E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsan Beyni Küresel Veri Artýþýný Sýnýrlýyor

Ýnsanda duyumlar (algýlar) ile bu duyumlara neden olan uyarýlarýn (uyarýcý) þiddeti arasýndaki baðlantýyý belirleyen Weber-Fechner yasasý, küresel düzeyde insani bilgi üretiminin altýnda yatan ana faktörlerden biri olabilir. 19. yüzyýlýn baþlarýnda Weber insanlarýn bir nesnenin aðýrlýðýnda algýlayabileceði en küçük artýþýn o nesnenin ilk kütlesi ile orantýlý olduðunu keþfetmiþti. Yani beynin dýþarýdan bir þeyle uyarýlmasý ve onun algýsý arasýnda aslýnda logaritmik bir baðlantý var. Bu baðlamda Goethe Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn elde ettiði kanýtlara göre ise insan beyninin sýnýrlý düzeyde olan bilgiyi absorbe etme kapasitesi bütün bir insanlýðýn toplamda üretebileceði verinin miktarýný sýnýrlýyor.

 

Araþtýrmacýlar küresel ölçekte insaný veri üretimindeki nöropsikolojik kýsýtlamalarý ölçmek adýna Wikipedia ve Dmoz.org'dan 600 milyondan fazla dosyayý kullandýlar. Bunlardan %58'i resim, %32'si uygulama, %5'i metin, %3'ü ses ve %1'i ise video dosyasýydý.

Weber-Fechner yasasýndan hareketle ilk yaklaþým, düþük çözünürlükteki bir resmin çözünürlüðündeki bir artýþýn, ayný oranda yüksek çözünürlükteki bir resme uygulandýðýnda oluþan farkýn düþük kalitedeki resimde diðerine nazaran daha kolay bir þekilde algýnabildiði olmuþ. Ýki parametre iþin içine girdiðinde ise uyaran ile algý arasýndaki iliþki logaritmanýn karesi þeklinde ortaya çýkýyor. Buna göre Weber-Fechner yasasýnýn bzim bilgiyi absorbe etme oranýmýz üzerinde derin bir etkisi olmalýydý.

Araþtýrmacýlara göre Weber-Fechner yasasýnýn etkisinin internetteki dosyalarýn daðýlýmý üzerinde de olduðunu yaptýklarý çalýþmanýn sonuçlarýndan çýkmýþtý. Araþtýrmacýlar dosya büyüklüðünün daðýlýmýný elde etmek için bu dosyalarýn sayýsýna karþýlýk her bir dosya tipinin büyüklüðünü bir grafiðe döktüler.

 

 

Sonuçlara göre ses ve video dosyalarýnýn daðýlýmý logaritmanýn karesi iliþkisine uygun bir eðri arz ederken, resim dosyalarýnýn ise doðrudan logaritmik bir iliþkinin halini ortaya koyuyor. Ýþte bu da tam olarak Weber-Fechner yasasýnýn dediðine çýkýyor. Diðer bir deyiþle daðýlýmlar bilgi üretimindeki nöropsikolojik kýsýtlamalara dayanýyor. Yani bilgiyi kayýt etme ve iþleme sürecinde insan beyninin nöropsikolojik kapasitesi küresel çaptaki genel bilgi üretimi ve artýþýnda baskýn sýnýrlayýcý faktörü teþkil edebilir. Sonuçta küresel bilgi miktarý insan beyninin absorbe etme ve izleme kabiliyetlerinden daha hýzlý bir þekilde artamaz.

 

 

Küresel bilgi üretimi ile insan beyninin sýnýrlamalarý arasýndaki iliþkiyi geleceðin makine zekasýnýn deðiþtirip deðiþtiremeyeceði ise ayrý ve ilgi çekici bir tartýþma konusu olsa gerek...

 

Kaynak: http://arxiv.org/abs/1111.6849


· · · · · · · ·
Yazan: | 07.12.2011 | 3982 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.254 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar