E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetteki Tüm Verileri Kullanarak Dünyanýn Bir Simülasyonunu Yapmak Mümkün Mü

world_wide_webÝnternette anlýk güncellenen korkunç veri akýþýyla birlikte dünyanýn iklim deðiþiklikleri, toplumsal hareketleri ve ekonomisini, finansal pazar verileri, saðlýk kayýtlarý, sosyal medya ve iklim deðiþikliklerinden elde edilen bilgilerle ve bu miktardaki veriyi semantik bir mantýkla derleyerek önceden tahminler veya simülasyon yapmak mümkün. Ýlk yapýlmasý gereken verilerin online tutulduðu veritabanlarýna ulaþmaktýr.Ardýndan elde edilen verileri semantik teknolojiler yoluyla derleyerek muazzam bir canlý dünya simülasyonu elde edilebilir.

2010'nun Nisan ayýnda Avrupa Komisyonunda dünyadaki her türlü krizi, toplumsal sorun ve deðiþimleri ve sosyal patlamalarý önceden tahmin edebilmeyi mümkün kýlacak bir proje baþlatýlmasý konusu gündeme gelmiþti. Tabiki böyle bir canlý dünya simülasyonu elde edebilmek için çok iyi bilgisayarlar, saðlam bir algoritma modeli, iyi bir mühendislik desteði ve de tüm veri akýþlarýnýn yapýldýðý veritabanlarýna tam eriþim saðlamak gerekir.

Bu projenin gerçekleþmesinin önünde boðuþmasý gereken elbette bir yýðýn problem var. Fakat proje için kullanýlmasý düþünülen, kaynak olabilecek veritabanlarý gerçekten çok ilginç ve faydalý sitelerden oluþuyor. Ýþte onlardan bazýlarý:


Ýnternet ve Tarihsel Enstantaneler

Internet Archive / Wayback machine
Ýnternet arþivi ve geri dönüþ makinesi araþtýrmacýlar, tarihçiler ve öðrenciler için ditijal ortamda yazý, ses, resim ve program arþivi sunmakta olan 1996'dan bu yana çok yararlý bir kaynak sitedir.


Wikipedia
Wikipedia, hepimizin çok aþina olduðu gibi internetin elle müdahaleye de izin veren en geniþ kütüphanesidir. Dýþarýdan müdahaleye çok açýk olduðundan dolayý içindeki bazý bilgileri ve verileri sýký bir kontrolden geçirmekte her zaman fayda var.


Whenago
Whenago, geçmiþteki herhangi bir günde yaþanan her türlü olay hakkýnda bilgiler veren çok faydalý bir sitedir.

World Digital Library
Dijital dünya kütüphanesidir. Dünya üzerinde kültürler ve toplumlar hakkýnda bilgiler saðlayan çok yararlý bir kaynaktýr.


Freebase
12 milyondan fazla kategorik olarak düzenlenmiþ verinin sunulduðu muazzam bir depodur. Aklýnýza gelebilecek her türlü konuda birleþtirilmiþ daha doðrusu arasýnda iliþki bulunanlar arasýnda anlamsal baðlar kurularak sunulan milyonlarca bilginin olduðu açýk kaynak bir veritabanýdýr.


Web'de Metin Madenciliði
Google Trends
Google'da zamanla aranan anahtar kelimelerin görsel istatistiklerini sunan bir trend analizi aracýdýr.

Google Flu Trends
Google'un dünya üzerindeki grip trendlerini gözlemlemeyi saðlayan ilginç bir araç.


The Observatorium
The Observatorium, internetteki karmaþýk að dinamiklerine odaklanan ilginç bir projedir. Ýnternetteki bilgi üretimi ve fikir dinamikleri çalýþmasý için çoklu-seviyeli að yapýlarýnýn gerçek-zamanlý izlenmesi amacýyla yapýlmýþtýr.


We Feel Fine
Milyonlarca insanýn duygularýný bloglardan ve sosyal aðlardan toplayan çok ama çok ilginç bir veritabanýdýr.


CyberEmotions
The CyberEmotions, BBC'nin forum sayfalarýndan toplanan 2,594,745 yorum, Digg sosyal imleme sitesindeki 1,646,153 yorumdan ve MySpace sayfalarýdaki yorumlardan derlenen bir duygu durum deðerlendirme projesidir.


Sosyal Veri Paylaþýmý

Linked Data
Linked Data, internetteki daha önceden iliþkilendirilmemiþ verileri çeþitli araçlat yoluyla baðlamak ve bu yolla anlamlandýrmak için geliþtirilmiþ bir sitedir. Ýçinde çeþitli yollar, araçlar, programlar ve yardýmcý kaynaklar var.


Data360
Açýk-kaynak bilgi/veri paylaþýmýnýn yapýldýðý ve içerisinde olabildiðince bol miktarda grafik, yorum ve analiz bulunan etkileþimli veri paylaþýmlarýnýn yapýldýðý çok geniþ bir sitedir.


Many Eyes
Bir IBM teþebbüsü olan site, kullanýcýlarýn kendi veri setlerini paylaþtýklarý ve sitedeki araçlar yoluyla görselleþtirdikleri çok yararlý bir kaynaktýr. ?ok ilginç analizler ve grafikler var ve sürekli güncellenen bir arþiv niteliðinde bir sitedir.


?atýþma ve Savaþ Verileri

CSCW Data on Armed Conflict
1946'dan günümüze dünya üzerinde yaþanmýþ tüm silahlý çatýþmalar ve savaþlarýn verilerinin tutulduðu bir veritabaný.


WarViews
?atýþmalarý ve savaþlarý coðrafi bilgi sistemi kullanarak gösteren ilginç bir proje.


Collection of updated datasets and codebooks from the Uppsala Conflict Data Program (UCDP).


ACLED
Silahlý çatýþmalarýn konum ve olay veri setlerini sunan, ülke ülke kodlama yapýlan ve 1997'den 2009'a kadarki olaylarý sunan bir veritabanýdýr.


CERAC
?atýþma, çarpýþma ve savaþ analizi kaynaðýdýr. Politik ve siyasi veriler de sunuyor.


The Cross-National Time-Series Data Archive
1815'ten günümüze çok geniþ bir alanda yaþanmýþ olaylarýn sunulduðu oldukça muazzam bir veritabanýdýr. ?cretli olduðundan dolayý site üzerinden sipariþ vermeniz gerekmektedir.


Tüm terörizm olaylarýnýn veritabaný olan ilginç bir kaynak


Ekonomik ve Finansal Veriler

Bloomberg
Uluslararasý gerçek-zamanlý finans verileri saðlayan çok güzel bir sitedir.


Maddison Data
Ekonomik büyüme, geliþme, kalkýnma ve nüfus verilerini tarihsel istatistiklere baðlý olarak gösteren yararlý bir kaynak.


The UNCTAD Handbook of Statistics on-line - Birleþmiþ Milletler'in ticaret ve kalkýnma üzerine 1950'den bu yana 130 ülke için tuttuðu verilerin bulunduðu bir kaynak.


OECD Statistics Portal
OECD ülkeleri hakkýnda ekonomik ve demografik istatistiklerin sunulduðu faydalý bir portal.


EUROSTAT
Avrupa Birliði ülkeleri ve aday ülkeler hakkýnda çok çeþitli istatistiklerin sunulduðu güzel bir kaynak.


Where's George?
Amerikan ve Kanada dolarýný takip sitesi.


Eurobilltracker
Euro takip sitesi.


Bilimsel Ýþbirliði Verileri

ISI Web of Knowledge
7500 bilimsel yayýn ve makalenin yaný sýra binlerce kaynaktan yazý, içerik, yayýn vb verilerin toplandýðý muazzam bir kaynaktýr. Her yerden ulaþýlamamaktadýr. Kurum veya enstitü üyeliði gerektirmektedir.


Google Scholar
Google'ýn akademik arama motorudur.


Scopus
5000'den fazla yayýn ve 18000'den fazla makaleyi kapsayan, edebiyat araþtýrmalarýna yönelik atýf ve özetlerin yer aldýðý çok kaliteli bir kaynaktýr.


Living Science
ArXiv veritabanýna baðlý olarak tüm dünyada bilim dallarýnýn tümüne ait yeni geliþmeleri ve yayýnlarý Google Maps üzerinden canlý olarak takip edebileceðiz oldukça harika bir sitedir


Sosyal Bilimler

ICPSR of the University of Michigan
Bütü disiplinlerde 500,000'den fazla dijital dosyayý bünyesinde barýndan oldukça harika bir araþtýrma sitesidir.


UK Data Center of the University of Essex
Ýngiltere'nin en büyük sosyal ve beþeri bilimler veritabanýdýr.


Berkeley's UC DATA Archive
Politik, sosyal ve saðlýk alanýndaki bilimlere ait verilerin tutulduðu Berkeley ?niversitesinin veri deposudur.


The Economic and Social Data Service (ESDS)
Economik ve sosyal veri servisidir. ?ok geniþ bir alanda anahtar verilerin yaný sýra istatistiki veriler sunuyor.


CESSDA
Ekonomik ve sosyal anketlerin yaný sýra seçim çalýþmalarý ve kamuoyu anketleri sunan ilginç bir kaynak.


Gapminder Data
Birçok konudaki istatistikleri ve verileri incelenebilir hale getirip genel kullanýma sunan popüler bir uygulamadýr. Tonlarca veri kümesi ve sosyo-ekonomik bilgiyi ücretsiz sunuyor.


World Value Survey
Dünya deðerleri anketi de diyebileceðimi site dünya üzerindeki kültürler, deðerler ve deðiþimlerin verilerini ve bu konudaki anket çalýþmalarýný sunan çok yararlý bir kaynaktýr.


Trafik Verileri

NGSIM
Yeni nesil trafik simülasyonlarý ve algoritmalarý sunan Amerika'nýn ulaþtýrma departmanýna baðlý bir araþtýrma sitesidir.


TrafficData
Uluslararasý trafik veritabanýdýr.


RITA
Amerika'nýn her türlü trafiðine ait verilerin tutulduðu, faydalý istatistiklerin sunulduðu yararlý bir kaynaktýr.


Açýk Haritalar

Google Maps
Dünyaca meþhur Google Maps servisi.


OpenStreetMap
OpenStreetMap, tüm dünyanýn online wiki haritasý. Siteye üye olarak haritalar üzerinde oynama yapabilir ve kendinize özel harita üretebiliyorsunuz.Diðer Açýk Veri Teþebbüsleri

Data.gov
Araþtýrmacýlar için oldukça geniþ bir alanda Amerika'a ait açýk veriler sunan bir portal.

Data.gov.uk
Araþtýrmacýlar için oldukça geniþ bir alanda Ýngiltere'ye ait açýk veriler sunan bir portal.


Digging Into Data
Amerikan Ulusal Bilim Vaktý tarafýndan sunulan ve çok çeþitli alanlarda veriler sunan bir depo.


Guardian Data Blog
Veri gazeteciliði teþebbüsüne ait Guardian tarafýndan yayýnlanan bir açýk veri görselleþtirme ve paylaþma sitesidir. ?ok ilginç istatistikleri oldukça iyi bir þekilde görsel hale getiriyorlar.


Google Public Data
Google'ýn dünyadaki sosyo-ekonomik göstergelere ve saðlayacýlara baðlý olarak elde ettiði açýk verileri görsel hale getirdiði çok yararlý bir sitedir.


Derlendi: techreview.com/blog/arxiv/26097/


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.01.2011 | 8966 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.352 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar