E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dünya Saat Dilimlerine Göre Ýnternet Kullanýcýlarýnýn Daðýlýmý

dunya-saat-dilimleriDünyada 2 milyar internet kullanýcýsý olduðu biliniyor. Bu kadar internet kullanýcýsýnýn dünya üzerindeki daðýlýmý nasýldýr? ?lke nüfuslarýna mý göre yoksa kýtalara göre mi daðýlým yapýlsa daha açýklayýcý olur? Peki bu kadar internet kullanýcýsý dünya saat dilimlerine göre yerleþtirilse yani gösterilse nasýl olurdu?

21.05.2011 | Devamı »

Geleceðin Bilgisayarlarý DNA Tabanlý Olacak

genlerÝnsan vücudundaki tüm iþlemlerin aslýnda birer bilgisayar iþlemi gibi olduðu aþikardýr. Birbirine baðlý olan sinir hücreleri üzerinden korkunç hýzlarda veri aktarýmý ve genler tarafýndan kontrol edilen vücudun tüm mekanizmalarý. Ýþte bu benzerlik geleceðin bilgisayarlarýnýn þekillenmesinde, amacý bilginin uzun süreli saklanmasý, canlýlýk iþlevleri ve biyolojik geliþmeleri için gerekli olan genetik talimatlarý taþýyan bir nükleik asit olan DNA'nýn rol alacaðýnýn iþareti olabilir.

16.05.2011 | Devamı »

En Hýzlý Ýnternet Servis Saðlayýcýsý Olan ?irket ve Ýnternetin En Hýzlý Olduðu Ýller

en-hizli-internet14 Nisan - 13 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Speedtest ve Pingtest siteleri kullanýlarak ev, iþyeri ve okullarda 2,346,054  tekil IP adresi üzerinden gerçekleþtirilen 6,566,997 internet hýz testinden elde edilen verilere göre Türkiye'nin ortalama download (indirme) hýzý 6.25 Mbps iken, upload (yükleme) hýzý ise 2.28 Mbps oldu.

14.05.2011 | Devamı »

Bilgi Teknolojileri ile Geleceði Keþfetmek

gelecegin-kesfedilmesiETH Zurich ​​araþtýrmacýlarý, dünyanýn daha iyi anlaþýlabilmesi için ortak bir analiz platformunu saðlayacak FuturICT adýnda küresel bir bilgisayar modeli üzerinde çalýþýyorlar. Bu fikir, eli kulaðýnda olan tekno-sosyo-ekonomik krizlerin önceden tahmin edilmesi, zararlarýnýn hafifletilmesi ve hatta önlenebilmesini saðlamak için en iyi tahmin ve tavsiyeleri yapabilecek bir mekanizmanýn elde edilmesi fikrinden ortaya çýkan bir projedir.

07.05.2011 | Devamı »

Zihniniz ile Müzik Yapabileceðiniz Bir Sistem

muzik-beyninizdeBeyin-bilgisayar-müzik arayüzü (BCMI), beyin dalgalarý ve gözün hareketlerini müzik notalarýna çevirip, zihin yoluyla enstrümanlar kullanýlarak müzik çalmayý saðlayan oldukça ilginç bir sistem. Ýngiltere'deki Plymouth ?niversitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan geliþtirilmiþ olan sistem özellikle felçli ve engelli kiþilerin bile müzik yapmasýný saðlayacak. Toplam maliyeti 3,500 dolardan az olan sistemi kullanabilmek için tek ihtiyacýnýz olan araç, çalýþýr bir beyin!

04.05.2011 | Devamı »

Ýnternetin Gizemli Geçmiþine Dair Bir Belgesel

internet-arpanetNadir bulunan eski bir 15 dakikalýk BBC belgeseli internetin atasý ARPANET hakkýndaki gizemli iddialarý ve komplolarý açýða kavuþturuyor. 1997 yapýmý BBC belgeseli "Inside the Internet", internet hakkýnda çoðu insanýn bilmediði ilginç bilgilerden bahsediyor.

03.05.2011 | Devamı »

Ýnternet Kullanýcýlarý Gizlilik, Güvenlik ve Ýfade ?zgürlüðü Ýstiyor

yeni-internet-dunyasiDünya Ekonomik Forumu öncülüðünde Insead, comScore ve Oxford Ýnternet Enstitüsü iþbirliði ile hazýrlanan "The New Internet World: A Global Perspective on Freedom of Expression, Privacy, Trust and Security Online" baþlýklý raporda dünyadaki tüm internet kullanýcýlarýnýn gizlilik, güvenlik, güven ve ifade özgürlüðü istediði belirtildi. Raporda internete farklý yönlerden bakan ve kullanan farklý ülkeler ve kültürlerin online güvenlik, gizlilik, güven ve ifade özgürlüðü konularýna nasýl baktýðý sorusunun cevabý aranýyor.

29.04.2011 | Devamı »

Videolarýn Ýçinde Arama Yapabilen Bir Video Arama Motoru

talkminerTalkMiner, Fuji Xerox Palo Alto Laboratuvarý (FXPAL) araþtýrmacýlarý tarafýndan video derslerin, sunumlarýn ve içeriklerin içinde arama yapmayý saðlayan oldukça ilginç ve de çok faydalý olabilecek bir arama motorudur. TalkMiner web videolarýný, slayt-tabanlý görsel indeksleme yapmak ve buna baðlý sunum içinde metin-tabanlý içerik aramasýný gerçekleþtirmek için toplayarak iþleyen bir arama motorudur.

28.04.2011 | Devamı »

2010 Son ?eyrek Ýnternetin Durumu Raporu

internetin-durumuAkamai'nin yýl içinde üç ayda bir yayýnladýðý "State of the Internet" raporu geçenlerde yayýnlandý. 2010'nun son dönemine ait rapor dünya genelinde omurga þebekeler üzerine kurulu Akamai'nin sunucularýndan saldýrý trafikleri, ortalama ve maksimum baðlantý hýzlarý, internet penetrasyonu, geniþband kulllanýmý ve mobil internet kullanýmý ile ilgili veriler içeriyor. Rapora göre Türkiye en çok saldýrý trafiðinin gerçekleþtiði 8. ülke.

27.04.2011 | Devamı »

?ðrenebilen, Oyun Oynayabilen ve Savaþabilen Robotlara Doðru

icub-robocubiCub, insanoðluna yýllardýr vaad edilen ve þu sýralar geliþtirme çalýþmalarýnýn zirve noktasýna çýktýðý bir insansý robottur. 3,5 yaþýndaki insansý robot bebek iCub, insanýn biliþ þeklini, geliþimini taklit edebiliyor ve 'öðrenebiliyor'. iCub, geliþimsel robotik alanýnda yani zamanla yeteneklerini geliþtirebilen ve öðrebilen robotlarýn en iyi örneklerinden biri sayýlabilir.

20.04.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.29 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar