E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin 2020 Yýlý Tahminleri ve Ýstatistikleri

2020 yýlýnda internette neler olacak? Ýnternet daha ne kadar büyüyecek? Ýnternetin dünyanýn her yerine ulaþacak mý? Ýnternet sadece bilgisayarlarýn birbirleriyle olan bir aðý þeklinde mi devam edecek? Ýnternet daha da kablosuz hale mi geliyor? Ýnternet daha 'yeþil' mi olacak? geleceði ne olacak? Benzeri sorular ve fazlasý için iþte internetin 2020 yýlý tahminleri.

 

Daha ?ok Ýnsan Ýnterneti Kullanacak


Hali hazýrda 2010'da 6.7 milyarlýk nüfusa göre interneti kullanan sayýsý 1.8 milyara ulaþmýþ durumda. 2020 yýlýnda ise internet kullanan sayýsýnýn 5 milyara ulaþacaðý tahmin edilmekte.

 

Ýnternetin Coðrafi Daðýlýmý Daha ?ok Olacak


2009 itibarýyla dünyanýn toplam nüfusu 6,767,805,208 idi. 2000 yýlý Aralýk ayý tahmini internet kullanýcý sayýsý ise 360,985,492 idi. En verilere göre ise hali hazýrdaki internet kullanýcýsý sayýsý 1,802,330,457 oldu. Nüfusun internet penetrasyonu % 26.6. 2000'den 2009'a internetin büyüme oraný % 399.3'dür.

 

Ýnternet Sadece Bilgisayarlardan Oluþan Bir Að Olmayacak


Günümüzde internet, 575 milyon bilgisayarý barýndýrmaktadýr.Fakat gelecekte internet binalara ve köprülere baðlý sensörlerle birlikte birçok akýllý cihazýn direkt baðlý olduðu bir að olacak.

 

Ýnternet, Exabyte Belki de Zettabytelýk Ýçerikleri Taþýyacak

Ýnternet trafiði 2012 yýlýna kadar aylýk 44 exabytea kadar çýkacak. Yani bugünkünün iki katýndan daha fazla.

 

Ýnternet Daha ?ok Kablosuz Hale Gelecek


Ýnternete mobil veya mobil geniþband üzerinden baðlananlarýn sayýsýnda patlama yaþanýyor. 3G, WiMAX ve diðer yüksek hýzlý veri baðlantýlarý üzerinden internete baðlananlarýn sayýsýnda her yýl % 85'lik bir artýþ yaþanýlacaðý bekleniyor. 2009'un ikinci çeyreðinde mobil üye sayýsý 257 milyon iken, bu rakamýn 2014 yýlý itibarýyla 2.5 milyar olacaðý tahmin ediliyor.

 

Daha ?ok Servis Bulut Biliþimi (Cloud Computing) Kullanacak

Bulut biliþim 3.parti uygulamalarýn verimliliðini artýrmak, bilgi-iþlem maliyetlerini düþürmek ve son kullanýcýya daha hýzlý hizmet verebilmesini saðlama yeteneði için çalýþmaktadýr. Bulut biliþim 2015 yýlýna kadar 45.4 milyar dolarlýk bir gelir getirecektir.

 

Að ?zerinden Yönetim Daha Da Otomatikleþecek

Gömülü bir að yönetimi teknikleri eksikliði günümüz internetinin en büyük zayýflýklarýndan birisidir. Yakýn gelecekte ise kendiliðinden tanýlama, olay takibi ve sistem rebootlarý elle yapýlmýþ gibi otomatik bir yapýya bürünecek.

 

Ýnternet Daha ?ok Hacker ?ekecek

2010 yýlý ve sonrasýnda hacker saldýrýlarý internetin geliþen mimarisiyle beraber daha da artacak.

2009 yýlýndaki hacker olaylarýnýn % 57'si Kuzey Amerika'da, % 23'ü Avrupa'da, % 6'sý Asya'da, % 4'ü Orta Doðu'da, % 2'si Güney Amerika'da, % 2'si Avustralya'da ve % 6'sý da Yeni Zelanda'da gerçekleþti.

2007 yýlýnda 60 milyonluk yeni kötücül kod tehdidi gerçekleþmiþken, 2008'de 1.6 milyon kötücü yeni kod tehdidi olmuþtu.

 

Kaynak: http://www.intac.net/the-internet-in-2020/


· · · · · ·
Yazan: | 12.08.2010 | 4438 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.333 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar