E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin veya Aðýn Tarafsýzlýðý Ýlkesi Ne Demektir

Ýnternet veya aðýn tarafsýzlýðý manalarýna gelen Net Neutrality terimi ilk defa 2003 yýlýnda Prof. Tim Wu tarafýndan popülerleþtirilmiþti. Ýnternetin eriþim þebekelerinde internet servis saðlayýcýlarýnýn (ISP) ve hükümetlerin içerik, site, platform ve internet için kullanýlan ekipmanlar üzerinde herhangi bir kýsýtlama ve izin verilen haberleþme modlarýna da hiçbir kýsýtlama yapýlmamasýný savunan bir prensiptir. Ve son günlerde "aðýn tarafsýzlýðý" meselesi Google-Verizon ikilisinin kendi aralarýnda anlaþtýklarý, parasý olana daha hýzlý internet anlayýþýndan ötürü yeniden tartýþma konusu haline geldi.


"Aðýn tarafsýzlýðý"nýn 3 temel prensibi var:

Mutlak eþitlik - 'hizmet kalitesi' ile ilgili hiçbir sorun yok.

Kaliteden ödün vermeyen sýnýrlý ayrýmcýlýk - 'hizmet kalitesinden' ödün vermeden yapýlan ayrýmcýlýk.

?dün verilen sýnýrlý ayrýmcýlýk - sözleþmelerde hiçbir imtiyaz tanýmadan yüksek ücretler mukabili 'hizmet kalitesinin' saðlanmasý.


Aðýn tarafsýzlýðý, temelde internet trafiðinde her türlü eþitliðin saðlanmasýndan yana bir prensiptir. Aðýn tarafsýzlýðýný savunlarýn korkusu ise Google (vb þirketlerin) ve telefon þirketlerinin 'hýzlý hat' ve 'yavaþ hat' olmak üzere iki katmanlý bir internet oluþturacaklarý ve hýzlý olan hattý yüksek ücretler mukabili saðlama planlarýdýr.

 

 

2005 yýlýnda Amerikan Federal Ýletiþim Komisyonu (FCC), tüketicilerin haklarýný belli eden dört ilkeden söz eden bir internet politikasý beyaný yayýnladýlar:

Ýnsanlarýn istedikleri;

1. yasal internet içeriklerine eriþim

2. yasal uygulamalarý indirme ve çalýþtýrma

3. yasal cihazlara baðlanma

4. internet servis saðlayýcýsýný seçme


Bu minvalde aðýn tarafsýzlýðýný savunanlar, þirketlerin mahkeme kararý olmadan internet içeriðini kesemeyeceklerini, engelleyemeyeceklerini ve filtreleyemeyeceklerini savunuyorlar. Ayrýca internetin açýk ve özgür olarak kalmasýnýn saðlanmasýný ve internetin rekabet ve yenilikler için bir oyun alaný olduðunu söylüyorlar.

Buna karþýlýk olarak aðýn tarafsýzlýðýna karþý olanlar ise hýzlý internet servislerinin farklý ücretlendirilmesine izin verilmesini böylelikle de telefon ve internet þirketlerinin hýzlý interneti saðlamak için fiber optik gibi teknolojilere yatýrým yapacaklarýný ve yeni ürünler geliþtireceklerini söylüyorlar.

 

Aðýn tarafsýzlýðýný savunanlarýn bütün savlarýna raðmen geçenlerde Google ve Verizon kendi aralarýnda yüksek hýzlý özel interneti ücreti karþýlýðý tüketicilere saðlamak üzere kendi aralarýnda bir anlaþmaya vardýlar. Bunun üzerine aðýn tarafsýzlýðý ilkesini savunanlar da bu durumu 300,000'in üzerinde dilekçeyle þikayet ettiler. Bütün bunlarýn yanýnda dört Demokrat Partili Amerikalý, iki þirketin(Google-Verizon) interneti yeniden düzenleyen bir manifesto üzerinde uzlaþmalarý yerine regülasyon otoritesinin(FCC) bu düzenlemeyi yapmasý gerektiðine dikkat çekmiþlerdi. Dört Demokrat, kýsmen de olsa bunu baþardýlar da.

 

Tartýþmalar çok su götüreceðe benzer. Bütün bu yaþanan olaylarýn ülkemize bakan yönü ise hala gereksiz internet yasaklarýný aþamýyor olmamýzdýr.


· · · · · · ·
Yazan: | 26.08.2010 | 4170 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.198.222 | Yüklenme: 0.328 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar