E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

New York Times Arþivi ve Web'in Yapýsal Veri Kaynaklarýyla Geleceði Tahmin Edebilen Yazýlým

Microsoft ve Technion-Israel Teknoloji Enstitüsü araþtýrmacýlarý New York Times gazetesinin 22 yýllýk arþivini, Vikipedi'yi ve diðer 90 yapýsal veri kaynaðýný kullanýp, bugünün ve geçmiþin haberlerini deþerek gelecekte olmasý muhtemel hastalýk salgýnlarýný, þiddet olaylarýný, ayaklanmalarý ve ölümleri tahmin edebilen çok ilginç bir yazýlým geliþtirdiler.

02.02.2013 | Devamı »

Online ?demeler için Yeni Bir Web Protokolü

Web'in kurucusu Tim Berners-Lee geçen Cuma günü 2013 Dünya Ekonomik Forumu'nda internette bazý þeyleri kullanabilmek için kolayca ödemesini yapabileceðimiz yeni bir protokolün geliþtirilmesi gerektiðine dikkat çekmiþti. Çünkü internetteki en önemli eksiklerden birisi de, güvenli bir þekilde para alýþveriþi yapabilecek, ödemeler gerçekleþtirebilecek kesin bir yöntemin henüz olmamasýdýr. Yani paralar aðda verilerin akýp gittiði gibi gidemiyor. Online ödeme yapabilmek için onlarca yöntem mevcut. Fakat bunlarýn hepsi kendi içinde sistemleri olan ve kolay kolay genelleþtirilemeyecek yöntemeler.

27.01.2013 | Devamı »

Biz Online Okey Oynayýp Komik Video Ýzlerken, Baþkalarý da Ýnternetin Mimarisini Deðiþtiriyor

Ýnternet ilk tasarlandýðý dönemde bir bilgisayardan uzaktaki baþka bir tanesine veri ulaþtýrmak ve karþýlýklý haberleþmeyi saðlamak hedeflenmiþti. Hiç kimse cep telefonlarýnýn ve tablet cihazlarýn bu denli revaç bulacaðýný, hatta "internet of things" kavramýyla açýklanan tüm akýllý cihazlarýn internete baðlanarak veri alýþveriþinde bulunmasý konseptini belki hayal bile edememiþti. Bugün ise bilim insanlarý internetin ilk kurulduðu gündeki mimarinin üzerine milyarlarca yeni cihazýn baðlanarak mevcuttaki internet altyapýsýna yapacaðý etkiyi ve alýnabilecek önlemleri üzerinde çalýþýyor.

12.01.2013 | Devamı »

Online Reklamlar Kullanýcýlarý Bütün Cihazlarda Kesintisiz Takip Edebilecek

Online reklamcýlýk geliþen teknolojiyle birlikte sürekli boyut deðiþtiriyor. Online davranýþa dayalý hedefli reklamcýlýðýn artýk neredeyse ilkelleþmeye baþladýðý bir dönemde insanlarýn akýllý telefonlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar arasýndaki geçiþini izleyerek ürettiði anonim verilerden kullanýcýyý her cihazda takip edebilen reklamlar üretebilen Drawbridge adlý bir çarpýcý teknoloji doðdu.

08.12.2012 | Devamı »

Online Ýngilizce Gazetelerin Okunabilirliði ve Subjektifliði

Bristol ve Cardiff Üniversiteleri 10 ay boyunca 498 farklý Ýngilizce gazetenin online baskýlarýnda çýkan 2,5 milyon makaleyi yapay-zeka algoritmalarýyla analiz etti. Yazý analizi teknolojileriyle çeþitli online baskýlar arasýndaki okuyucu demografisini yansýtan yazý stili benzerlikleri, makalenin popülerliði ile baþlýðý arasýndaki bað ve en önemlisi olarak da gazetelerin okunabilirliði ile dilsel öznelliðinin karþýlaþtýrýlmasý ortaya çýkarýldý.

27.11.2012 | Devamı »

Kâinat, Ýnternet ve Beynin Ýþleyiþ Yapýlarý Ayný

Flammarion gravürüSan Diego California Üniversitesinden bir grup bilim insaný kâinatýn yapýsý ve onun büyümesini saðlayan yasalar ile insan beyninin ve internet veyahut insanlar arasýndaki güven iliþkisine dayanan sosyal aðlar gibi karmaþýk aðlarýn yapýsý ve büyümesi arasýnda daha önce düþünüldüðünden çok daha fazla benzerliklerin olduðuna dair oldukça ilginç ve çarpýcý bir araþtýrma ortaya koydular.

20.11.2012 | Devamı »

Ýnternetin Ýletiþim Altyapýsýný Yeniden Programlayarak Ýçeriklere Daha Hýzlý Ulaþmak

Video siteleri, internetin temelini kökünden sarsýyor dense yeridir. Baþta YouTube olmak üzere Vimeo, Dailymotion ve Facebook gibi sitelerdeki video paylaþýmlarý internet trafiðinin çok büyük bir kýsmýný sömürüyor. Örneðin, yalnýz YouTube'a her saniyede 1 saatlik video yükleniyor ve günde 4 milyardan fazla video izleniyor. Bant geniþliði video içerikleri ile týka basa þiþiyor ve tüm internetin geneline yansýyan týkanmalar yaþanabiliyor.

30.10.2012 | Devamı »

Sanattan Anlayan Bilgisayarlara Doðru

Sanat eserlerini yorumlama, kategorize etme ya da onlara deðer biçme insanlara her daim güç bir iþ olarak gelmiþtir ki, bu konuda objektifliði yakalamak neredeyse imkansýza yakýndýr. Lawrence Teknoloji Üniversitesinden iki bilim insaný ise sanatý inceleme iþini bilgisayarlara yaptýrmak için tarihi ve estetik deðerleri açýsýndan pek kýymetli olan tablolarý analiz eden, kategorisini yapabilen bir algoritma geliþtirdiler. Ardýndan bir bilgisayara algoritma yoluyla 34 ünlü ressama ait 1000 tabloyu incelettiler.

30.09.2012 | Devamı »

Sosyal Aðlar Yoluyla Online Anonim Haberleþme

Kurulduðu günden bu yana 36 milyon insan tarafýndan kullanýlmýþ bir online anonimlik aðý olan Tor, iletiþimi þifreleyip, bir dizi sunucu üzerinden rastgele yönlendirme yaparak internette gezinen kullanýcýlarýn kimliklerini (IP adres vb) gizleyerek onlarýn anonim olarak gezinti yapmalarýný saðlýyor. Bu da gönderici (kullanýcý) ve alýcý (sunucu, site) arasýndaki iletiþimin saldýrganlar ve dinleyici sistemler tarafýndan tespit edilmesini önlüyor. Peki, gönüllü sunucular üzerinden yürüyen bu sisteme, Tor iletiþimini gözetlemek istenyenlerin gönüllü sunucular aðý kurarak dahil olduðuna dair bir takým söylentiler olduðunu bilseydiniz bu sisteme hala güvenir miydiniz?

10.09.2012 | Devamı »

Ýnternette Teknoloji Haberlerinde Trendleri Belirleyen Ýlk 10 Site Bilimsel Olarak Belirlendi

Teknolojide trendleri belirlemek, geliþmelere yön vermek ve ilham kaynaðý olmak herhalde isteyerek elde edilebilecek bir durum olmasa gerek! Teknoloji haberlerinin çoðu kez yabancý kaynaklardan çevrilerek ya da devþirilerek hazýrlandýðý Türkiye'de ise trendlere "etkimek" tabirinin yerine herhalde doðrudan "angaje olmak" ifadesinin kullanýlmasý daha yerinde olur. Ýþte tam bu noktada Berlin Teknoloji Enstitüsünden bir grup araþtýrmacý da internette teknoloji haberleri alanýnda popüler olan 96 siteyi tam bir yýl boyunca 100,000 kelimede inceleyerek teknoloji haberlerinde trendleri belirleyen ilk 10 siteyi ortaya çýkaran ilginç bir araþtýrma yayýnladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý ezberleri bozabilir.

04.07.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.139.56 | Yüklenme: 0.328 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar