E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Küresel Haberlerin Aðýndaki Zaman ve Mekanlarýn Halinden Geniþ-?lçekli Ýnsan Davranýþlarýnýn Tahmini

Illinois Üniversitesi'nden araþtýrmacý Kalev Leetaru New York Times'ýn 1945-2005 arasý haberlerini, tüm dünya haberlerinin 1979-2010 arasý özetlerini ve Google News ingilizcenin 2006-2011 arasý yayýnlanan makalelerini bir süper bilgisayar olan Nautilus'a coðrafi analizler ve o dönemin þartlarýný da yükleyip yorumlatarak son 25 yýlda gerçekleþen ve toplumlarýn kaderini þekillendiren Tunus, Mýsýr ve Libya olaylarýný (Arap baharý), Hüsnü Mübarek'in düþürülüþünü, Suudi Arabistan'daki istikrarý (Mayýs 2011'e kadar) ve Üsame Bin Ladin'in bulunduðu yer olan Abbotabad'ýn da içinde olduðu 200 km'lik bir alaný tahmin etmesini saðladý.

09.09.2011 | Devamı »

Kiþiler Arasýndaki Haberleþmenin Ritimleri

Çok geniþ katýlýmlý bir araþtýrma heyeti 1 yýl boyunca 20 milyon kiþi arasýnda gerçekleþen yaklaþýk 9 trilyonluk telefon görüþmesini analiz ederek, ilk anda haberleþme sürecinin detaylarýný tanýmlamayý ve bilgi difüzyonunun etkisini ölçmeyi amaçlayan bir çalýþma yaptýlar. Böylece özellikle ticari bilgilerin difüzyonu, viral pazarlama, ürünlerin pazar trendleri süreçlerinin yaný sýra politikalarýn, fikirlerin, dedikodularýn yayýlým durumlarýný ölçümlemiþ oldular. En temelde ise insanlarýn "öbekler halinde" iletiþim kurduklarýný keþfettiler.

08.09.2011 | Devamı »

T?ÝK 2011 Yýlý Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným Araþtýrmasý

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2011 yýlý Nisan ayýnda gerçekleþtirilen Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným Araþtýrmasý sonuçlarýna göre Türkiye genelinde evlerin %42,9’u internet eriþim imkânýna sahiptir. Bu oran 2010 yýlýnýn ayný ayýnda %41,6 idi. Ýnternet eriþim imkâný olan hane oraný kentsel yerlerde %51 iken, kýrsal yerlerde %22,7’dir. Araþtýrma için 16-74 yaþ arasýnda 38,485 kiþi ile görüþülürken, 12,348 hane gezilerek veri toplanmýþ. Türkiye'nin biliþim teknolojileri kullaným karakteristiðini gösteren çok önemli bir araþtýrma.

21.08.2011 | Devamı »

Ýnternet Mimarisi Kum Saati Modelini Sergiliyor

Ýnternet mimarisini incelendiðinde en son kullanýcýyý ilgilendiren servisler en üstte olmak üzere aþaðýya en temel katmana doðru indiðinizde karþýnýza 6 katman (tam OSI katmalarý deðil) çýkýyor. Bu katmanlar bir kum saati misali yapýlanýyor. Aynen tabiatta olduðu gibi bazý türlerin yaþam mücadelesinde güçsüz kalýp nesillerinin tükenmesi gibi internet protokolleri arasýnda kum saati yapýsýna benzer evrimsel bir model söz konusu.

21.08.2011 | Devamı »

Bilgi Toplumu Ýstatistikleri 2011 Raporu

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüþüm sürecinde kat edilen mesafeyi göstermeyi ve geliþmeyi ortaya koymayý amaçlayan Bilgi Toplumu Ýstatistikleri yayýnýnýn üçümcüsü Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafýndan geçen hafta yayýmlandý. Raporda, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamýnda belirlenmiþ olan 117 gösterge için TÜÝK ve diðer kurumlarýn verileri temel alýnmaktadýr.

19.07.2011 | Devamı »

Ýnternet Ýnsanlarýn Yeni Belleði Haline Gelerek Zihinleri Tembelleþtiriyor

Google'da arama yapmanýn insan hafýzasýna olan etkisi üzerine Columbia, Harvard ve Wisconsin Üniversitesinden uzmanlar çok ilginç bir araþtýrma yaptý. Neticesinde insanlarýn Google temelinde interneti beyinlerinin bir harici diski gibi kullandýðý ve bir þeyi ezberlemek yerine onu Google ile hatýrlamayý yeðlediðini ortaya çýkardýlar. Acaba bu gidiþle Google çaðýnda insan beyni ve onun temelinde zihni, bir düþünce ve fikir tembelliðine doðru hýzla ilerliyor mu?

15.07.2011 | Devamı »

Gelecekte Bilgisayarda Yarým Býraktýðýmýz Bir Ýþleme Cep Telefonundan Devam Edebileceðiz

telefona-transfer-etme"Deep Shot", bilgisayardaki herhangi bir uygulamayý veya devam eden bir iþlemi cep telefonuna transfer ederken, boyutu ve iþleviyle olduðu gibi cep telefonunun ekranýna uyacak þekilde otomatik olarak aktaran ilginç bir sistemdir. MIT ?niversitesi ve Google araþtýrmacýlarýnýn birlikte geliþtirdiði sistem ayný zamanda cepteki iþlemi ve uygulamayý görüntüsü dahil bilgisayara uyacak þekilde aktarabilmektedir.

17.06.2011 | Devamı »

Google Arama Sonuçlarý ile Bir ?lkenin Ekonomisini ?nceden Tahmin Etmek

bank-of-englandBank of England (Ýngiltere Merkez Bankasý) araþtýrmacýlarý Google'da belirli ilgili terimlerle yapýlan aramalarýn, gelecekte iþsizlik ve konut fiyatlarýnýn nereye doðru gideceðini görmek için güçlü bir öngörü aracý olduðunu keþfettiler. Araþtýrmacýlar "estate agent" (emlakçý), "mortgage" (ipotek), "unemployed" (iþsiz) ve "jobseekers allowance" (iþsizlik ödeneði) gibi arama terimlerinin yýllara baðlý deðiþim frekanslarýný ev deðerlerinin daha sonraki hareketleriyle birlikte karþýlaþtýrýlmasý yoluyla ekonomi politikalarýnýn belirlenmesinde çok önemli bir potansiyeli olduðunu gördüler.

15.06.2011 | Devamı »

Ýnternetin Geleceði Olan Ýnternet Protokolü Sürüm 6'ya (IPv6) Hazýr Mýsýnýz

IPv68 Haziran Dünya IPv6 gününde IPv6 (internet protokolü sürüm 6) kullanan sitelerle ilgili sorununuz olmamasý gerektiðinden, Google her bir internet kullanýcýsýnýn kendi baðlantýsýnýn IPv6'ya uyumlu olup olmadýðýný, yani IPv6'lý siteleri ziyaret edip edemeyeceklerini kontrol edebilecekleri bir online IPv6 test etme sayfasý hazýrladý. Sayfayý ziyaret eder etmez internet baðlantýnýzýn IPv6'ya uyumlu olup olmadýðý otomatik olarak kontrol edilerek bilgi veriliyor.

06.06.2011 | Devamı »

iPhone ?aðrýlarýný Avuç Ýçinden Yanýtlayacaðýnýz Günler Yakýndýr

sanal-iphoneAlman Hasso Plattner Enstitüsünden iki araþtýrmacý iPhone'nunuz cebinizdeyken gelen çaðrýlarý elinizin avuç içini kullanarak cevaplayabileceðiniz bir arayüz geliþtirdi. Sadece çaðrýlara cevap vermekle kalmýyor, iPhone'daki uygulamalarý da avucunuzun içinden yönetebiliyorsunuz. Ve zamanla telefonun ekranýna bakmadan birçok iþlemi yapabiliyorsunuz. Böylelikle telefonun ekraný neredeyse ikinci plana düþüyor.

23.05.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.244 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar