E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

En Hýzlý Ýnternet Servis Saðlayýcýsý Olan ?irket ve Ýnternetin En Hýzlý Olduðu Ýller

en-hizli-internet14 Nisan - 13 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Speedtest ve Pingtest siteleri kullanýlarak ev, iþyeri ve okullarda 2,346,054  tekil IP adresi üzerinden gerçekleþtirilen 6,566,997 internet hýz testinden elde edilen verilere göre Türkiye'nin ortalama download (indirme) hýzý 6.25 Mbps iken, upload (yükleme) hýzý ise 2.28 Mbps oldu.


Son bir aylýk (14.04-13.05) periyotta yapýlan bu 6,566,997 adet testen 170,342 tanesi kullanýlarak elde edilen Türkiye'nin 6.25 Mbps'lýk download hýzý ile dünya download endeksinde 56. sýraya yerleþirken, 2.28 Mbps'lýk upload hýzý ile de dünya upload endeksinde 45. sýraya yerleþtiði görülüyor. Dünyada internetin en hýzlý olduðu ülke ise herzamanki gibi 31.93 Mbps ile Güney Kore oldu. Ayrýca rakamlarýn bu kadar yüksek çýkmasýndaki en önemli neden Türkiye'de yeni yeni baþlayan fiber internet hizmetleridir.


SAYILAR NÝ?ÝN S?REKLÝ DEÐÝ?ÝYOR

Gün geçmiyor ki yeni bir internet hýz testi raporu yayýnlanmasýn. Hepsinin listesi ve sýralamasý da farklý oluyor. Peki neden? ?ncelikle bu tür testlerin hepsi kendi parametrelerine göre gerçekleþtiriliyor. Hepsinin ölçüm yapmak için kullandýðý referans sunucu (server) adresi farklý coðrafi konumlarda oluyor.

Ýnternet hýzý ölçümlenirken, kiþinin internet servis saðlayýcýsýnýn santraline olan uzaklýðý/mesafesi, kullanýlan fiber/bakýr kablonun kalitesi, kiþi ile santral arasýndaki altyapýnýn ve iþçiliðin standartlara uygun olmasý vb sebepler, internet hýzlarýnýn sürekli farklý olmasý sonucunu doðurur.


En Hýzlý Ýnternet Servis Saðlayýcýlarý (ISS) ve Hosting Firmalarý - Grafiklerin periyodu: (11 Kasým 2008 - 13 Mayýs 2011)

1. Radore Hosting Telekomunikasyon  - 72.91 Mbps

temporary image

2. Superonline - 18.81 Mbps

temporary image

3. Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s. - 18.03 Mbps

temporary image

4. Global Iletisim Hizmetleri A.s  - 17.49 Mbps

temporary image

5. Grid Bilisim Teknolojileri A.s. - 17.21 Mbps

temporary image

6. Hosting Internet Hizmetleri Ltd - 14.05 Mbps

temporary image

7. Vodafone Alternatif Telekom Hizm... - 13.68 Mbps

temporary image

8. Avea Iletisim Hizmetleri A.s. - 5.65 Mbps

temporary image

9. Koç Net - 5.45 Mbps

temporary image

10. Enson Net Ltd Sti - 5.30 Mbps

temporary image

11. Turk Telekom - 4.93 Mbps

temporary image

12. Turknet Iletisim Hizmetleri A.s - 4.89 Mbps

temporary image

13. Comtech Ticaret Ltd. - 4.59 Mbps

temporary image

14. Vodafone Telekomunikasyon  - 4.51 Mbps

temporary image

15. Dogan Iletisim Elektronik Servis... -  4.32 Mbps

temporary image

16. Milleni.com  - 4.17 Mbps

temporary image

17. Turksat - 3.58 Mbps

temporary image

18. Turkcell  - 3.54 Mbps

temporary image

19. Kibrisonline Ltd. - 2.95 Mbps

temporary image

20. Kibris Mobile Telekomunikasyon Ltd - 2.75 Mbps

temporary image


En Kaliteli Baðlantýyý Saðlayanlar (Baðlantýda istikrar/süreklilik) - Grafiklerin periyodu: (1 Ekim 2009 - 13 Mayýs 2011)

1. Türk Telekom - 81,28

12. Türksat - 32,31


Yukarýdaki her iki listeye dikkatle bakýldýðýnda en hýzlý interneti saðlayan þirketlerde sýralamanýn Superonline, Tellcom, Vodafone Alternatif Telekom, Avea iletiþim Hizmetleri, Koç Net, Türk Telekom, Turknet Ýletiþim Hizmetleri, Dogan Ýletiþim ve Turksat þeklinde olduðu görülüyor. Burada yapmamýz gereken 3G baðlantý ve Türk Telekom altyapýsý üzerinden hizmet saðlayanlarý listeden çýkarmaktýr. Baðýmsýz altyapýsý olan Türk Telekom, Supeonline ve biraz da Vodafone'dur. Diðer firmalarýn büyük bir kýsmý Türk Telekom üzerinden hizmet vermektedir.

Superonline'nin liste baþý olmasýný saðlayan en önemli husus fiber internettir. ?ünkü ancak fiber internette bu hýzlarý görebilirsiniz. Türk Telekom'un ise fiber internet konusunda biraz daha geriden gelmesi ve yeni baþlamasý dolayýsýyla listeye genelde bakýr internet verileri girmiþtir/girer. Bu raporun son bir aylýk verileri içerdiði göz önünde bulundurulduðunda önümüzdeki aylarda listenin daha çok deðiþeceði aþikardýr.

En kaliteli baðlantýyý saðlayan þirketlerde ise Türk Telekom'un birinci olmasýnýn nedeni, altyapý hizmetlerinin oldukça iyi olmasý dolayýsýyladýr. On yýllardýr bakýr internet altyapýsýnda elde ettiði tecrübeyi fiber internete de taþýyacaðý þüphe götürmez. ?nümüzdeki bir yýl içinde sýralamalar nasýl deðiþtiðini ve rekabetin kýzýþacaðýný hep beraber göreceðiz.


Ýnternette En Hýzlý Olan Ýlk 10 Ýl (Download hýzý)

Sýralamada Türkiye'nin 49 ili var. Listedekilerden biri Kýbrýs. Tüm liste için týklayýnýz.


Yükleme (Upload) Hýzýna Göre Ýlk 10 Ýl

Sýralamada Türkiye'nin 50 il var gözüküyor. Ama bunlardan biri Kýbrýs. Diðer ikisinin ise hangi il olduðu net deðil.Tüm liste için týklayýnýz.


Ýnternet Baðlantýsýnýn En Kaliteli Olan Ýller

1. Ýzmir - 79,92

2. Ankara - 78,50 

3. Ýstanbul - 71


ÝNTERNETÝN EN HIZLI OLDUÐU ?LKELER - Grafiklerin periyodu: (1 Kasým 2008 - 13 Mayýs 2011)

1. Güney Kore - 31.93 Mbps


2. Litvanya - 27.30 Mbps


3. Ýsveç - 26.47 Mbps


4. Romanya - 23.40 Mbps


5. Letonya - 23.20 Mbps


6. Hollanda - 23.17 Mbps


7. Ýsviçre - 21.26 Mbps


8. Moldova - 19.77 Mbps


9. Bulgaristan - 18.15 Mbps


10. Almanya - 17.31 Mbps


Diðer ülkeleri görmek için týklayýnýz.


Ayrýca gerçek internet hýzýnýzý ölçebileceðiniz Online Ýnternet Hýzý ?lçüm ve Test Aracýný da kullanabilirsiniz.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 14.05.2011 | 7079 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.441 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar