E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yön Bulmada GPS Kullanmayan Mikro Hava Araçlarý

MAV (micro air vehicles) yani mikro hava araçlarý, artýk günümüzde yavaþ yavaþ kullaným alanlarý bulmaya baþlayan -özellikle askeri- insansýz, kullanýmý kolay ve uçabilen robotlardýr. Ve bu araçlardaki en önemli ihtiyaç da kendiliðinden yön bulabilme özelliðidir. Bunun için genelde GPS (Global Positioning System) yani küresel konumlama sistemi kullanýlýr. Fakat MIT Üniversitesinden araþtýrmacýlar kendi kendilerine yönlerini bulup rotalarýný tayin edebilen uçan mikro robo-helikopter geliþtirdi.

03.11.2009 | Devamı »

VoIP Að Mimarisi ve Testleri

VoIP trafiðini taþýyan IP aðlarý oldukça karmaþýktýr. Hem sesi hem de veri trafiðini üstlendiklerinden farklý gereksinmelere baðlý olaraktan farklý sorunlarla karþýlaþabilmektedir. Bütün gereksinimler karþýlanýp maksimum verimde çalýþýrken að birçok sorunla uðraþmak zorunda kalabiliyor.

27.10.2009 | Devamı »

VoIP Protokolleri

Birçok VoIP protokolünün olmasý biraz garip gelebilir. Fakat sistemlerde farklý nedenlerden dolayý farklý protokollerin kullanýmý gerekli olabilmektedir. Bütün bunlarý tek bir protokolde birleþtirmek olasý. Lakin þirketler ve organizasyonlar kendi ihtiyaçlarýna göre farklý protokoller kullanýrlar. Bunlarý tek bir protokolde birleþtirme niyeti, farklý protokollerin birbirleriyle ortak çalýþmasý için geliþtirilen arayüzlerin varlýðýna toslayýp dirençle karþýlaþacaktýr.

12.10.2009 | Devamı »

Küçük Madeni Paralar Büyüklüðünde Nükleer Bataryalar/Piller Geliyor, Kaçýn!

Missouri ?niversitesinden araþtýrmacýlar, radyo izotoplarýn zamana baðlý bozunmasýyla çalýþan küçük nükleer bataryalar/piller geliþtirdiklerini açýkladýlar. Buna benzer piller zaten h-li hazýrda kalp pillerinde, uydularda kullanýlmaktaydýlar. Fakat bu sefer icat edilenler kadar ucuz, hafif ve küçük olamazlar.

09.10.2009 | Devamı »

VoIP'in ?alýþma Prensibi

VoIP'ýn çalýþma mantýðý aslýnda çok basit ve düzdür. Sadece baðlantýnýn her iki ucundaki VoIP telefonlarýndan, bilgisayarlardan ya da IP aðýndan müteþekkildir. VoIP sisteminde, telefon ya da bilgisayar birkaç bloktan ibaret bir baðlantý ucunu temsil etmektedir.

28.09.2009 | Devamı »

VoIP (Ýnternet Protokolü ?zerinden Ses Ýletimi) Nedir?

Voice over IP (VoIP), internet protokolü üzerinden ses iletimidir. Sesin bilinen telefon sistemleri yerine internet üzerinden taþýnmasý prensibine dayanan bir teknolojidir. Bilinenin aksine yeni deðil eski bir teknolojidir. Ýnternette chat yapmak için yýllardýr kullanýlan Microsoft NetMeeting ve 1991'de bu alanda çýkan ilk program olma özelliðini taþýyan Speak Freely VoIP'in ilklerindendir.

17.09.2009 | Devamı »

DNS Bellek(Cache) Bilgisini Kolayca Görün

DNS, internete baðlý sunuculara (server) ulaþmada onlarýn isimlerinde sayýsal adresler (209.85.129.132) yerine harflerin (google.com.tr) kullanýlmasýyla birlikte standart haline almýþ olan bir alan adý sistemidir. Ve TCP/IP uygulamalarýnda alan(domain) isimleri günlük kullanýmda IP adreslerinin yerini almýþ durumdadýr. Farklý farklý sitelere baðlanýldýðýnda, Windows'un IP yapýlandýrmasýnda bunlarýn gerçekte nasýl göründüðü çok basit bir yöntemle öðrenilebilmektedir.

03.08.2009 | Devamı »

Düþünebilen Oyuncak Ebatýnda Bilgisayarlar

Siftables, kurabiye ebatlarýnda, harekete duyarlý, çevresini algýlayabilen, grafiksel ekrana sahip ve wireless iletiþim yeteneðine sahip ufak bilgisayarlar! Parçalarý kendi arasýnda sýralayarak, üst üste yada yanyana deðiþik þekillerde bir araya getirerek acayip enteresan þeyler yapabiliyorsunuz.

24.07.2009 | Devamı »

?iddet Olaylarýnýn ve Krizlerin Cepten Takibi

Video Seminer: Erik Hersman Ushahidi'nin muhteþem hikayesini anlatýyor. Ushahidi Kenyalýlarýn 2008 seçimlerindeki þiddet olaylarýný cep telefonlarýndan takip etmesine imkan veren ve daha sonra geliþip baþka ülkelerde de hayat kurtaran bir GoogleMap mashup'ý. Konuþma dili: Ýngilizce. Altyazý: Türkçe. Süre: 03.57.

24.07.2009 | Devamı »

Savaþýn Matematiði ?zerine Bir Model

Video Seminer: Haberlerdeki ham verileri yakalayýp ve onlarý grafik üzerine yerleþtiren, Sean Gourley ve takýmý modern savaþýn doðasý hakkýnda çarpýcý bir sonuç ileri sürdü. Ve belki çatýþmalarý önleyecek bir model... Konuþma dili: Ýngilizce. Altyazý: Türkçe. Süre: 07.19.

23.07.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.583 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar