E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Geleceðin Kaydedilmesi ve Geleceði Tahmin Edebilen Gerçek-Zamanlý Arama Motoru

recordedfutureRecorded Future adlý bir startup firmasý gelecekte ne olacaðýna dair ipuçlarýný bulmak için internettten gerçek-zamanlý olarak veriler kazýyan/eþeleyen çok ilginç bir araç geliþtirdi. Bu araç elde ettiði sonuçlarý geçmiþten geleceðe uzanan bir zaman çizelgesi üzerine yerleþtiriyor. Ýlk okuduðunuzda saçma ve garip bulmuþ olabilirsiniz ama daha 18 aylýk olan þirket, yaptýðý bu araçla CIA ve Google'ýn dikkatini çekerek onlardan fon saðladý. Peki bu tuhaf aracýn çalýþma prensibi ve teknolojisi nedir?Google gibi geleneksel arama motorlarý farklý web sayfalarýný iliþkilendirmek ve onlarý sýralamak için linkleri kullanýr. Recorded Future'ýn aracý ise bir seviye daha derine inerek olaylar, yerler ve insanlar arasýndaki baðlantýyý bulmak için sayfalarýn içeriðini analiz eder.

Bütün bu birbirleriyle iliþkili olabilecek olan verilerden özel baðlantýlý kalýplar ortaya çýkar. Böylelikle örneðin Apple'ýn yakýn gelecekte yeni bir ürünü piyasaya çýkarýp çýkarmayacaðý veya Hindistan'da yeni yatýrýmlar yapýp, büyüyüp büyümeyeceði pekala tahmin edilebilir.

Mesela bir ilaç firmasýný ele alalým (bu örnek Amerika için verilmiþtir). Ýlaç firmasý hakkýnda bir arama yapýldýðýnda, sadece firmanýn var olan ilaçlarý görülmez, ayrýca clinicaltrials.gov sitesi üzerinde firmanýn yakýn gelecekte çýkaracaðý deneme ilaçlarýn isimleri ve ne zaman çýkarýlacaðý görülebilir. Ayrýca, baþarýyla gerçekleþtirilen bir baþka arama deneyinde de Facebook'un ilk halka arzýnýn tarihi farklý kaynaklardan derlenen haberler sayesinde doðru tahmin edilmiþti.


Araç, internette düzenli olarak güncellenen ne varsa indekslemektedir. Bunlarýn arasýnda sosyal medya akýþlarý, devletlerden/hükümetlerden haber veren kaynaklar, Twitter ve Facebook güncellemeleri, politikacýlarýn ve ekonomistlerin konuþma dökümleri...

Recorded Future, ürünlerin çýkýþ tarihi, þirket birleþmeleri, doðal felaketler gibi olaylarýn ne zaman gerçekleþeceðini veya gerçekleþtiðini ve olayla iliþkili insanlar, þirketler ve ülkelerin tümünü birden birleþtiren oldukça spesifik bir dilsel algoritma kullanmaktadýr. Araç ayrýca, þirketler hakkýnda haber kapsamýnýn duygu durumunu, iyi veya kötü þeklinde de sýnýflandýrabiliyor.


kayitli-gelecekRecorded Future'ýn ücretli olan sürümünün müþteri portföyü de bir hayli ilginç. Finansal kurumlar, hükümet analizcileri, medya analizcileri hatta istihbarat kuruluþlarý (ör. CIA). ?irket yetkililerinin verdiði bilgiye göre özellikle devlet veya hükümet analistleri, insanlarý, yerleri, ekonomik hareketleri takip etmekte bir hayli ilgililermiþ.

Aracýn ayrýca bir de ücretsiz bülten hizmeti de var. Bu servis ile ekonomik pazarlara, coðrafik geliþmelere, endüstri analizlerine, politik kiþiliklere, teknolojik geliþmelere, kendinize, hatta þirketinize ve isteðe baðlý belirteceðiniz konu baþlýlarýna ait geçmiþ, güncel ve gelecek haberleri, analizleri ve tahminleri e-posta kutunuza alabiliyorsunuz.

Aracýn takip dünya çapýnda takip ettiði 200'e yakýn politik figür veya kiþilik var. Hatta bu kiþiler arasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan bile var.


Araç kendisini özellikle ekonomik ve finansal alanlardaki geliþmelerde, pazar tahminlerinde ve hareketlerinde, risk analizlerinde, iþ olaylarýnda vb baþlýklarda kendisini tamamen kanýtlamýþ ve baþarýsýný sergilemiþ durumda.

Araç ile en son yapýlan bir analizde S&P 500 pazar indeksindeki þirketlerin performans tahminlerinde Financial Times'a ait bloglarýn diðer haber kaynaklarýna nazaran daha baþarýlý olduðu ortaya çýktý.


Recorded Future'ýn aracýnýn bu alandaki diðer araçlardan en önemli farklý elde ettiði/kazýdýðý verileri zamana baðlý baþarýlý bir iliþkilendirme yapýyor olmasýdýr. ?ünkü gerçek-zamanlý olarak elde edilen verilerin arasýndan doðru tahminler ve analizler çýkarabilmek için saniye farkýyla ortaya çýkan yeni verilerin, tahminleri ve analizleri doðrudan deðiþtirme veya saptýrma kabiliyetleri vardýr. Verileri zamana baðlý olarak çok düzgün bir þekilde dizmek, onlar arasýndaki iliþkiyi zaman, mekan ve insan korelasyonunu en uygun algoritmalarla saðlayýp nihai analizi elde etmek gerekir. Ýþte iþin en zor kýsmý aslýnda buradadýr.


Recorded Future'ýn araç için düþündüðü yenilikler arasýnda Arapça ve ?ince kaynaklarý da bu iþin içine katmak var. Niyetleri, yapacaklarý tahimleri ve analizleri daha da baþarýlý kýlmak için gerçek-zamanlý olarak akan veriler gezegeninde en ufak bilgi kýrýntýlarýný bile deðerlendirmek!


Adres: https://www.recordedfuture.com/
Geleceðin Bülteni: https://www.recordedfuture.com/rf/signup/signup.jsp
Derlendi: http://www.technologyreview.com/computing/26452


· · · · · · · ·
Yazan: | 11.10.2010 | 5134 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.38 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar