E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kablosuz Elektrik, Kablosuz Enerji ve Kablosuz Güç

Dünya 'kablosuz enerji/güç' kavramýný ilk defa 1800'lü yýllarda Nicola Tesla'dan duydu. Tabi o yýllarda bir de Edison akýmý vardý. Tesla'nýn çalýþmalarýnýn, Edison'nun ve o zamanki kablo endüstrisinin hýþmýna uðradýðý hep söylenegeldi. Bu alanda çok ciddi çalýþmalar hep oldu. Ve yakýn zamanda bazý kablosuz þarj protopleri hatta ticari ürünleri bile çýktý. Intel, Dell ve Nokia bu alandaki çalýþmalarýný duyurdu. En dikkat çekeni Intel ve MIT ?niversitesinin WiTricity projesiydi.


Bütün bu kablosuz enerji/elektrik teknolojileri arasýnda iþleyiþ ve mantýk açýsýndan bazý farklar var.

- Cihazlarý þarj etmek ya da enerji ile doldurmak için 2 tip manyetik indükleme yöntemi mevcut: bunlardan birisi þarj pedi kullanarak, bir diðeri ise hava üzerinden þarj etmek.

- Kablosuz güçte endüstriyel standartlar oluþturmak için Kablosuz Güç Konsorsiyumu (Wireless Power Consortium) kurulmuþtur. Ve kurum ped yöntem ile þarjýn en ideal ve etkili yol olduðunu iddia etmektedir. Bu konsorsiyumun üyeleri arasýnda Texas Instruments, Nokia, Phillips, Samsung ve Duracell þirketleri vardýr. Ve bu konsorsiyumun ilk standardý da Qi'dir.

- Amaç 2 manyetik bobin kullanarak þarj iþlemini gerçekleþtirmektir. Bunlardan biri þarj pedinin içinde, diðeri ise 1$'dan daha az bir ücrete þarj edilecek cihaza takýlabilecek olan manyetik bobindir.

- Bu methodla yapýlan þarj iþlemlerinde verimilik yüzde 50 ile yüzde 70 arasýnda seyretmektedir. Ve 5 watt'lýk güç/enerji transferi yapabilmektedir.

- Yine bu methodu kullanan en popüler araçlardan biri Phillips Sonicare diþ fýrçasýdýr.

- Fakat en popüler ve etkili yol olabileceði düþünülen WiTricity'nin bir demosu da 2009'un Aðustos ayýnda TED konferansýnda yapýldý. Bunda kullanýlan yöntem hava yolu ile þarjdýr. Gerçekten çok daha heyecan verici ve Tesla'nýn mantýðýna daha yakýn olan bir yöntemdir. Tabiki bu yöntemde verimlilik, þarj edilecek olan cihazýn uzaklýðý ve ne kadar miktarda þarj edileceði ile doðrudan ilintilidir.

- Bütün bu kablosuz mantýk beraberinde radyasyon problemini de akýllara getiriyor. WiTricity'nin sahipleri kendi cihazlarýnda radyasyonun söz konusu olmadýðýný çünkü kendi cihazlarýnýn elektik alan yerine doðrudan manyetik alan üzerinde çalýþdýðýný söylüyorlar.

- Yakýn vadede kablosuz enerji kullanacak gibiyiz. Ama hangi yöntem daha çok tutar onu zaman gösterecek. Ayrýca hala cep telefonu gibi cihazlarý güneþle þarj etmek gibi bir takým projeler de yok deðil.

WiTricity demosu
. Türkçe izlemek için 'View subtitles'ý týklayýp en alttan 'Turkish'i seçiniz:


Daha detaylý bilgi için:

1. http://www.witricity.com/
2. http://electronics.howstuffworks.com/wireless-power...


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 26.03.2010 | 10304 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.41 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar