E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kullanýcýlarýn Kendi Google'ýný Oluþturduklarý Bir Peer-to-Peer Arama Motoru

YaCy, Google, Bing ve Yahoo gibi internetteki arama iþlevini tek bir merkezde ve tekeline toplamak yerine bir çeþit peer-to-peer (P2P) gibi yani kiþilerden oluþmuþ bir að þeklinde kiþilerin kendi içeriklerini paylaþmasý üzerinden ve herkesin bunlar üzerinde arama yapmasýný saðlayan bir arama aðý olarak çalýþan, merkezi olmayan ve de herhangi bir kurum ya da kuruluþun yönetimi altýnda bulunmayan bir arama motoru sistemidir.

 

 

YaCy aslýnda Avrupa Özgür Yazýlým Vakfýna (FSFE) ait biir araþtýrma þirketi grubunun çalýþmasý sonucunda ortaya çýkmýþ özel bir projedir. Ýnterneti indekslemek ve arama sonuçlarýný getirmek için birbirine baðlanmýþ kiþisel aðlardan oluþan özel bir peer-to-peer arama motorudur.

 

Kullanýcýlarýn kendi istekleriyle bilgisayarlarýna kurduklarý bir yazýlým üzerinden çalýþan sistemde, kullanýcýlarýn internette ziyaret ettikleri siteler baþta olmak üzere kiþi internette dolaþmýyorken onun bilgisayarýnýn sistem kaynaklarýný kullanan yazýlým aracýlýðý ile internette site indekslemesi yapýlýyor. Sisteme baðlý kiþilerin aramalarý þifreniyor ve herhangi bir kiþisel depolama yapýlmýyor. Sizin tarayýcýnýzda kayýtlý bulunan ziyaret etmiþ olduðunuz sitelerden hangilerinin indeksleneceðine yine siz karar veriyorsunuz.

Sistem aynen torrent aðlarýna benzer bir þekilde çalýþýyor. Sisteme þu an için 600 að baðlý. ?imdiye kadar indekslenen belge sayýsý 1,4 milyarý geçmiþ durumda.

 

 

YaCy'de hiçbir merkezi sunucu (server) bulunmamaktadýr. Ýçerik tamamen sisteme baðlý aðlar üzerinden saðlanmaktadýr. Yani Google ya da Bing gibi indekslenen siteleri kendince kategorize eden, kullanýcýlara karþý filtereleyen merkezi bir sistem söz konusu deðil. Tamamen aða ve sisteme baðlý kullanýcýlarýn oluþturmuþ olduðu bir web indeksidir. Kontrol kullanýcýlarýn elindedir.

Sistemde þu an için günlük 130,000 arama gerçekleþtiriliyor. Siz de sistem üzerinde arama yapmak için http://search.yacy.net/ adresini kullanabilirsiniz.

 

Ýnternette arama yapma iþini merkeziyetçi bir yapýdan kurtarmak amacýyla oluþturulmuþ olan sistem þimdiden bayaðý bir raðbet görmüþ durumda. Gelecekte Google'a belli noktalarda kafa tutar mý bilinmez ama, Google'ýn indekslemiþ olduðu tüm verileri insanlara sunmadýðýný düþündüðünüzde, içeriðinin ve sonuçlarýnýn sizin kontrolünüzde olduðu bir alternatif arama motoru gelecekte daha da çok kabul görüp tutulacaktýr gibi görünüyor.

 

Adres: http://yacy.net/en/
Demo: http://search.yacy.net/
Ýndir (Windows): http://yacy.net/release/yacy_v1.0_20111128_8121.exe
Ýndir (GNU/Linux): http://yacy.net/release/yacy_v1.0_20111127_8121.tar.gz
Ýndir (Mac OS): http://yacy.net/release/yacy_v1.0_20111128_8121.dmg


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.12.2011 | 2246 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.216 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar