E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Videolarýn Ýçini Arayabilen Arama Motoru

Video arama, yani videolarýn içini/içeriðini arama mevcut tüm arama motorlarýnýn karþýlaþtýðý en zor durumlardan biridir. Birçok arama motoru bu iþ için sadece videonun meta verilerine, eðer girilmiþse anahtar kelimelerine ve açýklamalarýna bakarak arama yapmaktadýr. Peki videonun içi yani içeriði, nelerden bahsettiði gibi sorulara nasýl cevap verilebilir? Özellikle haber videolarýnda ayný anda birden çok konudan bahsedilmesi, o videolarýn hangi kategori veya konuya göre parçalara ayrýlmasý sorununu (segmentasyon) doðuruyor. Ama Exalead arama motorunun araþtýrmacýlarý bu soruna iyi bir çözüm bulmuþ gibi.

11.12.2011 | Devamı »

Banyo Aynalarý Akýllý Dijital Aynalara Dönüþüyor

New York Times Ar-ge laboratuvarý giderek dijitalleþen dünyanýn fiziksel ortamlarýna sanal alemi ve dijital aktiviteleri daha çok iliþtirmek ve teknolojiyi kiþisel hayatýn tam ortasýna getirmek için banyolarda kullandýðýmýz ya da sabah evden çýkmadan önce boylu boyunca kendimize baktýðýmýz aynalarý dijitalleþtirerek onlarý birer günlük dijital rehbere dönüþtüren akýllý aynalar haline getirdi.

08.12.2011 | Devamı »

Ýnsan Beyni Küresel Veri Artýþýný Sýnýrlýyor

Ýnsanda duyumlar (algýlar) ile bu duyumlara neden olan uyarýlarýn (uyarýcý) þiddeti arasýndaki baðlantýyý belirleyen Weber-Fechner yasasý, küresel düzeyde insani bilgi üretiminin altýnda yatan ana faktörlerden biri olabilir. 19. yüzyýlýn baþlarýnda Weber insanlarýn bir nesnenin aðýrlýðýnda algýlayabileceði en küçük artýþýn o nesnenin ilk kütlesi ile orantýlý olduðunu keþfetmiþti. Yani beynin dýþarýdan bir þeyle uyarýlmasý ve onun algýsý arasýnda aslýnda logaritmik bir baðlantý var. Bu baðlamda Goethe Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn elde ettiði kanýtlara göre ise insan beyninin sýnýrlý düzeyde olan bilgiyi absorbe etme kapasitesi bütün bir insanlýðýn toplamda üretebileceði verinin miktarýný sýnýrlýyor.

07.12.2011 | Devamı »

Araba Sürerken SMS Atma Devri Bitmek ?zere

Trafik kazalarýna neden olan hatalý hareketler arasýna son 5-10 yýldýr direksiyon baþýndayken SMS yollamak da eklendi. Sürücülerin bir kýsmýnýn araba kullanýrken kendilerini alýkoyamadýðý mesaj atma ve elde konuþma fantazisine bir türlü önlem alýnamýyordu. Ama artýk Stevens Teknoloji Enstitüsü ve Rutgers Üniversitesi araþtýrmacýlarý direksiyon baþýnda ve cep telefonu olan sürücüleri tespit edip, telefonun bazý fonksiyonlarýný otomatik olarak iptal eden bir algoritma ve teknik geliþtirdi.

06.12.2011 | Devamı »

Eski LCD Ekranýnýzý Ev Yapýmý Bir Gizlilik Monitörüne Dönüþtürün

Birkaç basit adýmda eski LCD ekranýnýzý sadece size özel gözlüklerle bakýlýnca görülebilen ev yapýmý mahrem bir bilgisayar ekranýna dönüþtürebilirsiniz. Dýþarýdan bakanlarýn sadece beyaz bir ekran gördüðü, sizin ise gözlüklerinizin içinden istediðiniz sayfada gezdiðiniz ya da baþkalarýnýn görmesini istemediðiniz gizlilikteki çalýþmalarý yaptýðýnýz bir bilgisayar ekranýný kendi imkanlarýnýzla yapmak hiç bu kadar kolay olmamýþtý.

05.12.2011 | Devamı »

Kullanýcýlarýn Kendi Google'ýný Oluþturduklarý Bir Peer-to-Peer Arama Motoru

YaCy, Google, Bing ve Yahoo gibi internetteki arama iþlevini tek bir merkezde ve tekeline toplamak yerine bir çeþit peer-to-peer (P2P) gibi yani kiþilerden oluþmuþ bir að þeklinde kiþilerin kendi içeriklerini paylaþmasý üzerinden ve herkesin bunlar üzerinde arama yapmasýný saðlayan bir arama aðý olarak çalýþan, merkezi olmayan ve de herhangi bir kurum ya da kuruluþun yönetimi altýnda bulunmayan bir arama motoru sistemidir.

04.12.2011 | Devamı »

BTK Uzmanlarý ?ebeke (Að) Tarafsýzlýðý ?zerine Bir Rapor Yayýnladý

Ýnternet veya aðýn (þebeke) tarafsýzlýðý manalarýna gelen Net Neutrality terimi ilk defa 2003 yýlýnda Prof. Tim Wu tarafýndan yaygýnlaþtýrýlmýþtý. Eriþim þebekelerinde internet servis saðlayýcýlarýnýn (ISP) ve hükümetlerin içerik, site, platform ve internet için kullanýlan ekipmanlar üzerinde herhangi bir kýsýtlama ve izin verilen haberleþme modlarýna da hiçbir kýsýtlama yapýlmamasýný savunan bir prensiptir. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'ndan (BTK) 5 uzman ise Net Neutrality kavramýný daha çok 'þebeke tarafsýzlýðý' olarak yani internet þebekeleri baðlamýnda ele almýþ olup, ülkeler temelinde de karþýlaþtýrmalar yapan bir araþtýrma raporu hazýrlamýþ.

02.12.2011 | Devamı »

Bilgi Ýletiþim Teknolojileri 2011 Yýlý Raporu

ITUITU'nun (Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði) 2011 yýlý için dünya geneli bilgi iletiþim teknolojilerinin durumunu, en son trendler ve baðýmsýz göstergelerden derleyerek sabit ve mobil abonelikleri, uluslararasý internet bant geniþliðini, hane bilgi teknolojileri eriþimi ve daha birçok istatistiðin sunulduðu raporu geçen Ekim sonunda yayýnlamýþtý. Rapora göre dünya nüfusunun üçte biri online iken, internet kullanýcýlarýnýn %45'inin yaþý 25'in altýnda.

12.11.2011 | Devamı »

Veri Merkezlerinin Korkunç Elektrik Tüketimi Sosyal Aðlara Dönük ?ip ?retimini Tetikliyor

Facebook'taki resimlere bakma, LinkedIn profillerini inceleme, Twitter'da tweet atma veya YouTube'da saatlerce video izleme gibi görünüþte eðlenceli, vakit geçirmeyi saðlayan ve kullanýcý açýsýndan görece zahmetsiz gibi sanýlan bütün bu iþlemler aslýnda korkunç miktarlarda elektrik enerjisi sarfiyatýna neden olmaktadýr. Zira sadece bu siteleri bile 100-200 kiþi deðil, belki bazen dünya genelinde ayný anda milyonlarca ziyaretçi kullanmaktadýr. Ve bu büyük sitelerin devasa veri merkezleri 7/24 çalýþarak inanýlmaz enerji tüketmektedir.

14.10.2011 | Devamı »

Ýnternet Filtreleme ve Regülasyon Sistemleri

Bir süredir sanal alemle birlikte dünya gündemini de fazlasýyla meþgul eden internet filtreleme ve düzenleme ya da nam-ý diðer "sansür" meselesi aslýnda çok teknik bir mesele. Ülkelere göre deðiþen uygulama farklýlýklarýný ve konuyla ilgili en ufak bir bilgisi bile bulunmayýp konuya çok ideolojik yaklaþanlarýn söylemlerini de bir kenara býrakýp temelde tüm dünyada çok benzer þekillerde uygulanan internet regülasyonu ve  filtrelemeleri meselesine teknik olarak deðiniyoruz.

10.10.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.226 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar