E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kiþiler Arasýndaki Haberleþmenin Ritimleri

Çok geniþ katýlýmlý bir araþtýrma heyeti 1 yýl boyunca 20 milyon kiþi arasýnda gerçekleþen yaklaþýk 9 trilyonluk telefon görüþmesini analiz ederek, ilk anda haberleþme sürecinin detaylarýný tanýmlamayý ve bilgi difüzyonunun etkisini ölçmeyi amaçlayan bir çalýþma yaptýlar. Böylece özellikle ticari bilgilerin difüzyonu, viral pazarlama, ürünlerin pazar trendleri süreçlerinin yaný sýra politikalarýn, fikirlerin, dedikodularýn yayýlým durumlarýný ölçümlemiþ oldular. En temelde ise insanlarýn "öbekler halinde" iletiþim kurduklarýný keþfettiler.

 

Araþtýrmayý UC3M (La Universidad Carlos III de Madrid) Matematik Bölümünün Karmaþýk Sistemler Disiplinlerarasý Araþtýrma Grubu (Grupo de Investigación Interdisciplinar de Sistemas Complejos) ve Matematik Bilimleri Enstitüsünün yaný sýra UAM ve UCM üniversiteleri gerçekleþtirdi.

 

Araþtýrmaya göre insanlarýn öbekler halinde iletiþimde bulmasý, bizim davranýþlarýmýzýn (iletiþimin yaný sýra diðer etkinlikler) zaman içinde homojen bir þekilde meydana gelmesinden daha ziyade iletiþim için herhangi bir evrensel davranýþ ya da modelin olmadýðý, onun yerine patlamalar ya da öbekler halinde kýsa aralýklarla bunun gerçekleþiyor olduðu ortaya çýkmýþ oldu.

 

Ýnsana ait bu tür faaliyetlerin bu þekilde gözlemlenen halinin, ayrýca e-posta göndermede, web sayfalarýný ziyaret etmede, borsa iþlemlerinde de kendini aynen gösterdiðini araþtýrmayý yapan uzmanlar ortaya koyuyor.

 

Öbekler ya da patlamalar halinde haberleþme modunda olmanýn etkisi þudur ki, iki insanýn iletiþimindeki geniþ inaktivite periyotlarý, bilginin bir kiþiden diðerine geçiþini daha az mümkün kýldýðý için bilginin difüzyonunun yavaþmalasýna neden olmasýdýr. Araþtýrmadan çýkan diðer ilginç bir bulgu ise grup konuþmalarýdýr. Yani öbekler halinde konuþulmasýnýn yanýnda, bu patlamalar halinde yayýlan konuþmalar ayný anda sosyal gruplarýn kendi içinde gerçekleþerek bilginin difüzyonunu ivmelendiriyor.

 

Üstteki resimde 300,000 müþterinin kendi arasýndaki sosyal telefon aðýnýn görselleþtirmesi görülüyor. Her bir daire bir kiþiyi temsil ediyorken, aradaki baðlar iki kiþi arasýndaki telefon görüþmelerini gösteriyor. Görüldüðü üzere að çok yoðunken, gruplar ve öbekler halinde iletiþimler söz konusudur.

 

Araþtýrmanýn ana amacý ise sosyal bir aðda kiþiler arasýndaki iletiþimin zamansal desen ve yapýsýný ortaya koymaktýr. Böylelikle iki kiþi arasýndaki fiziksel baðýn da bilinip bilginin kiþiler arasýndaki yakýnlýk derecesine göre difüzyonu, karakteristiði ve iliþkisi ölçümlenebilir. Ayný zamanda sosyal aðlardaki bilginin yayýlýmýnýn ritimleri ve bunlarýn kullanýcý tercihlerini belirlemedeki etkileri de gözlemlenebilir.

 

Kaynak: http://www.uc3m.es/.../noticias/communications_people


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.09.2011 | 4175 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.333 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar