E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Microsoft'tan Ýnternette Arama Yapmaya Boyut Atlatacak Yeni Teknolojiler

Ýnternette arama yaparken mümkün olduðunca en kýsa sürede en doðru sonuca ulaþmak isteriz. Fakat bu yaklaþým artýk geride kalýyor gibi. Microsoft'un araþtýrmacýlarý Bing arama motoru temelinde internette içerik arama üzerine çok farklý fikirler üzerinde çalýþýyor. Buna göre artýk aramada ulaþýlan hedef sonuçtan ziyade, hedefe giderken geçen yoluculuðun kendisi daha çok önemli bir hale geliyor.

 

Aramaya Farklý Bir Açýdan Bakýþ

Araþtýrmacýlar yeni konseptte "web aramasý"nýn dallarý ve yapraklarý zamanla büyüyen bir bitki gibi, yani büyüyüp geliþebilen organik bir canlý olduðu konsepti üzerinde duruyorlar. Bunu insan merkezli bir baðlamda ele alarak hýzlý ve ilgili arama sonuçlarýna ek olarak birçok noktadan insani özellikleri arama faaliyetlerine katan yeni bir sistem tasavurru yapýyorlar. Bu sistem:

  • Web'de zaman tasarrufu (kazanmak) yerine zaman geçirme,
  • Aramada varýlan hedef kadar yolcuðun keyfi,
  • Aramada tam doðru cevabý bulmaya karþýn yeni bir þeyler keþfetme zevki,
  • Kullanýcýnýn önüne internetten bilgi çekip getirmek yerine, kurnazca ilginç ve de ilgili þeyleri önüne itmek

yaklaþýmlarýný benimsiyor. Microsoft bu yeni yaklaþýmlarý baz alarak, hedef odaklý arama davranýþýný daha çok tamamlayan araçlar ve yeni çeþit arama deneyimlerini geliþtirmeye odaklanýyor.

 

 

Web Kullanýmýnda 5 Mod

Birçok arama motoru teknolojisi belli bir amaca dönük ya da görev odaklý çalýþma prensibine dayanýyor. Yani insanlar arama motorunda spesifik bilgiler ve konular için araþtýrmalar yapýp içerikler topluyor. Microsoft bu temel kullaným þeklinin yanýnda, doðal bir baðlamda geliþen ve insanlarýn web ile olan etkileþimden doðan aslýnda 5 farklý kullaným modu olduðunu söylüyor:

1. Amacýna uygun kullaným: Kullanýcýlarýn herhangi bir görevi hýzlý ve de etkili bir biçimde gerçekleþtirdiði mod. Kullanýcýlar bunun için genelde laptoplarýný ya da cep telefonlarýný kullanýyor.

2. Fýrsatçý kullaným: Web'i bir geçmiþ zaman biçimi olarak kullanma. Yani bazý görevleri gerçekleþtirmek için aramada online olmak yerine, kullanýcýlarýn meraklarý ve ilgilerini çektikleri þeyleri "onlar varken" þeklindeki geçmiþe dönük olarak sorgulamalarý.

3. Yönlendirilmiþ: Belli iþler ve görevler için günlük rutin bir þekilde belli bir hiyerarji veya kullaným sýrasýnda bazý sitelerin gözden geçirilmesi ve hedeflerin yerine getirilmesi þeklinde olan kullaným.

4. Molalý/Dinlenmeli: Kullanýcýlarýn yaptýklarý herhangi bir iþ esnasýnda mola verip biraz kafa toparlamak adýna özellikle baþta kendilerini ilgilendiren mail, sosyal að ve haber gibi sitelere gitmeleri þeklinde gerçekleþen kullaným.

5. Ýnternete yaslanan: Daha çok interneti bir video izleme, radyo dinleme ya da oyun oynama makinesi olarak kullanmaya odaklanmýþ mod. Burada kullanýcý kendisini internetin eðlencelerine yaslar.

Ýþte Microsoft bu 5 farklý kullaným modunu baz alan ve aramayý farklý bir perspektifle yeniden dizayn etmeyi hedefleyen ilginç projeler üzerinde çalýþýyor. Özellikle aramada fýrsatçý kullanýmý, "tesadüfi bulunan", kendini ifade etme ve üretkenlik yaklaþýmlarýný benimsiyor. Buna göre þu an 3 proje öne çýkýyor:

 

Büyüyen Yavaþ Aramalar – organik bir canlý gibi besin/ýþýk geldikçe büyüyen, yani ilgili terim ve konuda yeni içerikler türedikçe geliþen, büyüyen ama zamanla bir aðaç gibi yavaþlayarak kullanýcýnýn en çok ilgili olabileceði sonuçlara dikkati çeken bir arama teknolojisi.

 

Adýmlanan Taþlarla Arama Yolcuðu Arama yolcuðunun yani arama esnasýnda kullanýcýnýn karþýsýna çýkan sonuçlarýn kapsüllenip resimlenerek, taþlar misali adýmlayarak hedefe ulaþma zevkinin hedefin kendisi kadar öne çýkmasýný saðlayan arama teknolojisi.

 

Koleksiyonlaþtýrýlabilen Arama Sonuçlarý – Arama sonuçlarýnýn ambalajlanarak kullanýcýnýn bunlarý arþivleyebilmesi ve koleksiyonlaþtýrýlabilmesinin saðlanmasý ve de baþkalarýyla bu arama paketlerinin paylaþýlabilmesine dayanan bir arama teknolojisi.

 

Microsoft bu yeni teknolojilerini 16-20 Nisan 2012 tarihlerinde Fransa'nýn Lyon kentinde yapýlacak WWW 2012 konferasýnda bir bildiri olarak sunacak.


· · · · · · ·
Yazan: | 15.03.2012 | 3467 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.374 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar