E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Devleri Ýnterneti Programlamak Ýstiyor

openflowOpenFlow, Stanford ve California Berkeley ?niversiteleri tarafýndan internet aðýndaki switch, router ve bazý network cihazlarýnýn donanýmsal kýsýtlamalarýndan dolayý zamanla týkanacaðý düþünülen ve artýk gerçek-zamanlý isteklere arzu edildiði gibi cevap veremeyen küresel internet aðý için tüm bir networke ve network cihazlarýna yazýlýmlar yoluyla daha etkin müdahele edilebilmesi amacýyla ortaya çýkmýþ bir açýk-kaynak að protokolüdür. Open Networking Foundation (ONF) yani Açýk Að Vakfý ise bu minvalde OpenFlow ve benzeri sistemlere destek vermek amacýyla internetin en büyük oyuncularý tarafýndan kurulmuþ bir oluþumdur.


OpenFlow, að yöneticilerine network cihazlarýnýn davranýþýný uzaktan yazýlýmlar yoluyla deðiþtirebilme yeteneðini bir takým kurallar ve protokoller yoluyla kazandýrmak için yapýlmýþ ve geliþtirilmeye çalýþýlan bir açýk að protokolüdür.

?zellikle OpenFlow teþebbüsüne destek vermek ve interneti daha verimli ve etkin yönlendirmek amacýyla oluþturan Açýk Að Vakfý (Open Networking Foundation - ONF), Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Verizon ve Yahoo!'nun önderliðinde Broadcom, Brocade, Ciena, Cisco, Citrix, Dell, Ericsson, Force10, HP, IBM, Juniper Networks, Marvell, NEC, Netgear, NTT, Riverbed Technology ve VMware iþbirliði ile tam 23 þirket tarafýndan teþkil edilmiþ bir oluþumdur.


openflow-network


Vakfýn amacý OpenFlow ve benzeri yazýlýmlarla farklý network cihazlarýnýn birbirleri arasýnda haberleþmesini saðlayacak protokolleri geliþtirmek ve programcýlara aynen bilgisayara ve mobil cihazlara program yazdýklarý gibi að için de program yazabilmelerini saðlamaktýr.

Bilgisayar aðlarý telefonlar ve bilgisayarlar gibi elle tutulabilir somut cihazlar deðillerdir. Kendi içlerinde kablolu tvlerden Wi-Fi aðlara, cep telefonlarýndan web aramalarýna kadar yüzlerce deðiþik türde iþlemi bir takým að operasyonlarýyla gerçekleþtirirler. ?ok karmaþýk ve girift iþlemlerle uðraþýyor olmalarýndan ve de sürekli artan kullanýcý taleplerini düzgün cevap verebilmeleri için mutlak suretle kendilerinin de programlanabilmeleri gerekmektedir. Bunun önündeki en büyük engel ise günümüz að cihazlarýnýn iþlevlerine doðrudan müdahale edebilecek bir haberleþme protokolünün eksikliði ve aðýn kolay kolay programlanamamasýdýr.

Açýk að protokolü sayesinde internet üzerinden daha iyi bir akýþa sahip HD yayýný, daha emniyetli hücresel þebekeler, cihazlarýn ve aðýn enerji tüketimini azaltan ve bilgisayar virüslerine uzaktan müdahale etmek mümkün olacaktýr.

Programlanabilen bir að sayesinde tüm bir network hakkýnda daha detaylý bilgi toplanabilecek ve veriler að üzerinde daha etkili seyahat edebilecektir. OpenFlow'da network araçlarýna doðrudan etkiyebilecek yazýlýmlarýn yaný sýra tüm bir internet aðýnýn haritasýný çýkarabilecek bir network iþletim sistemi de düþünülmetedir.


Referanslar


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.04.2011 | 4460 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.167.231.97 | Yüklenme: 0.373 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar