E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Bir Süper Güç Haline Geliyor

Ýnternet bir süper güç müdür ya da dünyanýn þimdiye kadar gördüðü en büyük güç olabilir mi? Bu tip sorular artýk ciddi ciddi sorulur olmaya baþladý. Çünkü internet artýk salt bir teknoloji ya da iletiþim aracý olmaktan çok, hayatlarýmýzý, iliþkilerimizi ve tüketim kültürümüzü önemli ölçüde etkileyen bir mekanizma haline geldi. BBC'de internetin hayatýmýzý nasýl deðiþtirdiði ve internetin etkileri üzerine bir süredir önemli yayýnlar yapýlýyor.

15.03.2010 | Devamı »

Pilsiz ?alýþabilen Enerji-?eþitli Otarþik Radyo Sensörleri

Siemens, çalýþmak için gerekli olan enerjiyi çevresinden alan enerji çeþitli otarþik radyo sensörleri geliþtirdi. Bu sensörler herhangi bir kablolama gerektirmediðinden bir kere kurulumu yapýldýktan sonra uzun yýllar bile bakým gerektirmeden çok iyi bir þekilde çalýþabiliyor. ?zellikle zor bölgelerde ve uzak mesafelerde güvenli ölçüm ve gözlem yapabilmek için ideal bir çözüm olabilirler.

05.03.2010 | Devamı »

Vücudumuz Dokunmatik Ekranlara Dönüþmek ?zere

Günümüzde LCD, OLED ve AMOLED gibi halen kullanýlan ya da kullanýmý artan farklý ekran ve görüntüleme teknolojileri vardýr. Fakat gelecekteki muhtemel trend, vücudumuzun bir ekran haline dönüþtürülmesidir. Hem de dokumantik ekran. Bu yolda ilk ciddi geliþtirme de yapýldý: Carnegie Mellon ?niversitesi ve Microsoft Redmond Araþtýrma bölümü insan vücudunu etkili bir ekrana ve 'input/veri giriþ' aracýna çeviren Skinput isimli bir prototip geliþtirdiler.

04.03.2010 | Devamı »

Bilgi-Ýletiþim Teknolojileri ve Eðitimde 10 Küresel Eðilim

Dünya Bankasýnda eðitim uzmaný Robert Hawkins'in bir süre önce, gelecek tahmincilerine ve öngörülere dayanarak yayýnladýðý bilgi-iletiþim teknolojileri ve eðitim üzerine 10 küresel eðilim adlý makalesi üzerine bazý derlemeler.

24.02.2010 | Devamı »

Kiþisel Bazda Ýnternet Kullanýmý Ýstatistikleri

Geçenlerde 2009 yýlýnýn internetin kullanýlan araçlara göre (e-posta, sosyal medya, sunucular vb...) istatistiklerini sunmuþtuk. ?imdi ise Focus sitesi tarafýndan yayýnlanan interneti kullananlarýn cinsiyet, yaþ, kullaným sýklýðý, gelir, eðitim vb. bilgilerinin istatistiðini sunuyoruz.

03.02.2010 | Devamı »

Rakamlarla Ýnternetin 2009 Yýlý Ýstatistikleri

2009 yýlýnda tüm dünyada internette neler oldu? Kaç web sitesi açýldý? Kaç tane e-posta gönderildi? Kaç kiþi internete nerden baðlandý? 2009 yýlý için türlü türlü internet istatistikleri derlendi.

26.01.2010 | Devamı »

Dilbilimciler Kelimeleri Nasýl Söylediðimizi Bulmak Ýçin Ýnterneti Kullanýyorlar

Cornell'li bir dilbilimci olan Mats Rooth, internette var olan sesleri kullanarak onlarda geçen kelime öbeklerine ait aruzlarýn/vezinlerin ritim, stres ve tonlamalarýný bulmak için ilginç bir program kullanýyor ve geliþtirmeler üzerinde çalýþýyor. Bu çalýþmadan maksat milyonlarca kitabýn içeriðin ve podcastin(sesli oynatýcý yayýn) nasýl analiz edilebileceðidir.

07.01.2010 | Devamı »

Dünya için Merkezi Sinir Sistemi Aðý Projesi

HP laboratualarý adýna CeNSE (Central Nervous System for the Earth) yani dünya için merkezi sinir sistemi dedikleri çok çýlgýn ve uçuk bir proje baþlattýlar. Milyarlarca ufacýk, ucuz, güçlü ve hassas dedektörlerden/algýlayýcýlardan müteþekkil, gezegen çapýnda bir algýlama aðý kurmak için ar-ge projesi baþlattýlar.

20.11.2009 | Devamı »

Dünyanýn En Süper Ýlk 500 Bilgisayarý Listesi

top500Dünyanýn en güçlü ilk 500 süper bilgisayarý listesi açýklandý. Birinci 6 çekirdekli AMD Opteron™ iþlemcisi tabanlý “Jaguar” sistemi, TOP500’ün açýkladýðý en yüksek performanslý sistemler sýralamasýnda Amerika'dan çýkarak dünyanýn en güçlü süper bilgisayarý oldu.
16.11.2009 | Devamı »

Google Kendi Programlama Dilini (GO) Yapýyor

Google, teknoloji aksamýný daha etkili kullanmak, kullanýcý deneyimini artýrmak ve bir takým uygulamalarý daha etkin ve verimli kullanmak maksadýyla kendi programlama dili olan GO'yu geliþtirmeye baþladý.

11.11.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.489 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar