E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Genetik Biliminin Ýlham Verdiði Bir Araþtýrma Siber Saldýrýlarý ?nlüyor

Siber güvenlik çoktandýr sürekli geliþen ve büyüyen bir kaygý haline geldi. Sadece 2013 yýlý itibarýyla siber güvenlik için ayrýlan bütçenin iki katýna çýkacaðý tahmin ediliyor. Firewall, IDS, IPS ve benzeri güvenlik sistemlerindeki yetersiz ya da yanlýþ güvenlik yapýlandýrmalarý bazý kritik kurumlardaki toplam güvenlik zaafiyet ve faciasýnýn neredeyse %60-80'lerine dayandý. Hal böyle olunca da her geçen gün yeni bir sistem, yeni yetkilendirme ayarlarý vs vs güvenlik uzmanlarýnýn karþýsýna çýkmakta ve beraberinde de ek bütçe yükleri getirmektedir. Wake Forest Üniversitesi araþtýrmacýlarý siber tehditlere karþý doðal seleksiyonu taklit ederek kendini anýnda adapte edebilen yeni nesil bir güvenlik kodu üzerinde çalýþýyor.

 

Araþtýrmacýlar tehditler kadar hýzlý bir þekilde kendini ayarlayabilen ilk otomatik bilgisayar konfigürasyonlarýný geliþtirerek virüslerin, kurtçuklarýn ve kötücül yazýlýmlarýn sürekli geliþen evrimiyle savaþýyor.

Araþtýrmacýlar doðal seleksiyondaki "güçlü olanýn hayatta kalmasý" konseptini kullanarak ileriye yönelik biçimde daha güvenli bilgisayar konfigürasyonlarýný keþfeden genetikten ilham almýþ bir algoritma geliþtiriyor. Önceki yaptýklarý simülasyonlarýnda, her aracýn konfigürasyonundaki artýrýlmýþ çeþitliliðin, IT yöneticilerine aþýrý stres yüklemeden bütün bir network güvenliðini geliþtirdiðini gösterdiler.

 

 

Normalde sistem yöneticileri yüzlerce hatta binlerce makineyi ayný biçimde konfigüre eder, ve bu da birine bulaþan virüsün ayný networkteki diðer bilgisayarlara da bulaþabileceði anlamýna gelir. Eðer bu yolla saldýrýlarý engelleme becerisini otomatikleþtirme baþarýlý olursa, algoritma büyük network organizasyonlarýndaki çok hassas verileri koruma konusunda çok elzem bir rol oynayabilir. Araþtýrmacýlar ise esasýnda minimal düzeyde insan etkileþimi gereksinimiyle benzer iþlem altyapýlarýnýn savunma mekanizmalarýný geliþtirmeyi hedefliyorlar.

 

Siber saldýrýlar genelde iki aþamadan oluþuyor. Ýlk aþama olan keþif esnasýnda, bir virüs yalnýzca ortamý inceler, muhtemel savunma mekanizmalarýný belirleyerek aðdan içeriye giren en iyi yolu arar. Virüs geri dönüp baktýðýnda keþif aþamasýndan beri hiçbir deðiþiklik olmamýþsa saldýrýya geçer. Ýþte tam bu noktada, güvenlik uzmanlarý ortamdaki en ufak bir deðiþikliðin bile potansiyel saldýrýlarý caydýrma konusunda büyük bir fark ortaya koyabileceðini söylüyor.

Araþtýrmacýlar, aynen hýrsýzlarý caydýrmak için kullanýlan güvenlik kameralarý ve ýþýk desteðine benzer bir analojik yaklaþýmla virüsün tekrar dönüp bakacaðý ortamýn bir þekilde deðiþtirilmesiyle saldýrý riskinin de belirgin bir biçimde azalacaðýný söylüyorlar. Araþtýrmacýlarýn kullandýðý biyo-esinlenme yaklaþýmý ve örnekleri için alttaki adrese bakabilirsiniz.

 

Adres: news.wfu.edu/2012/02/14/genetics-inspire-cyber-security-research/

 

Konuyla ilgili olarak inceleyebileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · ·
Yazan: | 20.02.2012 | 8327 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.375 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar