E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Kullanýcýlarý Gizlilik, Güvenlik ve Ýfade ?zgürlüðü Ýstiyor

yeni-internet-dunyasiDünya Ekonomik Forumu öncülüðünde Insead, comScore ve Oxford Ýnternet Enstitüsü iþbirliði ile hazýrlanan "The New Internet World: A Global Perspective on Freedom of Expression, Privacy, Trust and Security Online" baþlýklý raporda dünyadaki tüm internet kullanýcýlarýnýn gizlilik, güvenlik, güven ve ifade özgürlüðü istediði belirtildi. Raporda internete farklý yönlerden bakan ve kullanan farklý ülkeler ve kültürlerin online güvenlik, gizlilik, güven ve ifade özgürlüðü konularýna nasýl baktýðý sorusunun cevabý aranýyor.


Ýlginçtir ki Amerika'dan ?ine, Brezilya'dan Hindistan'a ve Güney Afrika'ya kadar çok çeþitli ülkelerde bu sorunun cevabý hayýr olarak çýkýyor. Yani tüm internet kullanýcýlarý düþünce birliði etmiþcesine online dünyada ifade özgürlüðü, gizlilik, güvenlik ve güven istiyor.


Türkçesiyle "Yeni Ýnternet Dünyasý: Online Ýfade ?zgürlüðü, Gizlilik, Güven ve Güvenlik ?zerine Küresel Bir Perspektif" raporu 13 farklý ülkeden 5,400 yetiþkin internet kullanýcýsý üzerinde yapýlan anketlere dayanýyor.


ifade-ozgurlugu


Rapordan çýkan çok ilginç bir bulguya göre dünyanýn farklý ülkelerinden kullanýcýlar interneti alakadar eden bu tür hayati konularda sýklýkla ayný görüþleri paylaþýyor ve davranýþlarý sergiliyor. Bu da küresel internet kültürünü doðruyor ve geliþtiriyor. ?zellikle insanlar online ifade özgürlüðünü, gizliliði, güveni ve güvenliði eþit ölçülerde deðerlendiriyor.


Rapordaki diðer bir ilginç bulguya göre Brezilya, ?in ve Hindistan gibi internetin daha az kökleþtiði ülkelerdeki internet kullanýcýlarý, diðer köklü internet kullanýmýna sahip ülkelerdeki kullanýcýlara nazaran bilgi paylaþamý ve inovasyona daha hevesli, açýk ve coþkulu bir pozisyondalar.

?rneðin ankete göre kullanýcýlarýn %34'ü site/blog oluþturmak, banka hesaplarý, sitelere ücretsiz eriþmek, iþ bulmak gibi nedenlerden ötürü bilgilerini paylaþýrken, %20'i hiç paylaþmýyor ve %45'i ise duruma göre paylaþýyor.  

Paylaþým oranlarý ülkeye göre ele alýndýðýnda ise Hindistan'daki kullanýcýlarýn %51'i kiþisel bilgilerini düzenli bir þekilde paylaþýrken bunu %46 ile ?in ve %39 ile Brezilya takip ediyor. Amerika, Ýspanya ve Fransa'da ise kullanýcýlarýn genel olarak %29'u düzenli paylaþýmlarda bulunuyor.


Rapora göre Hindistan, ?in ve Brezilya'lý internet kullanýcýlarý düþük gizlilik ve güvenlik kaygýlarýna karþýlýk vermezken, yine bu ülkelerdeki bazý kullanýcýlarýn ise yüksek düzeyde kaygýlarý var. Ama genel olarak interneti tümüyle kucaklýyorlar.


Yine rapora göre güvenlik açýsýndan internet penetrasyonu ile tutumlar arasýnda ilginç bir iliþki var. ?rneðin, yükselen marketlerdeki kullanýcýlar güvenlik hakkýnda çok kaygýlý olmakla birlikte bilgisayarlarýný kötücül yazýlýmlara karþý tarama olasýlarý daha yüksektir. Yerleþik pazarlardaki kullanýcýlar ise daha az kaygýya sahip ve daha az tarama yapýyorlar.


Raporu alttaki görüntüleyiciden inceleyebilirsiniz:


Raporu indir: www3.weforum.org/..TheNewInternetWorld_Report_2011.pdf


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 29.04.2011 | 3176 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.379 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar