikalýk bir zaman periyodu içinde öðrenciye öðreten bir yöne doðru evrilmektedir. Bu evrilme ve deðiþim tabiki insan faktörünün yani öðretmende olmasý gereken özveriyle eþgüdüm halindedir.


Kaynak: blogs.worldbank.org/edutech/10-global-trends-in-ict-and-education


· · · · · · · ·
Yazan: | 24.02.2010 | 3025 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.146.11.8 | Yüklenme: 0.599 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar