E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Ýletiþim Altyapýsýný Yeniden Programlayarak Ýçeriklere Daha Hýzlý Ulaþmak

Video siteleri, internetin temelini kökünden sarsýyor dense yeridir. Baþta YouTube olmak üzere Vimeo, Dailymotion ve Facebook gibi sitelerdeki video paylaþýmlarý internet trafiðinin çok büyük bir kýsmýný sömürüyor. Örneðin, yalnýz YouTube'a her saniyede 1 saatlik video yükleniyor ve günde 4 milyardan fazla video izleniyor. Bant geniþliði video içerikleri ile týka basa þiþiyor ve tüm internetin geneline yansýyan týkanmalar yaþanabiliyor.

 

Ýnternet ilk icat edildiðinde kurulu olduðu aðlar üzerinden bu kadar trafik geçeceði kesinlikle düþünülmemiþti. Evet ama internetin altyapýsý hala ilk kurulduðu zamanlardakinin birebir aynýsý! Araþtýrmalara göre bu durum yakýn gelecekte çok ciddi sýkýntýlar meydana getirebilir...

Konu üzerine gün geçmiyor ki yeni analizler ve araþtýrmalar yapýlmýyor olsun. Özellikle hali hazýrda internetin teknik altyapýsý ve donanýmsal mimarisi kolay kolay deðiþtirilemeyeceði için daha çok yazýlýmsal ya da protokol bazlý çalýþmalar öne çýkabiliyor. Örneðin Google, internette sitelere ulaþabilmemizi saðlayan HTTP protokolünün yerine SPDY'yi getirerek sitelere ve uygulamalara eriþim hýzýmýzý daha da artýrmanýn peþine düþebiliyor. Fakat bütün bu çalýþmalarýn çok yoðun ve uzun zamana yayýlmýþ AR-GE'ye ihtiyacý var.

 

Bu konuda en son geliþtirilen yeni bir protokol denemesi ise fazlasýyla dikkat çekici. Palo Alto araþtýrma merkezi sponsorluðunda bir süredir hayli mesafe kat etmiþ olan CCNx (Content-Centric Networking) protokol mimarisine göre içerik-merkezli að iletiþimine dayanan bir internet iletiþim yapýsý ile kullanýcýlarýn IP yerine doðrudan içeriðin kendisi ile haberleþmesiyle içeriðin daha hýzlý ve daha güvenilir bir biçimde daðýtýlmasý amaçlanýyor.

Bu yeni konsepte göre içerik internetin merkezine giriyor. Çok temelden ele alýnan bu yeni yaklaþýmla özellikle videolar kesintisiz izlenebiliyor ve büyük boyutlu indirme iþlemleri kolayca gerçekleþtirilebiliyor. Kýsacasý aslýnda internetin ekseninin bir video, resim ve mesaj daðýtma aðýna dönüþmesi, yani içeriðin aðýrlýk merkezi haline gelmesiyle birlikte internet yeni bir protokol yoluyla yeniden programlanýyor.

 

 

Mevcut hali özetlemek gerekirse, internet þu anki haliyle veri paketlerinin internet protokolleri arasýnda daðýtýlmasý ve yönledirilmesinden ibaret bir yapýda seyrediyor. Yani bir siteyle iletiþime geçerken protokolleri kullanýyorsunuz, ardýndan sizinle site arasýnda kurulan iletiþim kanalý üzerinden küçük paketlere bölünmüþ veriler sürekli bir þekilde gidip geliyor. Yani siz domain adresi yazýyorsunuz, ama aslýnda IP adresi ile haberleþiyorsunuz. Siz ekranýnýzda videoyu bir bütün halinde izliyorsunuz, ama o video gerçekte çok kýsa aralýklarla arka arkaya gelen veri paketlerinden oluþan bir dijital paket yýðýnýndan ibaret. Ve iþin en teknik detayýna baktýðýnýzda da siz asla site ile direkt irtibat halinde deðilsiniz. Aranýzda routerlar, sunucular, kilometreler, ülkeler veya kýtalar var. Yani, veri paketleri siteyle aranýzda meydana gelen bu hatta gidip gelirken yol boyunca neredeyse deðmediði deðnekçi kalmýyor!

 

 

Ýçerik-merkezli að iletiþimde ise, siz videoyu izlemek için týklarken, bilgisayar internet protokolü yerine doðrudan videonun/içeriðin ismini çaðýrýyor. Aradaki yönlendiriciler (router) ise bu süreci daha hýzlandýrmak için içeriðin bir kýsmýný tutma yeteneðine hala sahip olabiliyor.

Bu yeni nesil protokolün altyapý þemasýna göre YouTube'dan bir video sorgulattýðýnýzda bilgisayarýn iletiþime geçtiði router kendisine en yakýn baþka yönlendiricilerden varsa bu video içeriðini, sorgulama daha Google sunucularýna ulaþmadan kullanýcýya iletiyor. Yani eðer öncesinde herhangi birinin o videoyu bir kereliðine dahi olsa o router üzerinden istetmiþ olmasý, sonraki sorgulamalar için tekrar tekrar Google sunucularýna gidip gelmeyi önlüyor. Böylelikle protokol, maliyetleri ve enerji sarfiyatýný önemli ölçüde azaltýrken, band geniþliðine de ciddi rahatlamalar getiriyor.

Protokolün göze çarpan çok önemli bir özelliði de mobil dolaþýma getirdiði kesintisiz iletiþimdir. Örneðin, cep telefonu ya da tablet cihazýnda video izleyen bir kullanýcý mevcut baðlý bulunduðu wifi internet baðlantýsýndan baz istasyonu üzerinden saðlanan internet baðlantýsýna geçtiðinde videosu kesinlikle yarýda kalmýyor. Zira video ile yapýlan iletiþimde IP adresleri kullanýlmýyor, video isteði isimle yapýlýyor. Böylece internet baðlantýsý deðiþse bile baðlantý kopmadan videolar kesintisiz olarak izlenebiliyor.

 

CCNx protokolü projesi 2009'dan bu yana geliþtiriliyor. Geniþ bir geliþtirici kitlesine de ulaþmýþ durumda. Hali hazýrda Cisco, Alcatel-Lucent ve Toyota protokol ile ilgileniyor. Ama iþin en ilginç yaný, neredeyse 50-60 yýllýk bir geçmiþi olan internetin kurulum ve geliþim aþamalarýna ülke ve ulus olarak hiçbir katkýmýz yokken, video, resim ve müzik gibi içeriklerin internet bant geniþliðini tüketmesine dertlenenler interneti yeniden dizayn etmeye çabalýyor, biz ise hala komik komik videolarý izlemeye devam ediyor, sosyal aðlardaki kýsýr tartýþmalarla bolca vakit geçiriyor ve internetin ikinci 50 yýlýna olabilecek katký potansiyelimizi (var mý ki?!) de boþa harcýyoruz...

 

Adres: http://www.ccnx.org
CCNx protokolü: ccnx.org/releases/latest/doc/technical/CCNxProtocol.html
CCNx teknik belgeler: http://www.ccnx.org/releases/latest/doc/technical/
CCNx kaynak kodlarý: ccnx.org/software-download-information-request/...

 

Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · ·
Yazan: | 30.10.2012 | 4157 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.458 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar