E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Kendi Programlama Dilini (GO) Yapýyor

Google, teknoloji aksamýný daha etkili kullanmak, kullanýcý deneyimini artýrmak ve bir takým uygulamalarý daha etkin ve verimli kullanmak maksadýyla kendi programlama dili olan GO'yu geliþtirmeye baþladý.

 

Ýnternette bir arama motoru olarak yola çýkan Google'un geliþtirdiði onca uygulama ve servisten sonra hedeflerini daha da büyütüp kendi uygarlýðýna giden yolda çok önemli bir adým sayýlan kendi programlama dilini oluþturma meselesi de aslýnda çok da süpriz olmasa gerek.

GO tamamen açýk kaynak olarak tasarlanmýþ. Google yeni yaptýðý ve geliþtireceði bu dille hýzý performans ile birleþtirerek yazýlým endüstrisini kökten sallayýp dikkatleri üzerine çekmeyi planlamakta.

GO temel olarak C programlama dili ailesine mensup. GO, bununla beraber Google'da tercih edilen Python dilini ve Pascal/Modula/Oberon ailesinin hýzlý ve dinamik yapýsýný da muhteva ediyor.

package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Printf("Hello, Worldn")
}

 

Google'un kendi programlama dilini yapmasýnda birkaç neden var aslýnda:

--Son 10 yýlda hiçbir büyük sistem dili geliþmedi. Fakat bilgisayar sistemlerinin geliþimleri korkunçtu.

--Bilgisayarlar alabildiðine hýzlandýðý halde, programlama dilleri hala o kadar hýzlanamadý.

--C dilinin eski baþlýk dosyalarý, yazýlým geliþiminin önemli bir parçasý olan baðýmlýlýk yönetimi için yeteri kadar etkili ve hýzlý deðil.

--Java ve C++ gibi hantal dillere karþý olan isyanýn neticesi olarak insanlar þimdilik daha hýzlý ve etkin olan Python ve JavaScript gibi dillere yöneliyorlar. Bu arayýþ iki taraflý olarak sürekli olmaya devam edecektir.

--Garbage collection ve paralel hesaplama/iþlem gibi bir takým temel kavramlarýn þu anki sistem dilleri tarafýndan desteklenmemesi.

--Çok çekirdekli bilgisayarlarýn ortaya çýkmasý endiþe ve karýþýklýk meydana getirdi.

Google son 10 yýlda webin ve bilgisayarlarýn ciddi olarak geliþmesine raðmen sistem dillerinin çok geri kaldýðýný ve bununda verimliliði ve performansý etkilediðini düþünüyor. Google bu iþe girerken sadece etkili bir programlama dili deðil, ayrýca yüzlerce web ve yazýlým uygulamasýnda kullanýlacak olan bir dil geliþtirmeyecek.

 

?u ana kadar yayýnlanan GO dili programlama notlarý için týklayýn.

GO: http://golang.org/

 

Aþaðýdaki YouTube videosunda GO programlama dilinin yaklaþýk bir saat süren lansmaný var:


· · · · · · ·
Yazan: | 11.11.2009 | 3708 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.92.186.20 | Yüklenme: 0.316 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar