E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bilgi Teknolojileri ile Geleceði Keþfetmek

gelecegin-kesfedilmesiETH Zurich ​​araþtýrmacýlarý, dünyanýn daha iyi anlaþýlabilmesi için ortak bir analiz platformunu saðlayacak FuturICT adýnda küresel bir bilgisayar modeli üzerinde çalýþýyorlar. Bu fikir, eli kulaðýnda olan tekno-sosyo-ekonomik krizlerin önceden tahmin edilmesi, zararlarýnýn hafifletilmesi ve hatta önlenebilmesini saðlamak için en iyi tahmin ve tavsiyeleri yapabilecek bir mekanizmanýn elde edilmesi fikrinden ortaya çýkan bir projedir.


Dünya daha önceden hiç olmadýðý kadar yeni ve spesifik tehlikelerle karþý karþýya. Ýklim deðiþiklikleri, ekosistemin tahribatý, çatýþmalar, finansal ve ekonomik krizler, ve dahasý... Tüm bunlar temelinde insan kaynaklý, yani insanýn davranýþlarýndan doðuyor. Ýnsandan baðýmsýz olmayan bu problemler kendi içlerinden insanla çok sýký olmakla kalmayýp birbirleriyle de çok baðlantýlýdýr. Kiþilerin tek baþýna bu karmaþýklýðý çözüp analiz etmeleri mümkün deðil.


ETH Zurich Bilim ve Teknoloji ?niversitesinden Karmaþýlýk Bilimlerinde Uzman Dirk Helbing öncülüðünde bir grup bilimadamý dünyadaki krizleri ve problemleri gerçekleþmeden önce tahmin edebilecek ve hatta öngörülerde bulunabilecek FuturICT adlý bir 'canlý dünya simülatörü' geliþtiriyor. Bu simülatör tekno-ticari-sosyolojik-ekolojik bir sistemin simülasyonu, analizi ve araþtýrýlmasýndan oluþuyor. Planan bilgisayar modeli küresel ölçekte ve 10 milyar kiþiyi içine alabilecek bir kapasitede olacak.


FuturICT


"Canlý Dünya Simülasyonu", tehlikeleri ve krizleri önceden tahim ederek, istenmeyen sonuçlarýn önlenmesine, risklerin minimuma indirilmesine ve karar verme mekanizmalarýnýn daha etkili karar vermelerine olanak saðlayacak.


Esasýnda bu projeye özellikle dünyanýn herhangi bir yerindeki ekonomik krizin gerçekleþmeye yakýn bir anda tahmininin saðlanarak kýsa bir zaman dilimde Avrupayý etkilemesini önlemek ve gerekli tedbirlerin alýnmasýný saðlamak gayesiyle baþlanmýþtýr.


Bununla beraber FuturICT sadece finansal krizlerin erken çýkýþ döneminin tahminine odaklanmayacak, dünyayý alakadar eden tüm krizler, çatýþmalar ve problemlere odaklanan bir yaþayan dünya simülasyonu olacaktýr.


Yüzlerce araþtýrmayý bünyesinde barýndýran FuturICT, 1 milyar euroluk bir projedir ve henüz baþlangýç safhasýndadýr. FuturICT, disiplinlerarasý bir proje olmasý hasebiyle oldukça önemlidir. Zira, bilgisayar bilimadamlarýndan bilgi teknoloji uzmanlarýna, karmaþýklýk bilimdeki uzmanlardan ekonomistlere, sosyologlara ve biyologlara kadar çok geniþ bir yelpazede bilimadamý bu projede bulunacak.


Adres: http://www.futurict.ethz.ch/FuturICT


Ayrýca geleceðin tahmini, dünyanýn simülasyonu ve geleceðin arama motoru konularýyla ilgili olarak;

yazýlarýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 07.05.2011 | 7985 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.253 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar