E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bilgi Toplumu Ýstatistikleri 2011 Raporu

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüþüm sürecinde kat edilen mesafeyi göstermeyi ve geliþmeyi ortaya koymayý amaçlayan Bilgi Toplumu Ýstatistikleri yayýnýnýn üçümcüsü Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafýndan geçen hafta yayýmlandý. Raporda, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamýnda belirlenmiþ olan 117 gösterge için TÜÝK ve diðer kurumlarýn verileri temel alýnmaktadýr.

 

Rapora göre içeriðin büyük oranda son kullanýcýlar tarafýndan üretildiði ve paylaþýldýðý ortamlar olarak tanýmlanan sosyal medyanýn Türkiye’de de kýsa zamanda toplumun büyük kesimi tarafýndan kullanýlmaya baþlandýðý görülmektedir.

Türkiye, kullanýcý sayýsý bakýmýndan dünya üzerinde 750 milyondan fazla kullanýcýsý olan sosyal paylaþým sitesi Facebook’ta tahmini 29 milyon kullanýcý hesabýyla ABD, Endonezya, Hindistan ve Ýngiltere'den sonra 5. ülke konumundadýr.

2010 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, Türkiye’deki ortalama bir kullanýcýnýn Facebook üzerinde harcadýðý süre, yaklaþýk olarak haftada 29,7 saattir. Mayýs 2011 itibarýyla, aralarýnda Türkiye’nin de bulunduðu ve tamamýna yakýný ‘geliþmekte’ olan 14 ülkede en çok ziyaret edilen internet sitesi Facebook’tur.

 

Raporda öne çýkan hususlar:

 • Ülkemizde internet kullanýmý artmaya devam etmektedir. Buna göre, 16-74 yaþ grubunda, 2004 yýlýnda %13,3 olan son 3 ay içinde internet kullaným oraný 2010 yýlýnda %37,6’ya ulaþmýþtýr. Son bir yýl içinde herhangi bir dönemdeki internet kullaným oraný ise %41,6’dýr. Toplumun farklý kesimlerinde internet kullaným oranlarý deðiþiklik göstermeye devam etmektedir:

Avrupa Birliði tarafýndan izlenen ve "her gün veya haftada en az bir defa internet kullandýðýný beyan edenlerin oraný" anlamýna gelen düzenli internet kullaným oraný 2010 yýlýnda %33,3 olup bu oran internet kullanýcýlarýnýn %88,5’ine karþýlýk gelmektedir.

 

Düzenli Ýnternet Kullanýmý

 

 • Genel olarak internet kullaným amacý yýllar itibarýyla çok fazla deðiþiklik göstermemektedir. 2010 yýlýnda internet kullanýcýlarýnýn en çok gerçekleþtirdiði faaliyetler e-posta göndermek ve sohbet odalarý, haber gruplarý veya çevrimiçi tartýþma forumlarýna mesaj iletmektir. Ýnternetin eðitim, alýþveriþ, bankacýlýk gibi amaçlarla kullanýmý ise düþük düzeylerde kalmaktadýr. Buna raðmen, 2010 yýlýnda çevrimiçi bankacýlýk ve alýþveriþ oranlarýndaki artýþ dikkat çekicidir.
 • Evde bilgisayar sahipliði, internet eriþimi ve geniþbant aboneliði artýþ göstermeye devam etmektedir. Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya el bilgisayarý olarak ele alýndýðýnda; 2010 yýlýnda hanelerin %44,2’sinde bilgisayar bulunduðu, benzer yaklaþýmla bilgisayar üstünden internet eriþimine sahip hanelerin oranýnýn da %34 olduðu görülmektedir. Ýnternet baðlantýsýna sahip hanelerin %5,6’sý cep telefonu üstünden, %2,3’ü ise 3G modem üstünden internete eriþmektedir.
 • Yaþanan artýþa raðmen bilgisayar ve internet kullanýmý açýsýndan ülkemiz ile AB arasýndaki fark devam etmektedir. 2010 yýlýnda ülkemizde %33,3 olan düzenli internet kullanýmý için AB-15 ve AB-25 ortalamalarý sýrasýyla %69 ve %67’dir. Düzenli internet kullaným oranlarý Ýzlanda’da %92, Ýngiltere’de %80, Ýtalya’da %48, Yunanistan’da %41 ve Romanya’da %34’tür. Benzer þekilde hanelerde geniþbant internet sahipliði ülkemizde %33,8 iken AB-15 ve AB-25 için bu oranlar sýrasýyla %64 ve %63’tür. Ülkeler ele alýndýðýnda; hanelerde geniþbant internet sahipliði oranlarýnýn Norveç’te %83, Almanya’da %75, Ýspanya’da %57, Bulgaristan’da %26 ve Romanya’da %23 olduðu görülmektedir.
 • 2010 yýlýnda seçilmiþ sektörlerde 10 ve daha fazla çalýþaný olan giriþimlerin %92,3’ü bilgisayar kullanmakta olup %90,9’u da internet eriþimine sahiptir. Ýnternet eriþimi olan giriþimlerin %57,8’inin ise internet sayfasý bulunmakta, büyüklük açýsýndan bakýldýðýnda bu oranýn 10-49 çalýþaný olan iþletmelerde %53,5, 250 ve üzeri çalýþaný olan giriþimler için %88,8 olduðu görülmektedir.
 • Giriþimlerde haftada en az bir kez internet kullanan çalýþanlarýn oraný 2010 yýlýnda %28,5 olmuþtur. Giriþimlerin interneti kullanma amaçlarý arasýnda ilk sýrada bankacýlýk ve finansal hizmetler gelmektedir. Yýllar itibarýyla birbirine yakýn oranlarda gerçekleþen bankacýlýk ve finansal hizmetler kullanýmý 2010 yýlýnda %78,1 olmuþtur.
 • 2010 yýlýnda internet eriþimi olan giriþimlerde en çok kullanýlan sabit internet baðlantý tipi %87,3 oraný ile DSL (ADSL vb.) olmuþtur. Diðer taraftan, giriþimlerde mobil hýzlý internet baðlantýsý saðlayan 3G teknolojisine de raðbet olduðu ve internet eriþimine sahip giriþimlerin %12,9’unun 3G modem, %11’inin ise 3G telefon üstünden geniþbanta eriþtiði görülmektedir. 
 • Giriþimlerin internet üstünden sunduðu hizmetler arasýnda ilk sýrada ürün kataloglarý ve fiyat listeleri yer almaktadýr. 2008-2010 döneminde yakýn oranlarda ilk sýrada yer alan bu hizmetin oraný 2010 yýlýnda %78,4’tür.

 

Sanal POS ve E-Ticaret

 

 • Bankalararasý Kart Merkezinin verilerine göre internet üzerinden yapýlan e-ticaret iþlemleri toplam tutarý son bir yýl içinde %48,2’lik artýþla 2010 yýlýnda 15 milyar 225 milyon TL’ye ulaþmýþtýr.

 

Bilgi Ýletiþim Teknolojileri Sektörü

 • 2008 yýlý sonu itibarýyla 24,88 milyar ABD Dolarý olan Türkiye BÝT sektörü, global kriz döneminde daralmakla birlikte, 2010 yýlýnda %4,5 büyümüþ ve 25,05 milyar ABD Dolarý seviyesine ulaþmýþtýr. Pazar içinde iletiþim teknolojileri ve bilgi teknolojileri alt sektörlerinin büyüklükleri sýrasýyla 17,48 ve 7,57 milyar ABD Dolarýdýr. Kriz döneminde de büyümeye devam eden bilgi teknolojileri sektörünün payý ilk kez %30’a ulaþmýþtýr.
 • 2010 yýlýnda bir önceki yýla göre iletiþim teknolojileri sektörü %1,04, bilgi teknolojileri sektörü ise %13,66 büyümüþtür. Bilgi teknolojileri pazarýndaki büyümede en büyük pay %21,98 oranýyla hizmetler alt sektörüne aittir.
 • 2010 yýlýnda iletiþim teknolojileri ve bilgi teknolojileri sektörlerinin GSYH içindeki payý sýrasýyla %2,37 ve %1,03’tür. Bilgi teknolojileri sektörü içinde bu payýn %0,83’lük bölümü donaným alt sektörüne aittir.
 • 2010 yýlýnda BÝT sektörü donaným ihracatý %14,1, ithalatý ise %16,5 büyümüþtür. Ancak, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný %10,4’te kalmýþ olup bu oran 2007-2010 dönemindeki en düþük deðerdir.
 • 2003 yýlýnda BÝT sektörü genelinde 145.227 kiþi istihdam edilirken, 2008 yýlýnda 174.367’ye ulaþýlmýþtýr. BÝT sektöründe Ar-Ge çalýþanlarýnýn oraný ise % 5,5’tir.

 

Sabit ve Mobil Telefon ile Genibant ve Kablo TV Ýstatistikleri

 • Sabit telefon abone yoðunluðu 2002 yýlýnda %27 iken 2010 yýlý sonunda %22 seviyesine düþmüþtür. Cep telefonu abone yoðunluðu ise kaydedilen hýzlý geliþmeyle 2008 yýlý sonunda %92,1’e ulaþmýþ, ancak numara taþýnabilirliði uygulamasýnýn devreye alýnmasý ve her yöne tarifeler sayesinde bazý kullanýcýlarýn ikinci hatlarýný iptal etmesi sonucu 2010 yýlý sonunda %83,9’a gerilemiþtir.
 • Geniþbant abone yoðunluðunda 2002 yýlýndan bu yana artýþ devam etmekte olup 2010 yýlýnda 8,6 milyon aboneye ve %11,6’lýk penetrasyona ulaþýlmýþtýr. Kablo TV abone sayýsý ise uzun zamandýr 1,2-1,4 milyon bandýnda seyretmekte, abone sayýsýnýn düþük düzeyde kalmasýnda kablo TV altyapýsý yaygýnlýðýnýn sýnýrlý olmasý ve daha fazla kanal seçeneði sunan uydu platformunun kullanýcýlar tarafýndan tercih edilmesi etkili olmaktadýr.

 • Ülkemizde geniþbant eriþim için en yaygýn kullanýlan teknoloji DSL teknolojisidir. Diðer taraftan, 3G mobil geniþbant hizmetlerinin sunulmaya baþlandýðý 2009 yýlýndan itibaren bu teknolojinin kullanýmý da hýzla artmýþtýr. Ayrýca, fiber geniþbant eriþim hizmetlerinin kullanýmý da 2010 yýlýnda hýzlý bir büyüme kaydetmiþtir. Ancak, bu teknolojiyi kullanan toplam abone sayýsý henüz oldukça düþük seviyededir.
 • 2010 yýlýnda, 2009 yýlýna kýyasla, sabit telefon hizmetlerine iliþkin tarife sepetlerinde kayda deðer bir artýþ gözlenmektedir. Bu artýþ kýsmen Türk Lirasýnýn bir önceki yýla göre ABD Dolarý karþýsýnda deðer kazanmasýndan, kýsmen de sabit telefon tarifelerindeki indirimli uygulamanýn 2010 yýlý baþýnda kaldýrýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Diðer taraftan, mobil hizmetlere iliþkin sepetin fiyatýnda 2010 yýlýnda bir önceki yýla göre %21 oranýnda düþüþ gerçekleþmiþtir. Bu durum, mobil iþletmeciler arasýndaki yoðun rekabetin hizmet fiyatlarýna da yansýdýðýna iþaret etmektedir.
 • 2010 yýlýnda ülkemizde %11,6 olan geniþbant abone yoðunluðu, 2009 yýlý sonu itibarýyla %30 civarýnda olan AB-27 ortalamasýnýn oldukça altýnda kalmaktadýr. Geniþbant abone yoðunluðu bakýmýndan ülkemiz OECD ülkeleri ile kýyaslandýðýnda Meksika ile birlikte son sýrada yer almaktadýr. OECD ortalamasý 2010 yýlý Haziran ayý itibarýyla %57,2’dir. 

 

Raporun tümü 202 sayfadan oluþmaktadýr. Raporun tümü:


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 19.07.2011 | 7722 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.397 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar