E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Reklamlar Kullanýcýlarý Bütün Cihazlarda Kesintisiz Takip Edebilecek

Online reklamcýlýk geliþen teknolojiyle birlikte sürekli boyut deðiþtiriyor. Online davranýþa dayalý hedefli reklamcýlýðýn artýk neredeyse ilkelleþmeye baþladýðý bir dönemde insanlarýn akýllý telefonlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar arasýndaki geçiþini izleyerek ürettiði anonim verilerden kullanýcýyý her cihazda takip edebilen reklamlar üretebilen Drawbridge adlý bir çarpýcý teknoloji doðdu.

 

Bir cihazlar arasý eþleþtirme teknolojisi olan Drawbridge, insanlarý kullanmýþ olduklarý bütün akýllý cihazlarda izleyerek onlarý sürekli olarak takip edebilen kiþiye özel reklamlar üretmeyi saðlayan oldukça inovatif bir teknolojidir.

Drawbridge'deki temel mantýk, örneðin kullanýcýnýn masaüstü bilgisayarýnda iken ziyaret ettiði bir alýþveriþ sitesine ait  reklamlarý ve teklifleri mobil cihazýna geçtiðinde de görebilmesidir. Yani bir platformda incelediði bir ürün ya da hizmete dair teklifleri baþka bir cihazdan görebilmesini saðlayan ve tam anlamýyla hedef odaklý reklamcýlýðý cihazlarla birlikte saðlayan ilginç bir teknoloji söz konusudur. Drawbridge þu ana kadar 200 milyondan fazla cihaz üzerinde aktif olmuþ ve kullanýcý profili meydana getirmiþ durumdadýr.

 

 

Eski bir Google çalýþanýnýn bir startup þirketi olarak baþlayan ve þu an için hem Google hem de Yahoo'dan eski çalýþanlarý bünyesinde bulunduran Drawbridge, hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gelen çerezleri çaprazlayarak kullanýcýlarýn profilini oluþturan ve adýna 'köprüleme' dediðin bir algoritma üzerinde çalýþýyor.

Buna göre Drawbridge, farklý cihazlardan topladýðý ve kullanýcýnýn online deneyimi sonucu oluþan tarayýcý tipi, eriþilen site ve zaman damgasý gibi bir takým çerezleri (cookie) kullanýcýnýn profili ile iliþkilendirerek; kullanýcý hangi cihaza geçerse geçsin, anlaþmalý olduðu aðlar üzerinden kullanýcýnýn cihazýnda ona dair önceden oluþturduðu yani köprülediði verilerden derlediði reklamlarý göstermektedir. Drawbridge kullanýcýnýn profilini oluþtururken, kullanýcýnýn aktivitelerini takip eden, konumunu bildiren ve kullandýðý cihazlarýn benzersiz kimlik bilgilerini (cihaz parmak izi) toplayan çerezleri kullanmadýðýný da ifade ediyor ama aslýnda bakarsanýz bu pek de inandýrýcý gelmiyor!

 

Hem internetin büyük oyuncularý hem de reklam aðlarý tarafýndan oldukça dikkat çeken Drawbridge, yakýn gelecekte büyük bir dev tarafýndan yutulacakmýþ gibi görünüyor ve bizlere reklamlardan kaçmak bir yana, bizzat þahsýmýzý hedef alan reklamlardan kolay kolay kurtulamayacaðýmýzýn bariz bir uygulamalý örneði olarak karþýmýzda duruyor...

 

Adres: http://www.drawbrid.ge

Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · ·
Yazan: | 08.12.2012 | 2118 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.271 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar