E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Geleceði Olan Ýnternet Protokolü Sürüm 6'ya (IPv6) Hazýr Mýsýnýz

IPv68 Haziran Dünya IPv6 gününde IPv6 (internet protokolü sürüm 6) kullanan sitelerle ilgili sorununuz olmamasý gerektiðinden, Google her bir internet kullanýcýsýnýn kendi baðlantýsýnýn IPv6'ya uyumlu olup olmadýðýný, yani IPv6'lý siteleri ziyaret edip edemeyeceklerini kontrol edebilecekleri bir online IPv6 test etme sayfasý hazýrladý. Sayfayý ziyaret eder etmez internet baðlantýnýzýn IPv6'ya uyumlu olup olmadýðý otomatik olarak kontrol edilerek bilgi veriliyor.

 

IPv6 nedir?

Ýnternet Protokolü, bilgisayarlarýn Ýnternet üzerinde birbirleriyle iletiþim kurmak için kullandýklarý dildir (Bakýnýz TCP/IP Nedir?). Bir telefonu diðerine baðlamak için kullandýðýmýz telefon numaralarýna benzer.

IPv6 ise Ýnternet Protokolü'nün yeni sürümüdür. Ýnternet Protokolü'nün þu anki sürümü olan IPv4'te kullanýlan adreslerin neredeyse tamamý tükendi.

 

Dünya IPv6 Günü

Bugün web sitelerinin çoðu yalnýzca IPv4 kullanýyor. Ancak 8 Haziran 2011'de (Dünya IPv6 Günü) Google, Facebook, Yahoo! ve Bing gibi büyük web þirketleri ana web sitelerinde 24 saat süreyle IPv6'yý etkinleþtirecekler. IPv6, IPv4'e ek olarak çalýþacak. Bu nedenle IPv6'nýz yoksa endiþelenmeyin, IPv4'ü her zamanki gibi kullanabileceksiniz.

 

google-IPv6-testi

 

IPv6 baðlantý sorunlarý

Kullanýcýlarýn %99,9'dan fazlasýnýn IPv6 kullanan web sitelerine gitme konusunda herhangi bir sorunu yok. Yine de, nadir de olsa, kullanýcýlar IPv6'yý etkinleþtirmiþ olmasýna raðmen IPv6 doðru çalýþmýyor olabilir. Bu durum, 8 Haziran'da web sitelerini ziyaret sýrasýnda gecikmeler ve baðlantý sorunlarý yaþanmasýna yol açabilir.

 

IPv6 baðlantý sorunlarý çoðunlukla yanlýþ yapýlandýrýlmýþ veya hatalý çalýþan ev aðý aygýtýndan (ör. evdeki yönlendiriciler/router), iþletim sistemindeki hatalardan veya ÝSS (Ýnternet Servis Saðlayýcýsý) aðlarýndaki sorunlardan kaynaklanýr. Çoðu durumda söz konusu sorun yalnýzca, evdeki yönlendiricinin yeni sürüme geçirilmesi veya deðiþtirilmesiyle ve iþletim sistemlerinin yeni sürüme geçirilmesi ya da ÝSS'nin düzeltme uygulamasýyla giderilebilir. Bununla birlikte, IPv4'ü kullanarak da sorunu çözmek mümkündür.

 

IPv6 kullanan web sitelerine baðlantýda gecikmeler yaþarsanýz, bu sorunu çözmek için þunlardan birini yapabilirsiniz:

 • Sunuluyorsa, yalnýzca IPv4 etkin bir web sitesi kullanýn. Örneðin Google'a www.google.com yerine ipv4.google.com adresinden eriþebilirsiniz.
 • Tarayýcýnýzý son sürümüne geçirin. Çoðu tarayýcýnýn eski sürümlerinde IPv6 ile ilgili bilinen hatalar vardýr ve sonraki sürümlerinde iþletim sistemindeki, yönlendiricilerdeki ve ÝSS'lerdeki IPv6 baðlantýsýyla ilgili sorunlara yönelik çözümler geliþtirilmiþ olabilir.

Baðlantý sorununuz yine de düzelmezse, genel iþletim sistemleriyle ilgili bazý ek önerileri aþaðýda bulabilirsiniz:

 

Windows 7 / Windows Vista için

 • IPv6 tünel arayüzlerini devre dýþý býrakýn. Tünel arayüzleri yerel IPv4 veya IPv6 baðlantýsýna göre daha az güvenilirdir. Bunu, Microsoft Fix it 50412 düzeltme dosyasýný indirerek yapabilirsiniz.
 • Bilgisayarýnýzý IPv6 yerine IPv4'ü kullanacak þekilde yapýlandýrýn. Bunu, Microsoft Fix it 50410 düzeltme dosyasýný indirerek yapabilirsiniz.

 

Windows XP için

Aþaðýdaki adýmlarý uygulayarak IPv6 protokolünü kaldýrýn:

 1. 1. Baþlat'a gidin
 2. 2. Denetim Masasý'ný seçin
 3. 3. Að ve Internet Baðlantýlarý'ný týklayýn
 4. 4. Að Baðlantýlarý'ný açýn
 5. 5. Herhangi bir yerel að baðlantýsýný sað týklayýn ve Özellikler'i seçin
 6. 6. Yüklü bileþenler listesinde Microsoft TCP/IP sürüm 6'yý seçin ve ardýndan Kaldýr'ý týklayýn
 7. 7. Microsoft TCP/IP sürüm 6 iletiþim kutusunda Evet'i seçin
 8. 8. Að baðlantýnýzda yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek için Kapat'ý týklayýn

 

Mac için

 • Ýþletim Sisteminizi OS X 10.6.5 veya daha sonraki bir sürümüne geçirin
 • ?u adýmlarý uygulayarak IPv6'yý devre dýþý býrakýn:
  1. 1. Apple logosu menüsüne gidin
  2. 2. System Preferences'ý (Sistem Tercihleri) seçin
  3. 3. Network'ü (Að) seçin. Kilit kapalýysa, deðiþiklikleri etkinleþtirmek için kilidi týklayýn.
  4. 4. Advanced'ý (Geliþmiþ) seçin
  5. 5. TCP/IP'ye gidin ve Configure IPv6 (IPv6'yý Yapýlandýr) seçeneðini Off (Kapalý) olarak ayarlayýn

 

Linux için

 • /etc/gai.conf dosyasýna þu satýrlarý ekleyin (dosya mevcut deðilse oluþturun):
  scopev4 ::ffff:169.254.0.0/112 2
  scopev4 ::ffff:127.0.0.0/104 2
  scopev4 ::ffff:0.0.0.0/96 14
 • ?u komutu kullanarak IPv6'yý devre dýþý býrakýn:
  echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Ayrýca IPv6 ile ilgili daha ayrýntýlý talimatlar ve bilgi için ARIN IPv6 sayfasýna da bakabilirsiniz.

 

Online IPv6 test: http://ipv6test.google.com
Dünya IPv6 günü: http://worldipv6day.org


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.06.2011 | 10012 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.308 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar