E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mustafa Akgül'le Biliþim ve Bilgi ?zerine Konuþtuk

Linux Kullanýcýlarý Derneði (LKD) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý, Türkiye Biliþim Derneði (TBD) Yönetim Kurulu Üyeliði, Internet Kurulu Üyeliði, Internet Teknolojileri Derneði (INETD) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý gibi çeþitli toplumsal görevleri bulunan, Türkiye’de Linux’un öncülerinden ve internetin yayýlmasýndaki emeklerinden tanýdýðýmýz hocamýz Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa AKGÜL, 28 Kasým Cuma günü “Açýk Kaynak Dünyasý” ve “Ýnternet, Bilgi Toplumu ve Türkiye” konularý üzerine konferans vermek üzere Gaziantep Üniversitesi’ndeydi. Kendileriyle sizler için, internetten korsan içerik indirme, genel olarak biliþim, bilgi ve internet toplumu gibi konularý üzerine konuþtuk. 

Konuþmalar parça halinde olduðundan, hocamýzýn da iznini alaraktan bazý yerler genel olarak derlenip yansýtýlmýþtýr.

 

E-Siber: Hocam özellikle gençler ya da okuyan kesim diyelim, interneti genelde korsan film, müzik, video, oyun veya içerik indirme olarak kullanýyor. Yani internet gibi bir alemin tüketicisi konumundayýz; daha üretken pozisyona tam geçemedik sanýrým… Bu konuya katýlýyor musunuz? Böyle bir dünyaya daha çok katkýda bulunabilmek için neler yapýlabilir?

Mustafa Akgül: Hangi yýldaki Oskar töreniydi hatýrlayamadýmama ödül alanlardan biri konuþmasýnda, ”burada oturuyorsunuz ama, evde çocuklarýnýz korsan film indiriyor!” gibi bir þey demiþti. Bu problem aslýnda dünyanýn her yerinde olan bir þey.

Ýnternet bir þeyleri deðiþtiriyor. Bir deðiþimin içindeyiz. Belki o kadar kötü de deðil. Her þeyi eski paradigmaya göre deðerlendirme devri artýk geçiyor. Bu bir paradigma deðiþimini getiriyor. Ýnsanlar eskisi gibi video satýn alýp evinde izleme devrini kapattý kapatýyor. ?u an internet sayesinde artýk her türlü içeriðe milyonlar ulaþabiliyor. Yeni bir takým þeyler geliþtirilebilir. Mesela ufak ücretlere indirme imkaný saðlanabilir. Hem de sürümden kazanç olabilir. Bu biraz da fikri haklarla ilgili bir durum. Bunu bir takým yeni paradigmalara göre yeniden düzenlemek lazým.

Ýnternette veyahut her konuda düþünen-üreten pozisyonunda olma, o noktaya geçme meselesi biraz ufuk meselesi. Hatta daha da derine inersek eðitim sistemimizi de sorgulamamýz gerekiyor. Sosyolojik bir problem yani. Üzerinde çokça düþünülmesi gereken bir mevzu. Problemin kökü ta oraya kadar iniyor çünkü…

 

E-Siber: Hocam özellikle ülkemizde biliþim eðitimi daha çok yazýlýma kayýyor gibi. Aðýrlýðýmýzý daha çok proje veya ar-ge kýsmýna kaydýrsak; rolümüz daha baskýn hale gelmez mi? Mesela Hindistan’da özellikle  kod yazma hamallýðýnýý daha iyi yapýyorlar. Proje üretilip kod kýsmý onlara ihale edilebilir.

Mustafa Akgül: Bir kere yazýlým eðitimini baþtan çok ciddi almak lazým. Türkiye’de yazýlýmý geliþtirmek için yapýlar kurmak ve projeler üretmek lazým. Genel olarak ikisini yani ar-ge ile yazýlýmý birbirinden ayýrmamak lazým.  Hindistan’ýn þartlarý biraz farklýydý. Tercih biraz bilgi birikimiyle olacaktýr.

Özellikle nitelikli insanlar yetiþtirmek lazým. Türkiye’de zannediliyor ki C programlama dilini bilen her þeyi bilir. Halbuki sistem tasarlamak veya proje üretmek bambaþka bir olay. Yaratýcýlýk-üretkenlik için kalite, entelektüel seviyenin yüksek ve insanlarýn sürekli birbirleriyle etkileþim halinde olmasý gerekmektedir.  Yoksa sadece birinin verdiði çerçeve üzerinde fason üretim yaparsýn. Olabildiðince kaliteli insan yetiþtirilmeli bunun için…

 

E-Siber: Peki sertifikalarý bu noktada nerede koyalým?

Mustafa Akgül: Ýþi bilmek önemli. Ýþi gerçek bilen adamýn sertifikasý olsun veya olmasýn bir önemi yok. Ýþin adamýný yetiþtirmek önemli. Sertifika, bir bilginin kanýtý olarak ele alýnabilir.  Ama Türkiye’de hiç kimsenin bilmediði bir konuda sertifika alan  bir eleman varsa, ona güvenebilirsin. O bakýmdan önemli. Sertifikalarý bu nokta da biraz abartýlý buluyorum. Bunun yerine yerli sertifika programlarý üretmemiz lazým, insanlarý organize edip, onlara sorumluluk yükleyerek geliþimlerini saðlamalýyýz. Yeterince iyiysen sana zaten iþ verilir.

devamý yakýnda...


· · · · · · · · ·
Yazan: | 07.12.2008 | 2853 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.309 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar