E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Hýzýný Coþturacak WebSockets Protokolü

HTTP2Son 15 yýlda web-tabanlý uygulamalar kiþisel haberleþmeden elektrik ölçüm araçlarýna kadar herþeyin temeli olan að protokollerinin yerini yavaþ yavaþ ele geçirdi. Fakat web üzerinden her türlü iletiþimi saðlayan, sadece basit dosya ve belge transferi için yapýlmýþ HTTP protokolünün çok büyük bir eksikliði var: karmaþýk haberleþmeye ve 'gerçek-zamanlý' etkileþime göre tasarlanmamýþtý.


HTTP 'de bir istemci olarak web tarayýcýsý, bir sunucu ile baðlantý kurmalý, ondan veri isteði yapmalý, tepki için beklemeli ve ardýndan baðlantýyý sonlandýrmalýdýr. Eðer istemci daha çok veriye gereksinim duyarsa yeni bir baðlantý daha açmak durumdadýr. Bu durum aynen telefonla konuþurken, söyleyeceðiniz her bir cümle için tekrar tekrar aramak gibidir. Ve eðer sunucuda istemciye verebileceði yeni bir bilgi varsa, bunu istemciye doðrudan gönderemez, yerine istemciden talep gelmesini beklemelidir.

Bu fazlalýk tüm bir bant geniþliðini çiðneyebilmektedir. Daha kötüsü bu durum istemcinin ikinci bir bilgi ile dolmasýný neredeyse engelleyebilir. Bu da anlýk hýza ihtiyaç duyulan online finansal iþlemlerde büyük kayýplara neden olabilmektedir.


websocket-


Web geliþtiricileri uzun yýllardýr HTTP'nin bu kýsýtlamasýný aþmak ve herhangi bir baðlantý esnasýnda daha çok veri transferini saðlayabilemek için Comet gibi yöntemler ve sistemler geliþtiriyorlardý. Fakat asýl yapmak istedikleri sunucu (server) ile istemci (client) arasýndaki baðlantýyý hiç koparmadan her iki tarafýnda birbirlerine karþýlýklý veri alýp-göndermesine olanak saðlamaktý.

Ýþte tam bu ihtiyaca þifa gibi gelecek olan çözüm standartlarý neredeyse oturmak üzere olan HTML5'ten geldi. HTML5 ile gelen bu yeni protokol WebSockets'di. WebSockets, internetin karmaþýk haberleþme iþlemlerini gerçek-zamanlý olarak gerçekleþtirebilmesini saðlayan bir sistemdir. WebSockets, istemciye bir baðlantý kurup bu baðlantýyý istediði kadar sürdürebilmesini ve veriyi iki taraflý olarak hem almasýný hem de göndermesini saðlýyor.


websocket


WebSockets teknolojisinin en önemli avantajý çok hýzlý ve ucuz olmasýnýn çok ötesinde sunucu ile istemci arasýnda herhangi bir ara yazýlýma veya uygulamaya gerek duymamasýdýr. Böylelikle uygulama geliþtiricileri aradaki baðlantýyý güçlendirmek için enerjilerini harcamak zorunda kalmayacak sadece kendi ürünlerini geliþtirmeye daha çok emek sarf edebilecekler.

WebSockets sayesinde anlýk takip ve gözleme ihtiyacý duyulan borsa ve gözetleme gibi sistemlerin iþleri oldukça kolaylaþak. Geliþtiriciler her tarayýcý için spesifik eklentiler geliþtirmek zorunda kalmayacaktýr.


Referanslar


· · · · · · · · ·
Yazan: | 07.04.2011 | 5448 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.216 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar