E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kiþisel Veriler için Bir Menkul Kýymetler Borsasý

Ýnternette keyifle gezerken, bir yandan da hakkýmýzdaki bir yýðýn kiþisel bilgiyi en baþta Google, Facebook, YouTube, MSN ve Twitter gibi popüler siteler olmak üzere ardýndan da onlar üzerinden hedefli reklamcýlýk veya kiþisel veri toplama iþi yapan 3. parti servislerine hiç farkýnda olmadan ve de karþýlýðýnda hiçbir ücret almadan kullandýrýyoruz. Peki bu durum adil midir? Cevabýnýn zaten belli olduðu bu soruya HP, katýlýmcýlarýn gizlilik tutumlarýný da hesaba katýlarak kiþisel bilgilerinizin kullanýlmasý karþýlýðýnda bunlarý kullanan þirketlerden ücret alabilmenizi saðlayacak benzersiz ve de gerçekçi bir kiþisel veriler borsasý modeli öneriyor.

 

Aslýnda buna benzer bir sistem tasarýsýndan bu yýlýn baþýnda SWIFT Benzeri Bir Sistemle Kiþisel Verilerin Korunmasý ve Ticareti Mümkün Olabilir Mi? baþlýklý yazýmýzda bahsetmiþtik. Buna göre dünya çapýnda bankalarla çeþitli finansal kurumlar arasýnda elektronik bilgi deðiþimi ve transferini saðlayan bir finansal mesajlaþma aðý olan SWIFT'in bütün internet kullanýcýlarýnýn kiþisel bilgilerinin kontrolünü aynen banka hesaplarý yönetimindekine benzer bir þekilde saðlayabilecekleri ve verilerinin baþka site ve servisler tarafýndan kullanýmýný bir 'izin' veya 'ücret' esasýna baðlayan çok inovatif bir projesi vardý.

Bu sistemin üzerinde zaten hale çalýþýlýyorken, HP'nin önerdiði modelde, bireylerin kiþisel gizlilik baðlamýnda alacaklarý riskin derecesine göre bu tür özel verilere ihtiyaç duyan firmalarýn bilgi baþýna ücret teklifinde bulunabilecekleri bir kiþisel bilgiler için menkul kýymetler borsasý mantýðý söz konusudur.

Bu modele göre her iki taraf da kazançlý çýkacaktýr. Özellikle araþtýrmalar ve hedef odaklý reklamlar için gerçekçi istatistiki bilgilere ihtiyaç duyan þirketler, verinin paylaþýmý tamamen bireyin rýzasýna dayandýðý için daha tarafsýz ve objektif kiþisel verilere ulaþabilecekler. Hem de verisini ücreti karþýlýðý paylaþmak isteyenleri bir borsaya toplayarak fiyat rekabeti meydana getirebilecekler. Kullanýcýlar ise gizlilik konusunda aldýklarý tavýr ve takýndýklarý tutumun yanýnda saðladýklarý verinin niteliði karþýlýðýnda kiþisel verilerinden ciddi kazançlar elde edebilecekler. En nihai sonuçta ise sistem sayesinde kiþinin haberi olmadan kiþisel verilerinin ticareti yapýlamayacak.

 

"A Market for Unbiased Private Data: Paying Individuals According to their Privacy Attitudes"

 

Kiþisel verilerin bir varlýk sýnýfý haline geldiði günümüzde, kiþisel veriler menkul kýymetler borsasý modelinin hangi verinin ne kadar deðerli olabileceði, insanlarýn verilerine deðer verirken neyi kýstas kabul edeceði gibi þu an için muðlak olan bir takým problemleri olsa da, yakýn gelecek bizlere kiþisel verilerin artýk çok daha deðerli birer metadan da öte, belki birer dijital para birimine bile dönüþebileceðini gösterebilir...

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak diðer dikkat çekici yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 04.05.2012 | 2478 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.477 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar