E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gelecekte Bilgisayarda Yarým Býraktýðýmýz Bir Ýþleme Cep Telefonundan Devam Edebileceðiz

telefona-transfer-etme"Deep Shot", bilgisayardaki herhangi bir uygulamayý veya devam eden bir iþlemi cep telefonuna transfer ederken, boyutu ve iþleviyle olduðu gibi cep telefonunun ekranýna uyacak þekilde otomatik olarak aktaran ilginç bir sistemdir. MIT ?niversitesi ve Google araþtýrmacýlarýnýn birlikte geliþtirdiði sistem ayný zamanda cepteki iþlemi ve uygulamayý görüntüsü dahil bilgisayara uyacak þekilde aktarabilmektedir.


deep-shot


Bilgisayarda baktýðýnýz bir haritayý telefonunuza taþýmak sistem sayesinde oldukça kolay bir þekilde gerçekleþiyor. Cep telefonunuz ile bilgisayarýn ekranýnda çektiðiniz bir harita, cepte resim yerine orjinal harita uygulamasýnda yeniden gösteriliyor.

MIT'den Tsung-Hsiang Chang ve Google'dan Yang Li'nin cihazlar arasýndaki iþlem transferlerini kolaylaþtýrmak için geliþtirdikleri uygulama, cep telefonunun kamerasý ile bilgisayardan çekilen görüntüdeki uygulamanýn cep telefonunda çalýþtýrýlmasý prensibine dayanýyor. Sistem çift yönlü olarak çalýþýyor.

Az miktarda veri için çoðu zaman USB veya baþka araçlar kullanmak çok uðraþtýrýcý olabiliyor. Bunun için ayný programlarýn çalýþtýðý cihazlar arasýnda sadece ekran görüntülerinin taþýnmasý yoluyla bilgi aktarýlmasý daha kolay olur.


Deep Shot sisteminin çalýþma prensibi, her web uygulamasýnýn konum durumlarýný tanýmlayamaya yarayan ve standart bir formatý olan URI'ye (uniform resource identifier: tekdüze kaynak tanýmlayýcý) dayanmaktadýr. ?rneðin, Google Maps üzerinde belirlediðiniz bir haritanýn baþka yerlerde paylaþabilmeniz için gerekli olan bir link adresi vardýr. Bu adres o ayarýný yaptýðýnýz haritanýn kooridatlarýný içerir. Ve baþka nerde açýlýrsa açýlsýn ayný harita kullanýcýnýn karþýsýna çýkar. Ýþte bu bir URI'dir.


Deep Shot sisteminin çalýþmasý için cep telefonuna ve sürekli veri transferi yapmak istediðiniz bilgisayara çok küçük bir uygulama ekleniyor. Telefona bir veri eklendiði anda, Deep Shot sistemi var olan bilgisayar görüntüleme algoritmasýný kullanarak bilgisayarda açýk olan uygulamadan URI adresini çýkartýp telefona aktarýyor. Ayný iþlem cepten bilgisayara veri aktarýmý içinde gerçekleþtiriliyor. Bilgisayardaki görüntünün deðiþmesi telefondaki resim karesinin de deðiþmesini doðruruyor. ?ünkü iþlem adresi deðiþmiþ oluyor.Deep Shot sistemi hali hazýrda Google Maps ve Yelp gibi uygulamalarda çalýþýyor.


deep-shot2


Sistemin gerektiði gibi çalýþabilmesi için web uygulamasý geliþtiricilerinin uygulamalarýna yapýlan her iþlemin durum URI'sini otomatik olarak oluþturacak bir yapý kazandýrmalarý gerekiyor. Zira bir cihazdan diðerine ekran görüntüsünün yaný sýra iþlemin kaldýðý yerden devam edebilmesini saðlayan iþlem devam adresleri gerekiyor. ?rneðin Google Maps tamamen bu mantýk üzerine çalýþýyor. Sitemi þu an için Google benimsemiþ durumda. Ve gelecekte nasýl kullanýlacaðýna dair çok bir bilgi verilmiyor.


Sistemin araþtýrma yayýný:


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 17.06.2011 | 2871 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.254 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar