E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Geçmiþten Günümüze Ýnternetin Kýsa Tarihçesi ve Dönüm Noktalarý

Ýnternet ile baþta DARPA/ARPA diye bilinen Amerika Birleþik Devletleri Savunma Ýleri Araþtýrma Projeleri Ajansýnda icat edilmiþti. O zamanlar ARPANET olarak biliniyordu ve 1969 yýlýnda çevrimiçi hale geldi. WWW yani dünya çapýnda að ise 1989 yýlýnda Tim Berners Lee tarafýndan Ýþviçre'deki CERN laboratuvarlarýnda keþfedildi. Ýþte tam bu andan itibaren internet resmen koptu!

 

 

1962 - Esasýnda internetin ilk nüvesi diyebileceðimiz fikir J.C.R. Licklider tarafýndan "Intergalatic Network" ile ortaya atýldý. O bu fikriyle dünyanýn her yerinden herkese bilgiye eriþim imkaný saðlayan küresel bir bilgisayar aðýndan bahsetmiþti. Zaten daha sonrasýnda DARPA'nýn baþýna geçecekti.

 

1974 - "Ýnternet" kelimesi terim olarak ilk defa Vint Cerf ve Bob Kahn tarafýndan Transmiyon Kontrol Protokol evraðýnda kullanýldý.

 

1976 - Dr. Rubert Metcalfe Etherneti ve hýzlý veri ileten koaksiyel bakýr kablolarý keþfetti. Ethernet, Yerel Alan Aðlarýnýn (LAN) geliþtirilmesine çok önemli bir dönüm noktasý oldu.

 

1978 - Gary Thuerk kendine ait DEC mini bilgisayarlarýnýn tanýtýmýný içeren ilk SPAM postasýný ARPANET'in 400 kullanýcýsýna yolladý. 

 

1983 - Her bilgisayara internete ayný standartlarda baðlanabilmesi için TCP/IP protokollerini kullanma zorunluluðu getirildi. Bu da internetin çekirdeði oldu.

 

1984 - .com, .org, .edu, ve .mil fikri ilk defa Dr. Jon Postel tarafýndan Ýnternet Mühendisliði Görev Gücü tarafýndan basýlan dokümanlarda açýklandý.

 

1985 - Dennis Jennings Ulusal Bilim Vakfý'na katýldý ve TCP/IP'nin tüm NSFNET programý için zorunlu olmasýna karar verdi.

 

1987 - CompuServe kazara GIF (Graphics Interchange Format) resim dosyasý formatýný buldu.

 

1989 - The World isimli bir internet servis saðlayýcýsý (ISP) firmasý ilk ticari çevirmeli internet baðlantýsý hizmeti sundu.

 

1992 - CREN (CERN deðil) WWW'yi (The World Wide Web) yayýnladý.

 

1993 - Marc Andreessen internete grafik arayüzüyle girilebilmesini saðlayan ve web tarayýcýlarýnýn atasý sayýlabilecek "Mosaic for X"i icat etti. Bu çok geniþ bir þekilde kullanýlan ilk internet tarayýcýsýydý. Marc daha sonra Netscape'i kurdu. Ve günümüzde halen kullanýlan SSL (Secure Socet Layer) sertifikasýný geliþtirdi.

 

1994 - Pizza Hut web sitesi üzerinden ilk online sipariþ hizmetini sunmaya baþladý.

 

1995 - Pierre Omidyar sonradan eBay'e dönüþecek olan AuctionWeb'i kurdu. NSA týkanmaya baþlayan sistemi için NFS omurgasýna eriþimi kapattý. Bunun yerine 4 saðlayýcýya eriþim kiraya verildi. Ýlk defa bütün domain adreslerine (.gov ve .edu dýþýnda) yýllýk ücret sistemi getirildi.

 

1996 - Internet2 çýktý. Internet2, araþtýrma ve eðitim enstitülerinden oluþan bir aðdý. Hotmail kuruldu. Daha sonraki yýlda Hotmail, Microsoft tarafýndan 400 milyon dolara satýn alýndý.

 

1998 - Google, Sun Microsystems'den ilk fonunu aldý. Ve Google Technology Incorporated oldu.

1999 - Wi-fi, kablosuz internet teknolojisi bir standart haline geldi. Sean Fanning 18 yaþýnda Napster'ý kurdu.

 

2000 - Dot-com balonu patladý. Hýzlý bir yükseliþin ardýndan Nasdaq'da feci bir þekilde düþtü.

 

2001 - Wikipedia kuruldu.

 

2003 - Apple, iTunes maðazasýný 200000 þarkýyla kurdu. Ve açýldýðýnýn ilk 24 saatinde çeyrek milyon þarký sattý.

 

2004 - 1 Nisan 2004'te Google Gmail'i duyurdu. Hotmail ve Yahoo kullanýcýlarýna 2MB ve 4MB alan sunarken Gmail tam 1GB'lýk yer sunduðunu duyurdu. Ýnsanlar bunu 1 Nisan þakasý zanneti.

 

2005 - Web videolarýnda devrim yapan YouTube kuruldu. Sonraki yýl Google YouTube'u tam 1.6 milyar dolara satýn aldý.

 

2006 - Twitter kuruldu. Sadece kýsýtlý sayýda öðrenciye açýk olan Facebook bütün herkesin kullanýmýna açýldý.

 

2009 - Mobil veri trafiði her ay ses trafiðini geçti. Küresel çapta mobil veri trafiði ilk kez 1 exabyte'ý (1 trilyon gigabyte) geçti.

 

2010 - Koptu gidiyor!...


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.08.2010 | 21298 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.283 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar