E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Geçmiþten Günümüze Ýnternetin Kýsa Tarihçesi ve Dönüm Noktalarý

Ýnternet ile baþta DARPA/ARPA diye bilinen Amerika Birleþik Devletleri Savunma Ýleri Araþtýrma Projeleri Ajansýnda icat edilmiþti. O zamanlar ARPANET olarak biliniyordu ve 1969 yýlýnda çevrimiçi hale geldi. WWW yani dünya çapýnda að ise 1989 yýlýnda Tim Berners Lee tarafýndan Ýþviçre'deki CERN laboratuvarlarýnda keþfedildi. Ýþte tam bu andan itibaren internet resmen koptu!

24.08.2010 | Devamı »

Ýnternetin 2020 Yýlý Tahminleri ve Ýstatistikleri

2020 yýlýnda internette neler olacak? Ýnternet daha ne kadar büyüyecek? Ýnternetin dünyanýn her yerine ulaþacak mý? Ýnternet sadece bilgisayarlarýn birbirleriyle olan bir aðý þeklinde mi devam edecek? Ýnternet daha da kablosuz hale mi geliyor? Ýnternet daha 'yeþil' mi olacak? geleceði ne olacak? Benzeri sorular ve fazlasý için iþte internetin 2020 yýlý tahminleri.

12.08.2010 | Devamı »

iPhone için Online Jailbreaking Ýþlemi

JailBreakMe, iPhone 4 ve iOS 4.0 için online olarak jailbreking iþlemini gerçekleþtiren çok harika bir sitedir. Büyük zahmetlerle yapýlan, iPhone'nun izin vermediði ve uygulama dükkanýnda olmayan her türlü uygulamayý çalýþtýrmak için gerekli olan bir iþlemi online olarak yapabilirsiniz.

02.08.2010 | Devamı »

Ýnterneti En ?ok Kullanan Ýlk 20 ?lke ve Penetrasyonlarý

Dünya büyük, fakat internet daha büyük! Gerçek dünyada hangi ülkelerin büyük olduðunu biliyoruz. Peki ayný durum internet alemi için de geçerli mi? Ýnternet kullanýcýsý sayýsýna göre en büyük ülkeler hangileri ve gelecek adýna büyüme potansiyelleri nasýl? Ýnternetin gelecekteki dengeleri ne yönde deðiþecek? Bu ve benzeri sorula cevap olabilecek istatistikler Pingdom tarafýndan derlenmiþ.

29.07.2010 | Devamı »

Yükselen Teknoloji Gerçek-Zamanlý Arama

Sosyal aðlar bilgiye ulaþma ve onu bulma yolumuzu tamamen deðiþtiriyor. Beþ yýl öncesine kadar birisi size "tweetýný nasýl kodluyorsun?" gibi bir soru sorsaydý; onu deli yaftasýyla postalardýnýz büyük ihtimal! Halbuki bugün Twitter'da yazýlan her bir tweet, gerçek-zamanlý birer veri ve içerik kaynaðýdýr. Arama sonuçlarýnýn gözardý edilemez kaynaklarýndan birisidir. Ayný durum, insanlarýn bütün bir internet paylaþým ve haberleþme ihtiyaçlarýný interaktif bir yolla tek bir kanalda gerçekleþtirdikleri Facebook için de geçerlidir.

27.07.2010 | Devamı »

iPhone 3G ve Touch için iPhone iOS 4.0 Kurulumu

Apple bir süre önce yeni iPhone iþletim sistemi iOS 4.0'ü yayýnladý. Yalnýz iOS 4.0, iPhone 3G ve iPod Touch için desteklenmiyordu. Taki "jailbreaking" yöntemi ile kýrana kadar. iOS 4.0'a adým adým nasýl geçebileceðiniz resimlerle anlattýk.

25.06.2010 | Devamı »

2050 Yýlýnda Yapýlacak Olan Ýnsanlar ve Robotlar Arasý Futbol Turnuvasýna Doðru

2050 yýlýnda yapýlacak olan dünya robotlar ve insanlar arasý futbol þampiyonasýna doðru adým adým giderken NASA uzmaný Dennis Hong ve ekibinin bu amaçla yaptýklarý 7 ilginç robot. Robotlarýn hepsinde de insan hareketlerinin mükemmel bir þekilde kopyalanmasý hedeflenmiþ. Ve ekibin inanýlmaz teknik baþarýsýnýn ardýnda yatan 5 sýrrý öðrenmek için sonuna kadar izleyiniz.

03.06.2010 | Devamı »

2009 Son ?eyrek Ýnternetin Durumu Raporu

Dijital platform þirketi Akamai'nin yýlda dört kez yayýnladýðý internetin durumunu anlatan 2009'un son çeyreðine ait raporu yayýnlandý. Her yýlýn çeyreklerinde Akamai'nin dünya genelindeki küresel sunucu aðýndan toplanan verilerden derlenen raporlarda, o dönemlere ait korsan saldýrý trafiði, baðlantý hýzlarý, internet penetrasyonu ve geniþband benimsenmesi gibi veriler yayýnlanýyor ve o çeyrekteki dikkate deðer olaylar ve haberler deðerlendiriliyor.

28.04.2010 | Devamı »

Beyin Gücünü Artýrmanýn 105 Yolu

Beyin, vücudumuzun sevk ve idaresinden sorumlu, yönetim organizasyonunun tepesindeki ve hayvanlar ile aramýzdaki bariz farký gösteren hayati organlarýmýzdan biridir. Düþünsel ve fikirsel faaliyetlerin üretim mecrasý da diyebileceðimiz beynimizin potansiyelini etkili bir þekilde kullanabilmemiz ve beynin algý kapasitesinden biyolojik olarak sorumlu gri hücrelerinin kalitesini yüksek tutabilmemiz için yapýlabilecek bazý egzersizler vardýr.

20.04.2010 | Devamı »

Kablosuz Elektrik, Kablosuz Enerji ve Kablosuz Güç

Dünya 'kablosuz enerji/güç' kavramýný ilk defa 1800'lü yýllarda Nicola Tesla'dan duydu. Tabi o yýllarda bir de Edison akýmý vardý. Tesla'nýn çalýþmalarýnýn, Edison'nun ve o zamanki kablo endüstrisinin hýþmýna uðradýðý hep söylenegeldi. Bu alanda çok ciddi çalýþmalar hep oldu. Ve yakýn zamanda bazý kablosuz þarj protopleri hatta ticari ürünleri bile çýktý. Intel, Dell ve Nokia bu alandaki çalýþmalarýný duyurdu. En dikkat çekeni Intel ve MIT ?niversitesinin WiTricity projesiydi.

26.03.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.309 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar