E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýçerik Odaklý Bir Mantýða Dayalý Yeni Bir Ýnternet

Ýnternetin giderek yoðun bir þekilde artan video ve interaktif içerik yükünü taþýyamaz bir noktaya yaklaþmasý nedeniyle, týkanýklýðý aþmaya dönük olarak geliþtirilen proje ve paradigmalarýn sayýsýnda da artýþ yaþanýyor. Yine bu minvalde, ABD kaynaklý olan ve yeni internet mimarisine dayalý projelerden bahsettiðimiz yazýmýz da epey bir ilgi görmüþtü. Benzeri bir çalýþma da Avrupa Komisyonu tarafýndan finanse edilen, Avrupa Birliði 7. çerçeve programýnda yer alan ve içerik merkezli arama (searching), getirme (retrival) ve akýþ (streaming) saðlayan COAST araþtýrma projesidir.

 

Sürekli artan internet trafiði, altyapý da yatýrýmlar gerektirir. AB fonlu COAST projesi de kullanýcýlara istedikleri yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu videolarý mevcut internet altyapýsý üzerinden daha efektif ve hýzlý bir þekilde ulaþtýrmak amacýyla geliþtirilmiþ. Yakýn gelecekte internet trafiðindeki büyümenin ana itici gücünün, 2016 itibarýyla saniyede internette dolaþacak olan 1,2 milyar dakikalýk hareketli görüntü ile video ve benzeri yüksek bant geniþliðine aç içeriklerden oluþacaðý tahmin edilirken, video içeriklerinin içerik odaklý yeni bir paradigmayla kullanýcýlara daha efektif bir þekilde ulaþtýrýlmasý hedefleniyor.

Günümüz internet kullanýmýnýn daha çok veri alma, veri iletimi ve akýþý (streaming) üzerine yoðunlaþmasýndan ötürü, internet kullanýcýlarý verinin nerede ve nasýl tutulduðundan daha ziyade, o verinin kendilerine nasýl daha hýzlý ve etkili bir þekilde ulaþtýrýldýðý ile kaygýlýdýr. Her kullanýcýnýn isteðine hizmet verebilmek amacýyla, ayný içeriðe sahip milyarlarca veri parçasý uygulama sunucularýndan ayný anda çoðaltýlýr ve çoðu da ayný að yollarýný takip eder. Bu nedenle, ayný içerik internet að trafiði ve altyapý gereksinimlerini artýrarak ayný internet segmentleri üzerinden defaatle gönderilir.

Fakat içeriði kullanýcýya gönderirken, haberleþme kanalý yerine içeriðin kendisine odaklanýlmasýyla daha zengin bir kullanýcý deneyeminin saðlanabileceði ve iþte bu amaçla da network, yani daha doðrusu aðýn elemanlarý olan server, router ve son kullanýcý cihazlarýna içeriðin en yakýn nerede olabileceðine dair bilgi ve kabiliyetin yerleþtirilmesiyle, yüksek bant geniþliði gerektiren video ve benzeri içeriklerin kullanýcýya daha efektif bir biçimde ulaþtýrýlabileceði düþünülüyor.

 

Bu gaye ile geliþtirilen að yaklaþýmý da içerik odaklý paradigma dayalý bir "Gelecek Ýçerik Aðý" (Future Content Network (FCN)) olarak tanýmlanýyor. Mevcut istemci-sunucu paradigmasý ile birlikte, bu içerik odaklý paradigma sadece iletiþim þekline odaklanmýyor, ayný zamanda verinin daðýtýmýný da düzenliyor. Kullanýcýlarýn sadece ihtiyaç duyduklarý veriyi belirleyecekleri bu FCN katmanlý mimaride, COAST istenilen içeriði bulup, kullanýcýya etkili bir biçimde ulaþtýrarak að çapýnda içerik tüketimindeki SLA (hizmet seviye anlaþmasý) seviyelerini de temin ediyor. Bunu da network üzerindeki cihazlara üzerlerinden geçen içeriði anýnda tanýmlamalarýný ve sýnýflandýrmalarýný saðlayacak yetenekler kazandýrýlarak, her bir cihazýn kullanýcýnýn istediði içeriði en yakýn yerden, en etkili ve hýzlý bir biçimde getirilmesi saðlanarak yapýlýyor.

 

Detaylarýna yazýnýn sonundaki baðlantýdan ulaþabileceðiniz COAST'ýn AB dýþýnda Telefónica, STMicroelectronics, NEC, Yahoo ve Synelixis de yoðun destek veriyor. Tabi COAST'ýn dýþýnda özellikle ABD'de içerik merkezli ve aðýn yazýlým yoluyla programlanmasý yoluyla, internetin çalýþma mimarisinin deðiþtirilmesi üzerinde oldukça yoðun çalýþmalar da var. Bütün bunlar bizler gibi sadece tüketime odaklanmýþ ülkelerde yaþayanlar için internet baðlamýnda da salt bir tüketim toplumu olma yolunda olduðumuzu gözümüze sokarcasýna gösteren çalýþmalar olarak öne çýkýyor...

 

Adres: http://www.coast-fp7.eu

Konuyla baðlantýlý olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · · ·
Yazan: | 05.05.2013 | 4097 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.501 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar