E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Arama Sonuçlarý ile Bir ?lkenin Ekonomisini ?nceden Tahmin Etmek

bank-of-englandBank of England (Ýngiltere Merkez Bankasý) araþtýrmacýlarý Google'da belirli ilgili terimlerle yapýlan aramalarýn, gelecekte iþsizlik ve konut fiyatlarýnýn nereye doðru gideceðini görmek için güçlü bir öngörü aracý olduðunu keþfettiler. Araþtýrmacýlar "estate agent" (emlakçý), "mortgage" (ipotek), "unemployed" (iþsiz) ve "jobseekers allowance" (iþsizlik ödeneði) gibi arama terimlerinin yýllara baðlý deðiþim frekanslarýný ev deðerlerinin daha sonraki hareketleriyle birlikte karþýlaþtýrýlmasý yoluyla ekonomi politikalarýnýn belirlenmesinde çok önemli bir potansiyeli olduðunu gördüler.

 

Ekonomistler arama sonuçlarýnýn Ýngiltere'deki hem emek hem de konut piyasalarýnýn durumu hakkýnda deðerli sinyaller içerebileceðini ve internet arama verilerinin Ýngiltere'deki iþsizlik deðiþiminin tahminine diðer ekonomik göstergeler kadar yardýmcý olabileceðini buldular.

Konut fiyatlarý için arama terimlerinin 2004 yýlýndan bu yanaki dönemde performansýnýn diðer mevcut kullanýlan göstergelerden de daha iyi olduðunu keþfettiler. Ayrýca bu verilerin daha birçok sorunun öngürülmesi konusunda yararlý olabileceðine dair güçlü kanýtlar olduðunu da gördüler.

 

google_goz_yansima
Resim: © Dominic Lipinski

 

Araþtýrmacýlar 2008'den bu yana iþsizlikteki keskin artýþ ve gayrimenkul deðerlerindeki düþüþün Google veritabaný kullanýlarak tahmin edilebileceðini de gördüler. Çok ilginçtir ki, aramalarda "flat screen television" (düz ekran televizyon) ve "fridges" (buzdolabý) terimleri kullanýlarak elde edilen verilerin ekonominin nereye gittiði konusundaki resmi verilerden daha etkili ve anlýk olduðu ortaya çýktý.

Araþtýrma neticesinde internet arama verilerinin ekonomik göstegeler kadar çekici bir dizi özelliðinin olduðu, verilerin katýlýmcý sayýsýnýn çok yüksek olmasý hasebiyle ve zamanýnda sonuçlar vermesinden ötürü de öngörüler için çok güvenilir bir kaynak olabileceðini göstermiþ oldu.

Ayrýca diðer geleneksel anket ve araþtýrma yöntemlerinin aksine, direkt muhataplardan verilerin gelmesini ve hatta doðru deðerlerin alýnmasýný beklemeden, daha genel ve anlýk verilerin çýktýðý arama sonuçlarý ile çok daha geniþ bir sorunlar yelpazesi için daha etkili ve gerçekçi politikalarýn oluþturulmasý ve öngörülerin yapýlabilmesinin yolu açýlmýþ oluyor.

 

Araþtýrmadan çýkan daha da ilginç olan sonuca göre ise bankalar gibi ekonominin nabzýnýn attýðý yerlerde, bankanýn piyasaya ve müþterilerine olan güvenin Google arama sonuçlarý ile diðer geleneksel yöntemlere nazaran daha kolay saðlanabileceði üzerine iyi deneyim saðlanmýþ oldu. Tabi bu durum Bank of England için geçerli deðil sadece...

 

Ayrýca geleceðin tahmini, dünyanýn simülasyonu ve geleceðin arama motoru konularýyla ilgili olarak;

yazýlarýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.06.2011 | 3138 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.376 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar