E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Biz Online Okey Oynayýp Komik Video Ýzlerken, Baþkalarý da Ýnternetin Mimarisini Deðiþtiriyor

Ýnternet ilk tasarlandýðý dönemde bir bilgisayardan uzaktaki baþka bir tanesine veri ulaþtýrmak ve karþýlýklý haberleþmeyi saðlamak hedeflenmiþti. Hiç kimse cep telefonlarýnýn ve tablet cihazlarýn bu denli revaç bulacaðýný, hatta "internet of things" kavramýyla açýklanan tüm akýllý cihazlarýn internete baðlanarak veri alýþveriþinde bulunmasý konseptini belki hayal bile edememiþti. Bugün ise bilim insanlarý internetin ilk kurulduðu gündeki mimarinin üzerine milyarlarca yeni cihazýn baðlanarak mevcuttaki internet altyapýsýna yapacaðý etkiyi ve alýnabilecek önlemleri üzerinde çalýþýyor.

Üstteki görsel: Tonymadrid

 

Ýnternet þu an itibarýyla resmen kendi sýnýrlarýný zorlar bir þekilde iþlemeye çalýþýyor. Her geçen gün internete yeni cep telefonlarý ve mobil cihazlarýn yanýnda akýllý ev gereçleri ve günlük yaþamý kolaylaþtýran sensör cihazlarýnýn takýlmasý veri trafiðini daha da içinden çýkýlmaz bir hale getiriyor. Yani sürekli olarak yaþanan ve hiç bitmeyen bir trafik sýkýþýklýðý söz konusu. Ve internet bu kadar cihaz patlamasýnýn yükünü taþýyabilecek saðlamlýkta deðil.

Bilim insanlarýn karþýsýndaki en büyük sorun, raporlara göre 2015 yýlý itibarýyla aða baðlý cihaz (çoðu mobil) sayýsýnýn 15 milyarý bulacak olmasý. ?u an ise bu rakam 5 milyar civarýnda seyrediyor. Yani yaklaþýk 2-3 yýl sonra siber uzay muazzam bir boyuta ulaþacak ama altyapý hala 60'lý yýllarda kalacak. Ýþte tam bu noktada akýllarý karýþtan ve içinden asla çýkýlamaz duygusu meydana getiren internet sýkýþýklýðýna nasýl bir çözüm bulunabileceði konusunda çok ciddi kafa yoranlar var.

 

Internet Forever - Front Cover

 

YENÝ NESÝL ÝNTERNET MÝMARÝSÝ ÖNERÝLERÝ

Geçen yýl ABD genelinde yapýlan yeni nesil internet mimarisine dair bütün çalýþmalar Amerikan Ulusal Bilim Vakfý (NSF) koordinatörlüðünde "Future Internet Architecture Program" adý altýna bir araya getirilmiþti. Geleceðin internet mimarisi programý altýnda Named Data Networking (NDN), MobilityFirst, NEBULA, eXpressive Internet Architecture ve ChoiceNet olmak üzere tam 5 proje mevcut:

 

Named Data Networking (NDN) - http://www.named-data.net

Veri merkezli bir mimari olan NDN'de kullanýcýlar içerikleri IP adresleri yerine doðrudan onlara atanan benzersiz isimleri yoluyla kendilerine çaðýrýyorlar. Ve NDN aðýnda veriyi talep eden kullanýcýya, doðrudan verinin kaynaðýna gidip almak yerine, talebi yapan kullanýcýya var olan en yakýn baþka bir noktadan veya komþudan verinin getirilmesi saðlanýyor. Özellikle cihazlar arasýndaki iletiþimi daha da kolaylaþtýrmasý beklenen NDN aslýnda daha önceden tanýtýmýný yaptýðýmýz CCNx protokolüne dayanýyor. Buna göre içerikler asla IP adresleriyle tanýmlanmýyor, bunun yerine isimler kullanýlýyor.

Bu yapýda veri için lazým olan gizlilik ve güvenlik gereksinimleri verinin tipine ve hassasiyetine göre kriptoyla korunmuþ olarak veriye bindiriliyor. Böylece geleneksel mimaride söz konusu olan Firewall ve VPN ile iki farklý nokta arasýndaki güvenli ve gizli iletiþimin saðlanmasý durumu olmuyor.

 

eXpressive Internet Architecture - http://www.cs.cmu.edu/~xia/

Bu yapýda daha çok kullanýcý ile network arasýndaki iliþkinin güvenilirliði saðlanmaya çalýþýlýyor.  insan ve kendinden güvenli tanýmlayýcýlar arasýndaki köprü, iletiþim sorumlularý arasýnda güven oluþturulmasý için esnek bir baðlam-baðýmlý mekanizmalar tarafýndan saðlanýyor. Bu da uzun dönemli kullanýcý deneyimleri, arayüz iyileþtirmeleri, teknik tasarým kararlarý, ekonomik teþvikler ve kamu politikasý arasýndaki iliþkinin düzenlenmesine dayanýyor. Biraz karmaþýk bir proje.

 

MobilityFirst - http://mobilityfirst.winlab.rutgers.edu

Mobil ve spesifik cihazlarýn sayýsýnýn daha çok artacak olmasýndan ötürü önceliði mobilite üzerine koyan bu projede, mobil cihazlar ve araba aðlarýnýn þu anki altyapýnýn daha sorunsuz bir parçasý haline getirilmesi için çalýþýlýyor.

 

NEBULA - http://www.cs.illinois.edu/~caesar/nebula/

Bulut biliþimi ve küresel ölçekte að merkezli bilgi iþlem altyapýsýna dayanan bir bulut mimarisini hedefleyen bu projede uygulama ve hizmetlerin belli merkezlerde daðýtýk olarak toplanmasýnýn ardýndan, veri merkezleri, yüksek hýzlý, son derece güvenilir ve güvenli omurga aðý ile birbirine baðlanmýþtýr. Proje her zaman kullanýlabilen að hizmetlerinin geliþmekte olan bulut biliþim modelinde desteklemek için yeni güvenilir veri, kontrol ve çekirdek að yaklaþýmlarý geliþtirmeye odaklanýyor.

 

ChoiceNet - https://code.renci.org/gf/project/choicenet/

Bu mimaride internet servisleri ve hizmetler birden çok seçmeli hale getirilerek tamamen ekonomik bir yaklaþýmla kullanýcýlarýn çoklu alternatifler arasýndan seçim yapmasý saðlamak isteniyor. Yeni yükselen trendlerin, teknolojik geliþmelerin ve alternatiflerin kullanýcýlar karþýsýnda kapýþtýrýlmasýna dayanan oldukça tuhaf bir projedir.

 

Özetle, yukarýda bahsettiðimiz bütün projelerin aslýnda ortak bir hedefleri de var. O da, cihazlarýn birden çok að çeþidi arasýnda herhangi bir baðlantý kopmasý yaþamadan iletiþime devam edebilmeleridir. Yani kullanýcý mobil cihazýdan 3G/4G ile bir hizmeti kullanýrken, isterse buna ayný anda kablosuz/wireless baðlantýdan da devam edebilmelidir. Kýsacasý cihazlar ayný anda birden çok internet baðlantýsýný destekleyebiliyor olmalýdýr.

Bu projelerin yanýnda internetin teknik altyapýsý ve donanýmsal mimarisi kolay kolay deðiþtirilemeyeceðine kani olanlar için daha çok yazýlýmsal, yani altyapýnýn yeniden programlanmasý þeklinde ya da protokol bazlý çalýþmalar da var. Örneðin Google, internette sitelere ulaþabilmemizi saðlayan HTTP protokolünün yerine SPDY'yi getirerek sitelere ve uygulamalara eriþim hýzýmýzý daha da artýrmanýn peþine düþebiliyor.

Bir de dünya Web trafiðinin %15 ila %30'u arasýndaki miktarýný sahip olduðu 119,000 sunucu ile saðlayan Akamai'nin NetSession adlý bir uygulamasý var. Bu uygulama sunucu ile cihaz arasýnda bir indirme(download) yerine cihazdan cihaza dosya aktarýmýný mümkün kýlar. Uygulama özellikle internet baðlantýsý bakýmýndan zayýf olan az geliþmiþ ülkelerde popüler. Uygulama Akamai'nin dünya geneline yayýlmýþ içerik daðýtým aðýnýn (CDN) altyapýsýndan faydalanýyor.

 

Ülkemizde ise bu problemlerin çözümüne dönük katkýlardan daha ziyade, 10 milyon insanýmýzýn internette sürekli okey oynamasý, 20 milyonunun dijital oyunlarda sahne almasý ve ekseriyetinin de bolca komik video, resim ve gereksiz içerik peþinde koþmasý neticesinde bu tür çalýþmalara katkýmýz söz konusu olamýyor. Bu gidiþle muhtemelen olmayacak da. Çünkü internette tavla ve okey oynayýp, video izlemekten ve online oyunlara katýlmaktan bu tür çalýþmalarýn içine girebilecek boþ zamaný (!) asla bulamayacaðýz....

 

Konuyla baðlantýlý olarak alttaki yazýlara da göz atmanýz faydalý olabilir:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 12.01.2013 | 19896 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.375 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar