E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Mimarisi Kum Saati Modelini Sergiliyor

Ýnternet mimarisini incelendiðinde en son kullanýcýyý ilgilendiren servisler en üstte olmak üzere aþaðýya en temel katmana doðru indiðinizde karþýnýza 6 katman (tam OSI katmalarý deðil) çýkýyor. Bu katmanlar bir kum saati misali yapýlanýyor. Aynen tabiatta olduðu gibi bazý türlerin yaþam mücadelesinde güçsüz kalýp nesillerinin tükenmesi gibi internet protokolleri arasýnda kum saati yapýsýna benzer evrimsel bir model söz konusu.

 

Georgia Institute of Technology'den araþtýrmacýlara göre internet için yeni protokoller geliþtirilirken bu kum saati modelinin asla gözardý edilmemesi gerekmektedir. Zira özellikle orta tabakadaki katmanlar için geliþtirilecek olan protokollerin yutulmasý, bir üst veya alt katmana sistem yapýsý gereði itilmesi sonucu, interneti geliþtirmek ve güvenliðini daha da artýrmak için geliþtirilecek olan protokoller bir anda atýl durumuna düþebilir.

 

 

Kum saati modelindeki internet yapýsýna göre 6 katman söz konusu. Bunlar:

  • Özel Uygulamalar - Firefox, Silverlight gibi
  • Uygulama (Application) Protokolleri - HTTP, SMTP gibi
  • Taþýma (Transport) Protokolleri - TCP ve UDP gibi
  • Að (Network) Protokolleri - Internet Protokolü (IP) gibi
  • Veri Baðlantý (Data-link) Protokolleri -Ethernet gibi
  • Fiziksel Katman (Physical layer) Protokolleri -DSL, Fiber Optik gibi

 

Üst ve alt katmanlara gidildikçe protokol sayýsýnda artýþ olurken, orta katmanlar resmen sürünüyor. Bu da tüm bir internet mimarisini özellikle de að yapmayý saðlayan yapýyý eski, geleneksel ve modern olmayan bir yapýda býrakýyor. Özellikle de güvenliði güçlendirme adýna yapýlabileceklerin limitini kýsýtlýyor.

 

Georgia Institute of Technology'den araþtýrmacýlar bu durum için EvoArch isimli evrimsel bir model geliþtirdiler. Buna göre að mimarisinde zamanla farklý katmanlarda geliþtirilen farklý protokollerin deðiþmesi ve var olan protokollerin ayný katmandaki diðer protokollerle olan rekabet sonucu devre dýþý kalmasýyla deðiþen bir yapý var.

 

EvoArch'a göre geleceðin internet mimarileri kum saati modeline göre yapýlandýrýlmasa bile protokoller iþledikçe bu modelin karakterini sergilemeye baþlayacaklardýr. Ki zaten yapýlan simülasyonlarda da kum saati modelinin kendiliðinden geliþtiði görülmüþtür.

 

Modelin en üst tabakasýnda genelde daha çok miktarda uygulama ve/veya protokol varken, bunlarýn iþleri daha çok spesik olduðu için kendi aralarýnda da rekabet etmeleri ve bunda ötürü de bazýlarýnýn soyunun tükenmesi pek muhtemel görünmüyor. Yani üst katman her zaman geniþ oluyor. Aralarýndan bazýlarý zamanla tedavülden kalkasa da, tümüyle yok olmalarý beklenmiyor ya da görülemiyor. Ve zamanla en üst katman daha da büyüyebiliyor.

En alt katmandaki protokoller ise çok temel yapý taþlarý olduklarý ve birbirleri arasýnda vazife yönü itibarýyla da farklýlýklar bulunduðu için onlarýn yoðun rekabeti ve bunun sonucunda ise bazýlarýnýn saf dýþý kalmasý gibi bir durum çok da söz konusu deðil.

 

EvoArch modelinde birkaç güçlü ve eski protokol de sürekli bir þekilde ortaya çýkýyor. Bu modelin evrimsel çekirdeðini oluþturan kernel bölümünde, etkileri tabandan tavana doðru uzanan ve internet mimarisinin de kökü olan IPv4, TCP, UDP gibi protokoller, uzun vadede yerlerine baþka protokollerin gelmesi mümkün olmayan ve hattal kolayl kolay modifiye olmayan protokoller ve katmanlardýr.

Yine de orta katmanlarda daha fazla çeþitliliði saðlamak için EvoArch, servis ve fonksiyonlar bakýmýnda birbirleriyle örtüþmeyen protokollerin tasarýmýný öngörüyor. Zira EvoArch'a göre %70 ve daha fazla oranda fonkiyonlarýnda birbirleri ile örtüþen protokoller birbirleri ile mücadele etmeye baþlayacaklardýr.

 

Araþtýrmacýlar EcoArch modelini ayrýca internet mimarisi dýþýnda diðer alanlarda da uygulanabilirliðini araþtýrýyor. Özellikle biyolojik, teknolojik ve sosyal sistemlerin de internet protokol yýðýnlarýnýn evrimine benzer bir yapý sergilediði düþünülüyor.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 21.08.2011 | 4044 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.39 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar