E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Geleceðin Bilgisayarlarý DNA Tabanlý Olacak

genlerÝnsan vücudundaki tüm iþlemlerin aslýnda birer bilgisayar iþlemi gibi olduðu aþikardýr. Birbirine baðlý olan sinir hücreleri üzerinden korkunç hýzlarda veri aktarýmý ve genler tarafýndan kontrol edilen vücudun tüm mekanizmalarý. Ýþte bu benzerlik geleceðin bilgisayarlarýnýn þekillenmesinde, amacý bilginin uzun süreli saklanmasý, canlýlýk iþlevleri ve biyolojik geliþmeleri için gerekli olan genetik talimatlarý taþýyan bir nükleik asit olan DNA'nýn rol alacaðýnýn iþareti olabilir.


Physical Review Letters yayýnýnda çýkan "DNA-Based Computing of Strategic Assignment Problems" adlý çalýþmada Prof. Shu ve öðrencileri DNA iplikçilerinin manipülasyonu yoluyla bilgisayarlarda teknik yetenek ve kapasitenin artýrýlmasýna engel olan bazý çözülmesi zor olan teknik iþlevsel problemlerin çözümünde kullanýlabileceðine dair yaklaþýmlar öneriyorlar. Silikon-tabanlý bilgisayarlarýn karakterinde var olan bazý engellerin DNA-tabanlý bilgisayarlarla aþýlabileceði ve daha fazla avantaj saðlayabileceði düþünülüyor.


Ýnsan vücudunda doðal olarak gerçekleþen iþlemlerin hýzý ve performans silikon-tabanlý bilgisayardakilerden çok daha hýzlýdýr. Silikon-tabanlý bilgisayarlar tam anlamýyla aslýnda kullanýcý dostu deðildir. Gerçekleþtirdiði iþlemler sonucu aþýrý ýsýnma sorunlarýyla karþýlaþýrlar. Halbuki insan vücudunda her daim gerçekleþen trilyonlarca iþlem neticesinde hiçkimsenin aþýrý ýsýnma dolayýsýyla ateþi yükselmez, ya da yoðun iþlemler sonucu vücudundaki bazý fonksiyonlarda yavaþlama ya da aksama yaþanmaz.

Zira DNA'nýn kompleks ve sinir sisteminin bir o kadar da girift olan yapýsýna raðmen herþey muntazam bir þekilde iþlemektedir. Ýnsan vücudunda var olan bu mutheþem tasarým ve sistemin temeli olan DNA iplikçileri ve genleri bilgisayarlarýn mimarisi için pekala kopyalanabilir ve yorumlanabilir.


DNA ile Neler Yapýlabilir

DNA-tabanlý bilgisayarlarla yekpare paralel, kombinatoryal ve yapay-zeka problemleri daha yüksek bir verimlilik imkanýnda çözülebilir.

Silikon-tabanlý bilgisayarlar binary (ikili) sistem üzerinde çalýþýr. DNA-tabanlý bilgisayarlarda bu ikili sistemle (1 ve 0) daha iyi ve kompleks iþlemler gerçekleþtirilebilir. DNA'nýn yapýsý A, G, C ve T olmak üzere dörtlü baz yapýsýna sahiptir ve ikili sistemle daha geniþ bir aralýða kavuþabilir. Daha da iyisi  DNA-tabanlý bilgisayarlarda dijital verinin ötesine geçilerek bulanýk (fuzzy) verilerle çalýþma imkanýna kavuþulabilir.

Bu çalýþmada DNA'nýn iplikçi yapýsý baz alýnarak bilgisayar iþlemleri için DNA moleküler yapýsýyla daha fazla veri tutmak amaçlanmýþ.


Henüz baþlangýç safhasýnda olan DNA-tabanlý bilgisayarlar için daha çok incelemeye ihtiyaç var. Silikon-tabanlý bilgisayarlarda tüm iþlem yönetimi CPU'ya emanet edilirken burada herþey DNA'nýn yönetimine býrakýlacak. DNA-tabanlý bilgisayarlar için þu anda karþýlaþýlan en önemli sorun 'göstergedir'. Yani onun hýzýný, ne kadar yavaþ veya ne kadar hýzlý olduðunu betimeleyecek daha doðrusu bunu belirtecek bir baðlantýya ihtiyaç var. Ve daha çok optik hýza benzer bir durum sözkonusudur.


Adres: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.188702
DNA: http://tr.wikipedia.org/wiki/DNA


· · · · · · ·
Yazan: | 16.05.2011 | 3697 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.464 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar