E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Giyilebilir Ýnternet Cep Telefonunu Sallayacak Mý?

Bu yýlýn baþýnda TED konferansýnda MIT üniversitesinin medya laboratuarýnýn "giyilebilir bilgisayarlar" üzerine yeni bir ürün-fikir lansmaný yapýldý. Sistem insan vücudunu kullanarak her türlü yüzey-alan üzerinde internet ile iletiþime geçme ve veri haberleþmesi üzerine kurulu. Boynunuza asýl bir kamera, 4 parmaðýnýzda 4 renkli band, küçük bir ayna ve projektör ile 6. hissinizi oluþturabiliyorsunuz.

 

Oldukça uçuk ve bir o kadar da kaçýk bir fikir olan bu 6.his sistemi ile:

  1. Bandlarýn takýlý olduðu parmaklarý birbirine kare yapacak þekilde temas ettirip bir yere odaklandýðýnýzda oranýn resmini anýnda çekebiliyorsunuz.
  2. Elinizin içini bir cep telefonun tuþlarý gibi kullanarak arama gerçekleþtirebiliyorsunuz.
  3. Herhangi bir kitabý incelerken cihazýn projektör kýsmýný kitap üzerine getirdiðinizde sistem hemen Amazon.com sitesine baðlanarak kitap hakkýnda görüþleri, oylamalarý ve yazar hakkýnda bilgileri kitabýn sayfasýna anýnda yansýtabiliyor.
  4. Arkadaþýnýzla karþýlaþtýðýnýzda onunla ilgili her türlü bilgiyi(web ve e-posta adresi, doðum günü, öðrenci ise akademik bilgileri,kýsacasý onun hakkýnda tuttuðunuz herþeyi) onun tiþörtüne, gömleðine yansýtabilirsiniz.
  5. Ýnternete baðlanmak için herhangi bir boþ duvarý ve kiremiti ekran yaparak rahatlýkla baðlanabilirsiniz.
  6. Süpermarkette herhangi bir ürünü incelerken yapmanýz gereken tek þey ürünün üzerine kameranýzý ve projektörünüzü tutturarak ürün hakkýnda detaylý bilgiye ulaþabilirsiniz.
  7. Gazete okurken okuduðunuz haberle ilgili anýnda gazete sayfasý üzerinde internete baðlanarak o haberle ilgili güncel videolara, haberlere ve son dakika bilgilerine ulaþabilirsiniz.
  8. Hatta kolunuzdaprojektör sayesinde saati öðrenmek için bile bir saat oluþturabiliyorsunuz.
  9. daha neler neler...

Sistem için bütün edevatýyla beraber  en son 350$ fiyat belirlenmiþti. Sistem için önümüzdeki 10 yýl içinde bütün edevatýn tek bir alette birleþtirilmesi veya bir saate konulmasý hatta ve hatta beynin/kafanýn içine dikilmesi bile düþünülüyor. Bu geliþmeler özellikle engelliler için çok yararlý olabilecek geliþmelere kapý açabilir.

 

Sistem, günümüzdeki en iyi cep telefonlarýnýn bile saðladýðý özelliklerin çok ama çok ötesinde müthiþ yeni özelliklere sahip. Hem cep telefonu hizmetini hemde günümüzün insanýnýn ihtiyacý olabilecek birçok hizmeti ayný anda sunabiliyor.

Web'in insan vücuduyla koordinesi sayesinde neler yapabileceði konusunda oldukça uç ve akýllarda þimþek çaktýran bir fikir.

Giyilebilir internet, yakýn gelecekte fazlasýyla mobil hale gelecek ve zaman-mekan baðýmsýzlýðý özgürlüðünü halel getirmeyecek derecede önemseyen insanoðlu için en vazgeçilmez temel giysimiz olmaya aday gibi...


Tanýtým Videosu (TEDTalks):


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 21.07.2009 | 2232 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.366 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar