E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dilbilimciler Kelimeleri Nasýl Söylediðimizi Bulmak Ýçin Ýnterneti Kullanýyorlar

Cornell'li bir dilbilimci olan Mats Rooth, internette var olan sesleri kullanarak onlarda geçen kelime öbeklerine ait aruzlarýn/vezinlerin ritim, stres ve tonlamalarýný bulmak için ilginç bir program kullanýyor ve geliþtirmeler üzerinde çalýþýyor. Bu çalýþmadan maksat milyonlarca kitabýn içeriðin ve podcastin(sesli oynatýcý yayýn) nasýl analiz edilebileceðidir.


Dilbilim, bilgisayar ve bilgi bilimleri profesörü Mats Rooth, þu sýralar özel bir bilgisayar programý yardýmýyla ses ve videolardaki seslerin dökümündeki kelime öbeklerini/kalýplarýný araþtýrýyor.

Rooth'a göre, ana dilinde konuþanlarýn, bir cümledeki aruzlarý/vezinleri hemen kolayca tanýmlayabildiði fakat bilinen hipoteze göre belirli bir fenomenin yeterli örneklerle bile tanýmlanabilmesinin zorluðunun tersine olarak, niçin insanlarda bunu tanýmlama yeteneðinin olduðudur. Ve üzerinde çalýþtýklarý da çok yeni ve henüz oldukça temel seviyededir.  


Projede, laboratuvar üretimi kelime kalýplarýnýn/öbeklerinin yerine internetten binlerce farklý kaynaktan toparlanan rastgele örneklerin kullanýlmasý araþtýrmacýlara seslerdeki aruzun/vezinin yapýsý ve anlamý hakkýnda benzeri görülmemiþ bir ölçekte teorileri deðerlendirmelerini saðlayacaktýr.

Rooth, projesinin aruzu/vezini anlamada dönüþtürücü bir etki meydana getireceðini umuyor.


Proje iki parça halinde ilerliyor. McGill ?niversitesinden araþtýrmacýlar verilerin analizi üzerine uðraþýrken; Cornell takýmý veri saðlamadan ve programlamadan sorumlular.

Projede kullanýlan bilgisayar programý, kullanýlan veri setleri ve araþtýrma ürünleri þu an da açýk bir þekilde internette sunuluyor. Sitede ayrýca, 104 farklý sesden elde edilmiþ ayný "than I did" kelime öbeðinin farklý vurgulama tonlarýndaki gösterimi ve incelemesi de mevcut


Adres: http://confluence.cornell.edu/display/prosody/Prosody+Datasets


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 07.01.2010 | 3622 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.92.186.20 | Yüklenme: 0.511 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar