E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook SMS'i ?ldürüyor

Akýllý cep telefonu kullanýcýlarýnýn çok önemli bir kýsmýnýn SMS göndermek yerine WhatsApp, Skype, Viber, Fring, Nimbuzz ve Tango benzeri mobil uygulamalarý tercih etmeleri yüzünden SMS gelirlerinde çok ciddi gelir kaybýna uðrayan cep telefonu operatörlerinin baþý bu sefer de Facebook ile bir hayli dertte. Çünkü Facebook'un mobil uygulamalarý yüzünden baþta Danimarka ve Norveç olmak üzere birçok ülkede insanlar neredeyse SMS göndermeyi terk etmiþ durumda.

11.05.2012 | Devamı »

Kiþisel Veriler için Bir Menkul Kýymetler Borsasý

Ýnternette keyifle gezerken, bir yandan da hakkýmýzdaki bir yýðýn kiþisel bilgiyi en baþta Google, Facebook, YouTube, MSN ve Twitter gibi popüler siteler olmak üzere ardýndan da onlar üzerinden hedefli reklamcýlýk veya kiþisel veri toplama iþi yapan 3. parti servislerine hiç farkýnda olmadan ve de karþýlýðýnda hiçbir ücret almadan kullandýrýyoruz. Peki bu durum adil midir? Cevabýnýn zaten belli olduðu bu soruya HP, katýlýmcýlarýn gizlilik tutumlarýný da hesaba katýlarak kiþisel bilgilerinizin kullanýlmasý karþýlýðýnda bunlarý kullanan þirketlerden ücret alabilmenizi saðlayacak benzersiz ve de gerçekçi bir kiþisel veriler borsasý modeli öneriyor.

04.05.2012 | Devamı »

E-Posta ve Sosyal Að Mesajlarýnýn Asla Takip Edilemediði Güvenli Bir Haberleþme Mümkün Mü

Privly, istenilen her türlü sosyal að, e-posta sistemi ya da iletiþim platformlarýnda mesajlaþmanýn gerçekleþtirildiði mecranýn takibine takýlmadan ve mesaj içeriðinin izlenmesine izin vermeden, kullanýcýlar arasýnda gizli görüþmeyi saðlayan harikulade bir tarayýcý eklentisidir. Privly, Amerika'lý birkaç bilgisayar bilimadamýnýn bir startup þeklinde baþlattýklarý ve internette en çok haþir neþir olunan Gmail, Facebook, Twitter, Google+ ve diðer servislerin mesajlarýn içeriðine nüfuz etmelerini engelleyen mahremiyet odaklý ve bilgisayar üzerinden çalýþan inovatif bir uygulamadýr.

06.04.2012 | Devamı »

Microsoft'tan Kiþisel Veri Madenciliði Ýçin Yapay-Zeka ?zellikli Yazýlým

Lifebrowser, Microsoft'un insanlarýn kendi dijital hayatlarýnýn veri madenciliðini yine kendi elleriyle yapabilecekleri ilginç bir yazýlým. Lifebrowser ile bilgisayarlardaki e-postalar, randevuler, geçmiþteki önemli olaylar, resimler kýsacasý kiþilerin yaþamlarýna dair istedikleri her tür öðe yapay-zekanýn bir dalý olan makine öðrenimine dayanarak daha insani bir mantýkla geçmiþten geleceðe uzanan bir zaman çizelgesinde istenildiði gibi yönetilebiliyor.

17.03.2012 | Devamı »

Microsoft'tan Ýnternette Arama Yapmaya Boyut Atlatacak Yeni Teknolojiler

Ýnternette arama yaparken mümkün olduðunca en kýsa sürede en doðru sonuca ulaþmak isteriz. Fakat bu yaklaþým artýk geride kalýyor gibi. Microsoft'un araþtýrmacýlarý Bing arama motoru temelinde internette içerik arama üzerine çok farklý fikirler üzerinde çalýþýyor. Buna göre artýk aramada ulaþýlan hedef sonuçtan ziyade, hedefe giderken geçen yoluculuðun kendisi daha çok önemli bir hale geliyor.

15.03.2012 | Devamı »

Genetik Biliminin Ýlham Verdiði Bir Araþtýrma Siber Saldýrýlarý ?nlüyor

Siber güvenlik çoktandýr sürekli geliþen ve büyüyen bir kaygý haline geldi. Sadece 2013 yýlý itibarýyla siber güvenlik için ayrýlan bütçenin iki katýna çýkacaðý tahmin ediliyor. Firewall, IDS, IPS ve benzeri güvenlik sistemlerindeki yetersiz ya da yanlýþ güvenlik yapýlandýrmalarý bazý kritik kurumlardaki toplam güvenlik zaafiyet ve faciasýnýn neredeyse %60-80'lerine dayandý. Hal böyle olunca da her geçen gün yeni bir sistem, yeni yetkilendirme ayarlarý vs vs güvenlik uzmanlarýnýn karþýsýna çýkmakta ve beraberinde de ek bütçe yükleri getirmektedir. Wake Forest Üniversitesi araþtýrmacýlarý siber tehditlere karþý doðal seleksiyonu taklit ederek kendini anýnda adapte edebilen yeni nesil bir güvenlik kodu üzerinde çalýþýyor.

20.02.2012 | Devamı »

Skype Uluslararasý Telefon Görüþmeleri Trafiðinde Telekom Operatörlerini Geçiyor

TeleGeography verilerine göre uluslararasý uzun mesafe telefon görüþmeleri trafiðinin büyemesi hýzla yavaþlýyor. Sadece 2011'deki büyüme %4 oranýnda yani 438 milyar dakika olarak gerçekleþti. Halbuki bu oran önceki yýllarda yýllýk ortalama %13 olarak gerçekleþiyordu. Telekom operatörleri özellikle Skype yüzünden uluslararasý görüþmelerdeki düþük fiyatlar karþýsýnda çok zor günler geçiriyor. Zira ayný döneme bakarak Skype'ýn uluslararasý telefon trafiði 2003'den beri sürekli artýyor ve telekom operatörleri ile arasýndaki mesafe hýzla açýlýyor.

11.01.2012 | Devamı »

Katý Yüzeyler Basit Bir Mikrofonla Ses ?reten Dokunmatik Arayüzlere Dönüþtürülebiliyor

Mogees, gerçek-zamanlý ses mozaiklemesi için etkileþimli ve el hareketleri tabanlý çalýþan bir çeþit mikrofon yüzeyidir. Aðaçlar, masa, otobüs duraklarý, balonlar ve daha birçok doðal yüzeyi, çeþitli seslerin ve el hareketlerinin maharetleriyle de melodilerin elde edilebileceði arayüzlere dönüþtüren oldukça ilginç ve inovatif bir araçtýr.

05.01.2012 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Arkadaþlardan Oluþan Bir Bulut Biliþim Aðý Kuracaðýnýz Günler Yakýndýr

Sosyal aðlarda resim, müzik, video ya da herhangi bir belge paylaþýyorsanýz, bu durum aðdaki arkadaþlarýnýza güvendiðinizin bir göstergesidir. Zira yapmýþ olduðunu bu paylaþýmlarla onlarýn da bunlarý saklamasýna ya da iþlemesine müsaade ediyorsunuz. Buna benzer bir biçimde bulut biliþimde (cloud computing) yapýlan iþlem de aslýnda týpatýp aynýsýdýr. Yani belgelerinizi hiç görmediðiniz sanal bir ortama artamanýz, sonradan ihtiyaç duyduðunuzda tekrar çekip kullanmanýz, hep güvenilir bir liman olgusuna dayanýr. Fakat bulut biliþim ne kadar geliþirse geliþsin, yine de bu güven sorunu aþýlamaz. Ýþte Minnesota Üniversitesi araþtýrmacýlarý da sosyal aðlardaki güvenli arkadaþ aðlarýndan nasýl bir bulut biliþim (cloud) aðý oluþturulabileceði üzerine oldukça ilginç bir yaklaþým geliþtirmiþ.

22.12.2011 | Devamı »

Google Resimlerdeki Evlerin Kapý Numaralarýný Tespit Etmek için Yapay-Zeka Kullanýyor

Google ve Stanford Üniversitesi araþtýrmacýlarý yapay-zeka kullanarak doðal resimlerin —özellikle Google Street View ile çekilen— içindeki sayýlarýn olay bir þekilde tanýmlanýp anlamlý adreslere dönüþtürebilecek bir yönteme imza attýlar.

19.12.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.257 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar