E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Ýnsanlarýn Yeni Belleði Haline Gelerek Zihinleri Tembelleþtiriyor

Google'da arama yapmanýn insan hafýzasýna olan etkisi üzerine Columbia, Harvard ve Wisconsin Üniversitesinden uzmanlar çok ilginç bir araþtýrma yaptý. Neticesinde insanlarýn Google temelinde interneti beyinlerinin bir harici diski gibi kullandýðý ve bir þeyi ezberlemek yerine onu Google ile hatýrlamayý yeðlediðini ortaya çýkardýlar. Acaba bu gidiþle Google çaðýnda insan beyni ve onun temelinde zihni, bir düþünce ve fikir tembelliðine doðru hýzla ilerliyor mu?

 

Peki internet beyinlerimizi ve zihinlerimizi nasýl etkiliyor? Niçin zihin tembelliði yapýp iþin kolayýna kaçarak hafýzanýn küçük bir görevini internete yüklüyoruz?

 

Araþtýrmaya göre Web artýk beynin harici bir diski gibi çalýþýyor. Ve sýk sýk baþvurulan bir harddisk oluyor. Önemli ayrýtýnlarý hatýrlamaya çalýþmak yerine, hiç düþünmeye gerek kalmadan anýnda Google'a baþvuruluyor.

Ýnternetin bu amaçlarla kullanýlýyor olmasýnýn en temel nedenlerinden biri ansiklopedi, harita ve sözlük gibi ana baþvuru kaynaklarýnýn  internette bulunuyor olmasýndan kaynaklanýyor. Ve insanlar da bu durumun farkýnda olarak internete baþvuruyor.

 

Araþtýrmacýlar kendi hipotezleri için deneye katýlan deneklerine bilmeleri ve hatýrlamalarý zor olan bazý konular ve olaylar sundular. Onlar da bunlarý bilgisayara girdiler. Her bir konu giriþinde bilgisayar bunu hali hazýrda 5 farklý klasörden birine farklý bir isimle kaydetti. Ardýndan deneklerden bunlarý hatýrlamalarý istendiðinde çoðunun detaylarý hatýrlayamadýðý fakat %30'unun ise sadece bilginin tutulduðu klasörün adýný hatýrlayabildiði ortaya çýktý. Ýnsanlarýn detaylarý hatýrlayamasa bile baðlamsal ipuçlarýný hatýrlayabildiði böylelikle tekrar ortaya da çýkmýþ oldu.

 

 

Konunun bilgisayara yazýlmasýnýn hemen ardýndan internete ve bilgisayara olan güven neticesinde beyin çok hýzlý bir þekilde konuyla ilgili detaylý bilgileri zihinden silmektedir. Daha öncesinde insanýn çevresel faktörler ve kolektif çalýþmayla öðrendiði bilgilerin yerini artýk temeli internetin güvenli hafýzasýna teslim edilen bir öðrenme tipine býrakmýþ durumda. Böylelikle zihin performansý en alt düzeye çekilerek en önemli fonksiyon olan hatýrlama iþi internete ve bilgisayara dayandýrýlmýþ oluyor.

 

Araþtýrmanýn bir baþka safhasýnda uzmanlar deneklere bir renk adýný baþka bir renge boyayýp göstererek, onlardan rengi tanýmlamalarýný istedi. Denekler rengi tanýmlamak yerine, kaðýtta yazan renk ismini okumayý denediler.  Ýþte ayný yöntemi de bu sefer karþýlarýna Google ve Yahoo arama motorlarý açýk olacak þekilde karþýlaþtýrma yoluyla cevap vermeleri istendiðinde ise deneklerin renkleri yine tanýmlamakta güçlü çektikleri ve daha çok böyle basit bir soru karþýsýnda bile online aramaya meylettiði görüldü.

 

Bu araþtýrmada kullanýlan deneklerin üniversite öðrencileri olmasý sonucu deðiþtirmiyor. Çünkü birer internet nesli olarak büyüyen üniversite gençliði bilginin kaynaðýný internet olarak görmesinin yanýnda, ayný þeyi internete alýþan yetiþkinler de pekala yapabilir. Yani sonuç yetiþkilnler için de ayný çýkabilir.

 

Araþtýrmanýn özellikle gelecekte beyin-bilgisayar-internet iliþkisine baþka zaviyelerden kapý aralayacaðý da muhakkak. Zihinlerin gitgide tembelleþtiði bir çaðda, internetin de bu duruma çok büyük bir darbe vurmasýyla birlikte insanlar biraz da aptallaþýp olaylar karþýsýnda sýðlaþabilir. Geleceðin belki de en büyük tehlikesi bu!..

 

Adres: http://www.sciencemag.org/content/early/2011/07/13/science.1207745


· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.07.2011 | 3859 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.271 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar