E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

E-Posta ve Sosyal Að Mesajlarýnýn Asla Takip Edilemediði Güvenli Bir Haberleþme Mümkün Mü

Privly, istenilen her türlü sosyal að, e-posta sistemi ya da iletiþim platformlarýnda mesajlaþmanýn gerçekleþtirildiði mecranýn takibine takýlmadan ve mesaj içeriðinin izlenmesine izin vermeden, kullanýcýlar arasýnda gizli görüþmeyi saðlayan harikulade bir tarayýcý eklentisidir. Privly, Amerika'lý birkaç bilgisayar bilimadamýnýn bir startup þeklinde baþlattýklarý ve internette en çok haþir neþir olunan Gmail, Facebook, Twitter, Google+ ve diðer servislerin mesajlarýn içeriðine nüfuz etmelerini engelleyen mahremiyet odaklý ve bilgisayar üzerinden çalýþan inovatif bir uygulamadýr.

 

Henüz geliþtirme safhasýnda olan ve davetiye usülü çalýþan Privly, Firefox ve Chrome tarayýcýlarýna bir eklenti þeklinde yerleþerek, kullanýcýnýn Twitter, Gmail, Google+, Facebook veya diðer uygulamalarda mesajlarýný göndermeden önce mesajý seçip, "https://priv.ly/..." altýnda ve SSL ile þifrelenmiþ olarak bir web baðlantýsý (link) halinde gönderdikten sonra, alýcýnýn da gelen linki tarayýcýsýnda yüklü bulunan Privly ile açmasýný saðlayan ve böylece de iletiþimin aktýðý mecranýn mesajýn içeriðini görmesine engel olan oldukça ilginç bir mahrem iletiþim aracýdýr.

Privly'nin asýl amacý kullanýcýlarýn birbirlerine gönderdikleri içerik veya mesajlarýn hiçbir þekilde iletiþimin gerçekleþtiði platformlar tarafýndan takip edilip baþka amaçlar için kullanýlmamasýdýr. Yani doðrudan kullanýcýnýn iletiþim mahremiyetine odaklanmýþ oldukça inovatif bir uygulamadýr.

Normalde uygulama ile tarayýcýnýzdan otomatik olarak þifreleyip link haline getirdiðiniz bütün içerik ve mesajlar Privly'nin sunucularýna gitse de, burada dikkat çekmek istediðimiz husus, isteyenlerin benzeri bir sistemi kendi sunucularýna kurarak, istedikleri kiþilerle özel ve gizli haberleþmeyi yine tamamen ayný iletiþim mecralarýnýn (Gmail, Twitter, Facebook, Google+ ...) imkanlarýný kullanarak gerçekleþtirebilmeleridir. Mesajlar, kesinlikle olduðu gibi gönderilmediði ve de HTTPS:// yani þifreli olarak gönderildiði içindir ki, hiçbir haberleþme platformu þifreli linki takip ederek mesajýn içeriðinin ne olduðuna bakamýyor.

 

 

Twitter'da Privly:

Privly web tarayýcýlarýna kurulduktan sonra Twitter'da istediðiniz uzunlukta bir tweeti, yazma panelinde seçip sað týklayarak "Post to Privly" baðlatýsýna týklanýyor. Uygulama anýnda bu tweeti HTTPS:// baðlantýlý güvenli bir linkle dönüþtürerek Twitter akýþýnda bir link olarak paylaþýlmasýna olanak saðlýyor. Tweetin gerçek içeriðini görmek isteyenlerin uygulamayý tarayýcýlarýna yükleyip ilgili linkin üzerine gelip týklamalarý yetiyor. Böylelikle Twitter, paylaþýlan hiçbir tweetin içeriðini göremiyor.

 

Gmail'de Privly:

Gmail kullanýcýsý mesaj yazma panosuna mesajýný baþka bir yerde yazýp Privly linki olarak kýsaltýp yapýþtýrdýktan sonra, göndereceði kiþiye postalar. Sonra alýcý kimse tarayýcýsýna yüklü bulunan Privly sayesinde mesajýn orijinal içeriðini görebilir. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, mesajý yazarken Gmail'in yazma alanýnýn kullanýlmamasýdýr. Zira Gmail çok kýsa aralýklarla mesajýn taslaðýný kaydetmektedir. Bu yüzden anlýk olarak kaydedilen bir mesajý o andan sonra Privly ile göndermenizin hiçbir manasý kalmamaktadýr.

 

Facebook'ta Privly:

Yine Gmail'de olduðu gibi, Facebook'ta da paylaþýlan Privly baðlantýsý, karþý tarafa gönderildikten sonra alýcý kimse tarayýcýsýna yüklü bulunan uygulama ile mesajlarý linkin üzerine týklayýp anýnda okuyabilmektedir.

 

Privly uygulamasý ile bir kere gönderilen mesaj istenildiði zaman, gönderimin gösterildiði alana gelinip tekrar düzenlenebiliyor. Uygulama henüz deneme aþamasýnda ve yatýrýma ihtiyaç duyuyor. Uygulama temel ve popüler servislerin yaný sýra, yazma ve yorum alaný olan her tür serviste kullanýlabiliyor.

Sosyað aðlar ve e-posta sistemlerinde gönderilen her türlü içerik ve mesajýn takip edilip istiflendiði bir dönemde yine ayný haberleþme mekanizmalarýnýn altyapýlarý üzerinden mahrem mesajlar gönderebilmek gerçekten dahiyane bir fikir...

 

Adres: https://priv.ly
Davetiye talebi: https://priv.ly/users/invitation/new
Firefox'a indir: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/privly
Chrome'a indir: https://chrome.google.com/webstore/detail/pko...


· · · · · · · ·
Yazan: | 06.04.2012 | 8399 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.354 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar