E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dünyadaki Ýngilizce ?ýlgýnlýðý ?zerine

Video Seminer: Jay Walker, dünyanýn etrafýnda iki milyar insanýn neden Ýngilizce öðrenmeye çabaladýðýný anlatýyor. Ayný anda binlerce Çinli öðrencinin Ýngilizce'yi - "dünyanýn ikinci dili" - hatmederken çekilmiþ, tüyler ürpertici videolarýný ve fotoðraflarýný paylaþýyor. Konuþma dili: Ýngilizce. Altyazý: Türkçe.

22.07.2009 | Devamı »

Matematik Eðitimini Deðiþtirme Formülü

Video Seminer: Her zaman birileri matematik öðretmenine sorar, "Gerçek hayatta cebiri(calculus) kullanacak mýyým?" Ve çoðumuz için, diyor Arthur Benjamin, cevap hayýrdýr. Arthur Benjamin, dijital çaðda matematik eðitiminin nasýl yararlý hale getirilebileceði üzerine cesur bir öneride bulunuyor. Konuþmacý: Arthur Benjamin. Konuþma dili: Ýngilizce. Altyazý: Türkçe.

22.07.2009 | Devamı »

Giyilebilir Ýnternet Cep Telefonunu Sallayacak Mý?

Bu yýlýn baþýnda TED konferansýnda MIT üniversitesinin medya laboratuarýnýn "giyilebilir bilgisayarlar" üzerine yeni bir ürün-fikir lansmaný yapýldý. Sistem insan vücudunu kullanarak her türlü yüzey-alan üzerinde internet ile iletiþime geçme ve veri haberleþmesi üzerine kurulu. Boynunuza asýl bir kamera, 4 parmaðýnýzda 4 renkli band, küçük bir ayna ve projektör ile 6. hissinizi oluþturabiliyorsunuz.

21.07.2009 | Devamı »

Fiziki ve Sanal Dünyayý Birleþtirip Webden Gözlemleyin

Gerçek ve fiziki nesnelerin internete baðlanabildiðini düþünün. Pachube, dünya çapýnda etraftaki nesnelerden, araçlardan, binalardan ve çevreden gerçek zamanlý verilerin internete baðlanmasýný saðlayan çok ilginç ve faydalý bir platform.

07.07.2009 | Devamı »

Google Sayesinde Web Sitelerini Daha da Hýzlandýrýn

Google CodeWebi daha da hýzlandýralým sloganýyla yayýnlanan web sitelerindeki bir takým iyileþtirmelerle sitenize ulaþým hýzýný azaltýp, ziyaretçilerinizi daha bir memnun edebileceðiniz yöntemler ve taktikler tam hedefe isabet.

25.06.2009 | Devamı »

En Büyük Açýk Dizin Projesi DMOZ'a Kaydedildik

DMOZÝnternetin en ünlü açýk dizin projesi olan, organik yani insan eliyle oluþturulmuþ, sadece nitelikli ve kaliteli sitelerin kabul edildiði en büyük dizinine(DMOZ) bir süre önce yapmýþ olduðumuz baþvurunun kabulünün neticesinde artýk bizde DMOZ'lu olduk. Ziyaretçilerimizin yoðun ilgisine teþekkür ederiz.

14.01.2009 | Devamı »

Mustafa Akgül'le Biliþim ve Bilgi ?zerine Konuþtuk

Linux Kullanýcýlarý Derneði (LKD) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý, Türkiye Biliþim Derneði (TBD) Yönetim Kurulu Üyeliði, Internet Kurulu Üyeliði, Internet Teknolojileri Derneði (INETD) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý gibi çeþitli toplumsal görevleri bulunan, Türkiye’de Linux’un öncülerinden ve internetin yayýlmasýndaki emeklerinden tanýdýðýmýz hocamýz Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa AKGÜL, 28 Kasým Cuma günü “Açýk Kaynak Dünyasý” ve “Ýnternet, Bilgi Toplumu ve Türkiye” konularý üzerine konferans vermek üzere Gaziantep Üniversitesi’ndeydi. Kendileriyle sizler için, internetten korsan içerik indirme, genel olarak biliþim, bilgi ve internet toplumu gibi konularý üzerine konuþtuk.
07.12.2008 | Devamı »

Görüntülerde Göz Algýsýna Yakýn Dikkati Elde Etme

Feng-GUI, tasarýmcýlara ve reklamcýlara sunumlarýnda dikkati ve çekim cazibesini en etkili bir þekilde nasýl kullanmalarý gerektiði hakkýnda muhteþem bir deneyim saðlayan bir kullanýcý arayüzü bilgi sistemi. Mutlaka kullanýlacak baþucu araçlardan bir tanesi.

14.11.2008 | Devamı »

Yazýcý-Printer Alýrken Kimler Lazer Tercih Etmeli

Yazýcý alýrken kimler lazer yazýcý tercih etmeli? Lazer yazýcýnýn farklarý neler? Video Makale

20.10.2008 | Devamı »

Marka Logolarýnýn Renkleri ve Anlamlarý

Renkler sizin için neyi ifade eder? Nerede ne anlama gelir? Markalar logolarýnýn renklerini nasýl tercih ederler? Daha önce renkler ve anlamý hakkýnda Uygun Ýçeriðe Uygun Renk Ayarlama makalesinde renkler ve ifade ettikleri anlamlarý iþlemiþtik. ?imdi marka logolarýndaki renklerin anlamýný keþfedelim.

11.10.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.34 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar